П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 07.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на седми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 361, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.Р.,***, редовно призован, явява се лично и с АДВ.МИЛЕН ЯНКОВ, редовно упълномощен и приет от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ШАБЛА, редовно призован, не се представлява.

 

по хода на делото

АДВ.ЯНКОВ: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146 ГПК във връзка с чл.144 АПК докладва делото:

По делото са постъпили две жалби, срещу Заповед №РД-04-145/13.04.2020г. на кмета на община Шабла, с която заповед е забранено, считано от 13.04.2020г., поставяне на съоръжения за изтегляне на рибарски лодки, на територията на СО „Кария“ в ПИ 83017.505.55 ПИ 83017.505.15, ПИ 83017.505.14, и ПИ 83017.505.452, общ.Шабла.

В жалбата се сочи, че с Писмо изх.№574 от 23.07.2020г., от кмета на община Шабла, на оспорващия е даден седемдневен срок да премахне поставеното съоръжение. Твърди се, че заповедта не му е връчена надлежно. Излага съображения, относно приложението на чл.56, ал.2 ЗУТ, като сочи, че не става ясно къде и как точно попада тази скара, която представлява метална конструкция. Сочи се, че до мястото, на което е поставената неговата скара, има поставени още 50 метални скари, лодкостоянки и не става ясно, точно как именно съоръжението на жалбоподателя е това, което пречи за изграждането на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – „Място за временно укритие на риболовни кораби“. На това основание се моли да се отмени заповедта, като неправилна и незаконосъобразна.

По делото има и втора жалба, подадена от Д.И.Р., срещу същата заповед на кмета на община Шабла, в която има посочени и други съображения. Твърди се, че обжалваната заповед е неправилна, необоснована и незаконосъобразна. Оспорват се всички констатации, изложени в обжалваната заповед и се твърди, че при издаването ѝ са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, тъй като изложените в нея обстоятелства не отговарят на действителната фактическа обстановка. Твърди се, че оспорената заповед не му е връчена, нито в качеството му на физическо лице, нито в качеството му на представляващ „Скорпион строй“ ЕООД. Отделно от това се сочи, че в качеството си на физическо лице, жалбоподателят не притежава недвижим имот, съседен или близо до описаните в заповедта имоти, съответно не е поставил или монтирал съоръжение в тези имоти, поради което счита, че неправилно общинската администрация е отправила към него искането по отношение на премахването му. Излагат се съображения, че по силата на нотариален акт от 2008г., представляваното от жалбоподателя дружество „Скорпион строй“ ЕООД е собственик на недвижим имот, в процесната местност, който е в ПИ 83017.505.17 по КК на Шабла. Твърди се, че липсват доказателства относно точно в кой момент и от кого е изградено цитираното съоръжение, описано като скара. Отново се смоли да се отмени заповедта. Прилагат се доказателства към жалбата.

По делото, с вх.№1951/17.08.2020г. е постъпило заявление от Мариян Жечев, кмет на общ.Шабла, с което представя цялата административна преписка.

По делото е постъпило и възражение, от кмета на общ.Шабла, в което излага съображения, че процесната заповед е правилна, законосъобразна и постановена при спазване на административно-производствените правила. Посочено е, че заповедта, носеща в себе си забранителен характер, по отношение на четирите имота е издадена предвид откритата процедура за проектиране на обект: Изработване на инвестиционен проект за обект - Изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – „Място за временно укритие на риболовни кораби“. Твърди се, че при извършената проверка, от страна на община Шабла, на 23.07.2020г., комисия е установила съоръжение, монтирано в ПИ 55 – ЧОбС, което представлява скара от две метални тръби, на които са заварени четири броя напречни тръби. Същата е поставена на три тръбни стойки, застопорени в пясъка. Сочи се, че по време на проверката собственикът не е бил в имота, но от представения нотариален акт става ясно, че сградата, находяща се в ПИ 505.17.1 е собственост на юридическото лице „Скорпион строй“ ЕООД с управител и представляващ – жалбоподателя Д.И.Р.. Излагат се съображения, че кметът правилно се е произнесъл с оспорваната заповед, с която е забранил поставянето на лодкостоянки и поставената такава, собственост на жалбоподателя, следва да бъде премахната, тъй като е поставена без разрешително и без схема за съоръжения.

АДВ.ЯНКОВ: Поддържаме и двете жалби.

Във връзка и с разпореждането Ви от 24.08.2020г. за обосноваване на правен интерес представям споразумение между Д.И.Р. и „Скорпион строй“ ЕООД, съгласно което Д.Р. е предоставил на „Скорпион строй“ да ползва изградена лодкостоянка. Това е процесната лодкостоянка, която е изградена много преди издаването на забранителната заповед на кмета, поради което не подлежи на премахване по този ред и това обосновава правния ни интерес да оспорваме тази заповед.

Моля да се приемат представените доказателства.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Заповед №РД-04-145/13.04.2020г. на кмета на общ.Шабла; Писмо изх.№К-574/23.07.2020г.; Нотариален акт №144, т.VIII, рег.№7784, дело №1324/2008г.; Възражение рег.№К-574-6/14.08.2020г.; Скица на ПИ 83017.505.55 КК Шабла; Заповед №РД-04-145/13.04. 2020г. на Кмета на Община Шабла; Писмо  изх.№К-574/ 23.07.2020г. на Община Шабла до Д.И.Р.; Констативен  протокол от 23.07.2020г, на комисия от Община Шабла; Снимка на обект/лодкостоянка/ към Констативен протокол от 23.07.2020г.; Акт за частна общинска собственост №1821/09.04.2020г. за ПИ №83027.505.14; Скица    - извадка от кадастрална карта за ПИ №83027.505.14; Акт за частна общинска собственост №1822/09.04.2020г. за ПИ №83027.505.15; Скица    - извадка от кадастрална карта за ПИ №83027.505.15; Акт за частна общинска собственост №1694/20.04.2017г. за ПИ №83027.505.55; Скица - извадка от кадастрална карта за ПИ №83027.505.55; Акт за частна общинска собственост №1823/21.04.2020г. за ПИ №83027.505.452; Скица   - извадка от кадастрална карта за ПИ № 83027.505.452; Обява №0031/18.03.2020г. за обществена поръчка; Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги; Копие на обратна разписка; Договор за ползване от 17.09.2019г. между Д.И.Р. и „Скорпион строй“ ЕООД.

АДВ.ЯНКОВ: Моля да допуснете двама свидетели, които ще водим в следващо съдебно заседание и с чиято помощ ще установим факти и обстоятелствата, свързани със съществуването на тази лодкостоянка. От кога и от колко време съществува тя, от кого се е ползвала обичайно и от кого се ползва към момента.

Ние не оспорваме, че тя е изградена в чужд имот, както и, че освен тази лодкостоянка има още 51, но всички те са изградени много преди издаването на забранителната заповед, поради което намерението на кмета, обективирано в писмото до Д.Р., съдържащо на практика покана за събаряне на лодкостоянка, не следва да бъде ценено, като такова пораждащо правни последици за него, защото тази лодкостоянка е изградена много преди издаването на процесната заповед. Отделно от това, тази заповед е незаконосъобразна.

СЪДЪТ по направеното искане, намира същото за допустимо, като

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА разпита на двама свидетели на жалбоподателя, които да бъдат водени в следващо съдебно заседание.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25.11.2020 година, от 15:30 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

ДЕЛОТО приключи в 14:32 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: