П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                       НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора В. ВИЧЕВ сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева КАНД № 345 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - АЛБЕНА при ОДМВР – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – В.И.С.,***, редовно призован, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР В. ВИЧЕВ.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, докладва делото:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Районно управление Албена при ОДМВР - Добрич, подадена чрез началника Даниел Красимиров, срещу Решение №123/22.06.2020г., постановено по НАХД №208/2019г. по описа на Районен съд – Балчик.

Според касатора решението е необосновано, немотивирано и издадено в нарушение на закона. Излага съображения за тези твърдения и иска от съда да бъде отменено решението на Районен съд – Балчик и да бъде потвърдено издаденото наказателно постановление от началника на РУ-Албена при ОДМВР-Добрич.

Като доказателство иска да бъде приложено НАХД №207/2019г., по описа на Районен съд - Балчик.

По делото е постъпил писмен отговор от страна на ответника по касационната жалба, чрез адвокат Ясен Кръстев, с който отговор се оспорва касационната жалба и се настоява да бъде оставено в сила първоинстанционното решение, като се сочи, че няма да имат нови доказателствени искания.

СЪДЪТ по искането за прилагане на НАХД №207/2018г. на Районен съд – Балчик след справка установи, че същото е висящо и няма как да бъде приложено по настоящото дело, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за прилагане на НАХД №207/2018г. на Районен съд – Балчик към настоящото производство.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Уважаеми административни съдии, за мен касационната жалба е основателна.

Не споделям становището на първоинстанционния съд за установени в административно-наказателното производство съществени процесуални нарушения, които да са нарушили правото на защита на санкционираното лице.

По отношение на първото, посочено от съда процесуално нарушение, а именно достоверен или недостоверен е бил часът на установяване на съответното административно нарушение. По моему този час е бил достоверен, защото установяването на конкретното нарушение - липсата на сключена застраховка „Гражданска отговорност“, няма как да стане веднага след спиране на водача на МПС, а след извършване на проверка в съответните полицейски масиви, за което е необходимо съответно технологично време. Между твърдяното от санкционираното лице като час на нарушението и часът, който е отразен в наказателното постановление, разликата като час е съответното технологично време, в което полицейският служител е правил проверка налице ли е сключена застраховка „Гражданска отговорност“.

По второто, сочено от съда процесуално нарушение, става дума за съдържащо се в наказателното постановление посочване на МПС – Москвич, наред МПС мотоциклет - Хонда. В случая следва да се има предвид, че посоченият регистрационен номер е на мотоциклета Хонда, т.е. правилният регистрационен номер. За мен това не е съществено процесуално нарушение, тъй като е очевидно, че става дума за техническа грешка, допусната при изготвяне на наказателното постановление, като е било пропуснато от лицето, изготвило наказателното постановление, да изтрие предходното МПС, по отношение на водача, като бланка е бил ползван т.нар. „терк“. Това е грешка, допусната при използване на примерен образец, където е имало текст от предходен случай. За мен така стоят нещата в конкретната ситуация.

След като изложих тези си разсъждения, смятам, че в хода на административно-наказателното производство не са били допуснати съществени процесуални нарушения, че е било установено по категоричен начин, че жалбоподателят е управлявал МПС без наличието на сключена застраховка „Гражданска отговорност“, което е важното, а не точният час, в който е направено това. Важен е денят, в който е установено това нарушение. Закономерно на лицето, допуснало нарушението, е било наложено съответно наказание по Кодекса за застраховането, което наказание е адекватно като размер и като вид.

Поради горното и като имате предвид, че според мен не са налице основанията по чл.28 ЗАНН, смятам че решението на Районен съд – Балчик следва да бъде отменено, а наказателното постановление потвърдено като правилно и законосъобразно.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:42 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: