ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 05.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 357 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Ж.А.Г., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКЪТ: КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ  - СОФИЯ, редовно призована, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно призован, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ М., редовно упълномощен от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, редовно призован, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДОБРИЧ, редовно призована, представлява се от директора си Г.П..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпило е писмено становище от страна на процесуалния представител на ответника – КЗД, с което заявява, че не може да се яви в съдебно заседание, но не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М. : Да се даде ход на делото.

ДИРЕКТОРЪТ П.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните и предвид на горецитираната молба, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, във вр. чл.68, ал.1 от ЗЗДискр, и е образувано по жалба на Ж.А.Г. *** срещу решение № 382 от 26.06.2020г. на КЗД, с което на основание чл.65, ал.1, т.5 от ЗЗДискр е установено, че ответната страна ДФЗ не е извършила нарушение на ЗЗДискр въз основа на признака „увреждане“, установено е, че ответната страна ОД към ДФЗ – Добрич не е извършила нарушение на ЗЗДискр въз основа на признака „увреждане“; установено е, че разпоредбата на чл. 6 от НУРОИСДА не представлява непряка дискриминация по признак „увреждане“ и е оставена без уважение жалба  вх. № 10-00-166/27.02.2019г. и допълнение към нея с вх. №44-00-895/20.03.2020г. на Ж.А.Г. като неоснователна и недоказана.

В жалбата и в допълнителната уточняваща молба с вх. №1980/20.08.2020г. се излагат подробни съображения за незаконосъобразност и неправилност на оспореното решение поради допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон и се иска същото да бъде отменено.

По делото е постъпила административната преписка по издаването на оспореното решение. Постъпило е и писмено становище от страна на ответника, с което се оспорва основателността на жалбата и се иска същата да бъде оставена без уважение. Претендира се и присъждане на юрисконсултско възнаграждение

Писмено становище е постъпило и от заинтересованата страна - Министерски съвет на РБългария. В становището се възразява срещу основателността на жалбата по подробно изложени в него съображения.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Поддържам жалбата си. Да се приеме преписката. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСК. М.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме преписката. Няма да сочим доказателства.

ДИРЕКТОРЪТ П.: Оспорваме жалбата. Да се приеме преписката. Няма да сочим доказателства.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с административната преписката писмени доказателства: придружително писмо на АдмС - Добрич с вх. № 10-00-166/27.02.2019г., ведно с приложеното към него АД № 151/2019 г.; уведомление         по чл. 30 от Административнопроцесуалния кодекс за отстраняване на недостатъци по жалба, отправено до КЗД с изх. № 44-00-810/12.03.2019г.; жалба         допълнение от Ж.А. Г.с вх. № 44-00-895/20.03.2019г      .; разпореждане № 366/28.03.2019г. за образуване на преписка; доклад        за определяне на председател и докладчик по преписка № 92/2019г. с вх. № 12-11- 1227/03.04.2019г.; разпореждане     № 385/05.04.2019г. за определяне на експерт; уведомление      до Ж.А. Г.с изх. № 44-00-1114/09.04.2019г. и обр. разписка подписана на 12.04.2019г.; уведомление       до Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" с изх. № 16-10- 72/11.04.2019г. и обр. разписка подписана на 15.04.2019г. уведомление         до Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие" - гр. Добрич с изх. № 16-19-69/11.04.2019г. и обр. разписка подписана на 12.04.2019г.; вх.        № 44-00-1295/18.04.2019г. от Ж.А. Гаврилов; вx.        № 16-10-85/22.04.2019г. от Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие"; дклад         за удължаване срока на проучването с вх. № 12-11-1473/25.04.2019г     .; разпореждане  № 464/02.05.2019г за удължаване срока на проучването;  уведомление         до зпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие" с изх. № 16-19- 74/02.05.2019г. и обр. разписка подписана на 09.05.2019г.; уведомление  до Министерски съвет на Република България с изх. № 80-00- 41/07.05.2019г. и обр. разписка подписана на 08.05.2019г.; молба    от Държавен фонд „Земеделие", представлявано от изпълнителен директор, чрез пълномощника Тихомир Ламбев с вх. № 16-19-82/13.05.2019г.E-mail         из аизпращане на документи по преписката,; уведомление     до Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие", гр. Добрич с изх. № 16-19-88/16.05.2019г. и обратна разписка подписана на 17.05.2019г.; вх. № 80-00-44/16.05.2019г. от Министерски съвет на Република България, чрез процесуален представител Велико Демирев, правен съветник в дирекция „Правна"; вх.        № 16-19-94/22.05.2019г. от вр.и.д. директор на ДФ „Земеделие" - Добрич, Г.П.  ; вх.   № 16-10-123/03.06.2019г. от Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие", Ж. Живков; уведомление   до Ж.А. Г.с изх. № 44-00-1881/11.06.2019г. и обр. разписка подписана на 13.06.2019г.; уведомление до Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" с изх. № 16-10- 137/11.06.2019г. и обр. разписка подписана на 13.06.2019г.; уведомление  до Областна дирекция на ДФ „Земеделие", гр. Добрич с изх. № 16-10- 138/11.06.2019г. и обр. разписка подписана на 12.06.2019г.; уведомление         до Министерски съвет на Република България с изх. № 80-00- 57/11.06.2019г. и обр. разписка подписана на 12.06.2019г         ;. заявление за запознаване с преписка на Ж.А. Г.на 28.06.2019г.; вх. № 44-00-2295/12.07.2019г. от Ж.А. Г.; доклад заключение   ; уведомление     за призоваване до Ж.А. Г.с изх. № 44-00- 2445/26.07.2019г. и обр. разписка подписана на 01.08.2019г.; уведомление за призоваване до ДФ „Земеделие", Областна дирекция Добрич с изх. № 16-10-166/26.07.2019г. и обр. разписка подписана на 29.07.2019г.; уведомление за призоваване до Министерски съвет на Република България с изх. № 80- 00-71/26.07.2019г. и обр. разписка подписана на 29.07.2019г.; уведомление за призоваване до ДФ „Земеделие", представляван от изпълнителния директор Ж. Живков с изх. № 16-10-167/26.07.2019г. и обр. разписка подписана на 30.07.2019г.; заповед № 12-11-3352/16.09.2019г. за заместване на член на заседателен състав; заповед № 12-11-3353/16.09.2019г. за заместване на член на заседателен състав; вх.         № 44-00-3043/01.10.2019г. от Ж.А. Гаврилов; пълномощно     от Васил Георгиев Грудев, Изпълнителен директор на ДФ „Земеделие" на Тихомир Цветославов Ламбев, гл. Юрк; протокол        № 145/19.07.2019г.; протокол       от заседание проведено на 01.10.2019г. по преписка № 92/2019г. на Пети състав на КЗД; разпореждане №2120/29.11.2019г. за преразпределяне на експерт по преписката; E-mail       с вх. №44-00-1041/06.04.2020г.; уведомлениедо Ж.А. Г.с изх. № 44-00-1306/20.05.2020г. и обр. разписка подписана на 26.05.2020г.; решение№ 382/26.06.2020г.; съобщение         за решение до Ж.А. Г.с изх. № 44-00-1898/01.07.2020г. и обр. разписка подписана на 07.07.2020г   .; съобщение       за решение до ДФ „Земеделие", представляван от изпълнителния директор Ж. Живков с изх. № 16-10-86/01.07.2020г. и обр. разписка подписана на 03.07.2020г .; съобщение за решение до ДФ „Земеделие", Областна дирекция Добрич с изх. № 16-10- 85/01.07.2020г. и обр. разписка подписана на 02.07.2020г.; съобщение за решение до министерски съвет на РБългария с изх. №80-00-57/01.07.2020г. и обратна разписк , подписан на 02.07.2020г.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: На база само една единствена година, в която съм отсъствал, те определят актуализацията на трудовото ми възнаграждение, а в тази една година аз съм бил болен от рак и не съм изпълнил условията.

Не съм бил уведомен за това нещо, да направя свободен избор, за да си рискувам здравето и да се върна на работа и да си изпълня задълженията или да предпочета да си запазя здравето.

Аз разбирам ДФЗ, те изпълняват нормативни нареждания. Те няма как да се самонакажат. Това е основен принцип, затова се и обжалва.

Съдът първия път ме насочи към КЗД. Идеята беше те да разгледат случая и да се произнесат, но какво се получи всъщност. Момчето, което назначиха уж да ми оказва помощ, в крайна сметка напусна. Когато отидох да разглеждам делото, се яви служител, който въобще не беше запознат, което го има документирано на камерите, там където се запознават с делата. Тоест от тях не получих никаква подкрепа в начинанието да си защитя позицията. Всичко абсолютно сам съм си го решил. В тази връзка искам да подчертая, че те нарушават ЗЗДискр, чл.47, където имат задължението да правят предложения, препоръки, да дават становища, т.е. те трябваше да изчистят законодателната уредба от тази липса.

Ще дам един пример, за да влезете в положението, което изпадам.

Вие сте един от добрите съдии в Добричкия регион, с над 100 дела годишно, откъдето имате 90 % разглеждани дела и когато се случи след напрегнат ден да се приберете вкъщи и да ви се случи злощастно събитие като на мен и в този период работодателят ви е взел решение за увеличаване и актуализиране на доходите, а е имало служители, които нямат вашия опит, да са гледали едно-две дела, и да получи повишение на дохода си на база само на това.

Аз съм лишен от тази възможност. Още повече, че съм поставен в групата на майките, за които по принцип има заведени дела и спечелени. Но при тях става въпрос за свободен избор и за едно приятно събитие, да родиш дете, друго е обаче, когато става въпрос за едно неприятно изживяване и с увреждане правиш всичко възможно да се върнеш на работа. Тук е работодателят, да каже дали по време на болничния, с ясното съзнание, че работата ми е важна и доходите са ми жизнено важни, се явих на работа, въпреки че бях болен, бях на лъчетерапия и оказах съдействие в работния процес. Но това няма как да бъде отразено в техните документи, за да изпълня условието от шест месеца. Това е все едно да ви определят пенсията на база на една единствена година. Ако смятат, че е справедливо, моля.

Вече живеем във времена, в които въпросът е, не дали ще ни се случва, а кога. Така че всеки може да изпадне в положението, в което съм аз. И на база на взетото решение сега от съда, ще зависи как ще се отнасят работодателите към нас и обществото като цяло към хората с увреждания.

Заболяването ми е със средна продължителност на живота 7-10 години и така съм решил, че ще действам смело. Тази явна дискриминация е очевидна дори за начинаещ правист, но КЗД, както действаха, дублират функциите на съда. Не беше необходимо, след като ми казват, че законът е такъв, делото да ходи при тях. Аз зная какъв е законът, но обществените отношения се променят във времето. Това, което е било справедливо навремето, сега вече е дискриминация и е правилно ДФЗ да изпълни законово нещата, но  и  КЗД, която се занимава с това, трябваше да предприеме действия именно за тази несправедливост, а те просто казаха, че законът е такъв, защото изисква усилие, нерви и има значение в администрацията на кого ще попаднеш.  

ЮРИСК. М.:  Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

ДИРЕКТОРЪТ П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

Заседанието приключи в 15:11 часа.                    

Протоколът е изготвен на 06.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: