П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                         НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ, сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева КАНД № 341 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

КАСАТОРЪТ – ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ДОБРИЧ, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ – „ТСТ АУТО“ ООД, гр.Добрич, с представляващ Т.Д.Н., редовно призован, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР ВЕСЕЛИН ВИЧЕВ.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ докладва: Становище от адвокат Н.М., като пълномощник на ответника по касационната жалба, с което същата не възразява да бъде даден ход на делото и изразява становище по същество на спора.

Прокурорът: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, докладва делото:

Производството по делото е образувано по касационна жалба на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Добрич, срещу Решение №190/23.06.2020г., постановено по НАХД №317/2020г. по описа на Районен съд – Добрич.

Според касатора решението е неправилно и незаконосъобразно. Иска се то да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде потвърдено наказателното постановление, издадено от Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич. Приложена е заповед на Министъра на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения, относима към издаване на наказателното постановление, с която заповед са определени длъжностните лица, които имат право да издават наказателни постановления, в това число и „главен инспектор“ в Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Добрич.

Прокурорът: Да се приеме.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмено доказателство по делото: Заповед №РД-08-249/15.05.2015г. на Министъра на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: Уважаеми административни съдии, намирам, че касационната жалба е основателна.

Видно от новоприобщеното днес писмено доказателство, лицето, издало наказателното постановление, е имало право да стори това, т.е. процесуалното нарушение, установено от първоинстанционния съд, към днешна дата не е налице. Наказателното постановление е издадено правилно. Същото е законосъобразно. С него се санкционира длъжностно лице по неспазване на конкретни нормативни изисквания, а санкцията, която му е наложена, е в установена рамка, като вид и размер, поради което решението на Районен съд – Добрич, следва да бъде отменено, като неправилно, а наказателното постановление - потвърдено.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:34 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: