ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 19.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №360 по описа за 2020 година.

 

На именно повикване в 14:54 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ЕТ „М.Д.– Р.П.“, редовно призован, не се явява, представлява се от АДВОКАТ П.П., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛ „ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ – ВАРНА В ГД „ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ“ ПРИ ЦУ НА НАП, редовно призован, не се явява, представлява се от ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ СВЕТОСЛАВА М., редовно упълномощена от днес.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

                   АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М. : Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на

на чл.145, ал 1 от АПК, във вр. с чл.186, ал.4 от ЗДДС и е образувано по жалба на ЕТ „М.Д.– Р.П.“ срещу ЗППАМ №160-ФИ от 06.07.2020г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ в  ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е наложена ПАМ - запечатване на търговски обект - павилион за продажба на пакетирани стоки, находящ се в с. Кранево, община Балчик – централен плаж и забрана за достъп до него за срок от 14 дни.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска същата да бъде отменена, както и да бъдат присъдени сторените по делото съдебно- деловодни разноски.

По делото е постъпила административната преписка по издаването на оспорената заповед. Няма представен писмен  отговор от страна на ответника.

АДВ. П.: Поддържаме така подадената жалба. Твърдим, че не е налице извършено административно нарушение от страна на жалбоподателя. Не е възможно в рамките на две минути да се извършат две нарушения. Това е първата ПАМ. Има издадена и втора ПАМ за второ нарушение в същия времеви период, в който е осъществено уж скритото наблюдение.

Да се приеме административната преписка. Други писмени доказателства няма да сочим. Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, при режим на водене, с чиито показания ще установим, че тази декларация, която е подписана от Т.П. е под диктовката на двамата проверяващи и не отразява това, което в действителност е било. Твърдим, че сумите са формирани от сумите, налични в касата плюс нейните лични средства, които са били в портмонето й.  

ЮРИСК. М.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Относно разпита на свидетеля не се противопоставям. Моля да бъде разпитан и нашият свидетел Е. П. С., при условията на призоваване. Лицето е служител на офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.

По принцип НАП поема всички разходи на своите служители по повод призоваването им по дела, включително командировъчни, пътни, квартирни.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства: жалба вх. №11305-1/31.07.2020г. справка за задълженията към дата 17.07.2020г. на ЕТ „М.Д.– Р.П.“, издадена от ТД на НАП, ЗППАМ №160-ФИ от 06.07.2020г. на началника на отдел „Оперативни дейности“в  ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, разписка от 16.07-2020г. , АУАН №F559642 от 16.07.2020г. издадено от НАП, протокол за извършена проверка №0377434/04.07.2020г., опис на паричните средства в скасата към момента на започване на проверката на търговски обект павилион за пакетирани стоки с. Кранево на ЕТ „М.Д.– Р.П.“, декларация от Т.И.Н.– П. от 04.07.2020г. , копие на касови бонове – 4л., декларация от лице работещо на трудово гражданско правоотношение Т.И.Н.– П. от 04.07.2020г. , заповед №ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на изп. директор на НАП

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел на жалбоподателя при условията на водене лицето Т.И.Н.– П..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел на ответника при условията на призоваване лицето Е.П.С.на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25.11.2020 г. от 15:00 ч., за която дата и час страните са уведомени чрез процесуалните си представители.

Заседанието приключи в 15:07 часа.                    

Протоколът е изготвен на 22.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: