П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                   ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                        НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА сложи на разглеждане докладваното от съдия Силвия Сандева административно дело № 337 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ВНОСИТЕЛЯТ - ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ, редовно призован,  не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, предвид редовното призоваване на страните и на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ на основание чл.146, ал.1 ГПК, във връзка с чл.144 АПК, докладва делото:

Производството по делото е образувано по протест на Окръжна прокуратура – Добрич срещу Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община гр. Добрич, приета с Решение № 4-9 от 30.01.2008г. на Общински съвет – Добрич, няколкократно изменена и допълвана.

С протеста се настоява, че в оспорената Наредба се съдържа разпоредбата на чл.45, ал.4, която е в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по - висок ранг.

Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

Оспорването е публикувано в Държавен вестник.

Липсва приложена преписка по издаване на оспорения акт от страна на ответника.

С вх. №2437/ 07.10.2020г. е постъпила молба от представляващия ответника – Председател на ОбС - Добрич, адв. Мая Димитрова, с която заявява, че община град Добрич е предприела действия за отмяна на разпоредбата на чл.45, ал.4 от оспорената Наредба, като покана за обществено обсъждане е публикувана на 06.10.2020г. и прилага извлечение от интернет страницата на община град Добрич в подкрепа на твърденията.

С вх. №2487/ 12.10.2020г. се заявява, че представляващият ответника не е в състояние да се яви в съдебното заседание, но не възразява да се даде ход на делото. Настоява се, че са предприети действия за отмяна на оспорената разпоредба и се иска, да бъде насрочено делото за друга дата, като се има предвид, че изменението на Наредбата ще се разглежда на заседание на ОбС - Добрич на 24.11.2020г.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържаме протеста към момента. Намирам искането за отлагане на делото за основателно с оглед предприетите действия за промяна на нормативния акт.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените молби от ответника, с вх. №2437/ 07.10.2020г. и вх. №2487/ 12.10.2020г.

СЪДЪТ, с оглед изрично направеното искане за предоставяне на възможност за представяне на доказателства за отмяна на оспорената разпоредба, счита, че следва да уважи това искане и да отложи делото за друга дата, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 15.12.2020 година, от 13:15 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се изпрати призовка до Окръжна прокуратура – Добрич.

ДЕЛОТО приключи в 13:27 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2019 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

СЕКРЕТАР: