П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело 327, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕТЕЙН“ ЕООД, чрез представляващ С.Д.С., редовно призован на адреса на управление на дружеството, като в призовката е получена от Д.М.,  не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ” ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА”- ВАРНА, при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.И.Й., редовно упълномощена.

по хода на делото

ЮРИСК.Й. : Няма пречки за даване на делото.

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК докладва, че производството по делото е образувано по жалбата на „Етейн“ ЕООД, представлявано от С.Д.С., срещу Ревизионен акт №Р-03000819004701-091-001 от 24.03.2020г. , издаден от органа по приходите потвърден с решение №127/15.06.2020г. на директора на Дирекция „ОДОП” Варна, при ЦУ на НАП София.

Жалбоподателят счита, че Ревизионния акт и решението, с което е потвърден, за неправилни и незаконосъобразни. Оспорва отказа да му бъде признато приспадане на данъчен кредит за процесния период по ЗДДС в размер 90 987,85 лв. Оспорва и изводите, че не е начислил корпоративен данък за 2017г. и 2018г.  в размер на  38 267,34 лв. Изразява становище, че предмет на доставките са стоки – родово определени вещи.   Счита, че органите по приходите не са преценили в съвкупност, обективно и пълно събрани по ревизията и събраните по дружеството, както и доказателствата за последваща реализация на полученото по доставките.

Конкретни доказателства не сочи. Възразява, че изводите на органите по приходите са изградени изцяло въз основа на косвени доказателства и догадки, като не са анализирани преки доказателства по доставките, които несъмнено потвърждават тяхното извършване.    Възразява, че група доказателства са ценени превратно, като им е придадено съдържание каквото те нямат, като също не сочи коя е тази група.

Моли при решаване на спора да бъдат съобразени решения на СЕС, които сочи и цитира в жалбата, както и поредица от решения на ВАС, също цитирани в жалбата.Моли ревизионния акт и решението, с което е потвърден да бъдат изцяло отменени.Няма искания по доказателствата. Въпреки неточното формулиране на жалбата, с оглед съдържанието на същата, СЪДЪТ приема, че се оспорва ревизионния акт, изцяло потвърден с решението на директора. Въпреки неточното формулиране се оспорва решението.

СЪДЪТ докладва, че делото е изпратено по подсъдност  с определение № 1515/14.07.2020г. по адм.дело №1533/2020г. Административен съд - Варна, по което ответникът  е представил на 13.07.2020г.  административната преписка. Същата е с опис и съдържа 5 тома.

ЮРИСК.Й. : Оспорваме жалбата считаме същата за неоснователна. Моля да приемете, че е бланкетна и не съответства на съответните мотиви изложени в обжалваното решение, които сочат на решението за увеличение на финансовия резултат на дружеството за 2017г. и 2018г., както и причините, поради което законосъобразно е отказвано право на приспадане на данъчен кредит.

Моля да приемете административната преписка.

С оглед валидността на обжалвания ревизионен акт представям доказателства на ел.носител за срока на валидност на неговите издатели, вкл. на Ревизионния  доклад, Заповед за възлагане на ревизия и заповедта на изменение на заповедта за ревизия.

Няма да сочим други доказателства.

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представената административна преписка: Заповед № Д-1249/30 06.2017г.; Заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р- 03000819004701-020-002/25.10.2019 г., Заповед за възлагане на ревизия № Р-03000819004701-020-001/22.07.2019г., Протокол КД-73 № АА1439305/28.01.2020г./Протокол за смъкване на информация, получена от ЗЛ на флашка - Опис с Вх.№ 858/21.01.2020г./ Протокол КД-73 за присъединяване на документи от друго производство № Р-03000819004701 -ППД-001 /31.07.2019-приобщени документи от производство с УИН: П-03000818193495. Протокол за извършена насрещна проверка № П-03000819182949-141 - 001/15.11.2019г. на НИТИЯ ЕООД с ЕИК 203622155 и представени документи в ходът на проверката; Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица № Р-03000819004701-041-011/20.12.2019г. до  Териториално Поделение Държавно Горско Стопанство Генерал Тошево с ЕИК 201617412 и отговор на искането с вх.№1754/07.02.2020Г ГЛОРИЯ-ОЙЛ ЕООД с ЕИК 124566748 и отговор на искането с ВХ.№16292/31.12.2019г., Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица № Р-03000819004701-041-004/30.10.2019г. до ТЛ ГЛОРИЯ-ОЙЛ ЕООД с ЕИК 124566748 и ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО С ВХ.№16292/31.12.2019г., Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица № Р-03000819004701-041-003<30.10.2019г. до ТЛ ВИСТА ОЙЛ ЕООД с ЕИК 124140887 и ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО С ВХ.№16336/31.12.2019Г. , С     Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица № Р-03000819004701-041-002/30.10.2019г. до ТЛ ГЕОТЕРМ АД с ЕИК 124083023 и ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО С ВХ.№ 725/17.01,2020,          Искане за представяне на документи, сведения и писмени обяснения от трети лица № Р-03000819004701-041-001/30.10.2019г. до ТЛ РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД с ЕИК 117599032 и ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО С ВХ.№ 15355/04.12.2019г.      , Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № Р- 03000819004701-040-002/11.12.2019 г./лист 1010-1011/ и отговори с Вх.№ 15876/16.12.2019Г./715-1009/, Вх.№ 16341/31.12.2019г./лист 584-714/ и Вх.№858/21.01,2020г./лист 436-583/; Искане за представяне на документи и писмени обяснения от ЗЛ № Р- 03000819004701 -040-001/31.10.2019г и отговор през ИС;       Ревизионен доклад № Р-03000819004701-092-001/25.02.2020г./лист 1043- 1073/ и приложения; Приложение 1/Справка за фактурите за гориво по които са отчетени разходи от ЗЛ - лист 1039-1042/; Приложение 2/Справка за ТД на НАП офис Шумен 2020 г.,      фактурите за гориво, по които е ползван ДК от ЗЛ -лист 1033-1038/; Приложение 3/ Копия фактури издадени на други ЗЛ - лист 1028-1032/ и Приложение 4/ Писмени обяснения и справка за изразходваното гориво-лист 1016-1027/;     

Възражение срещу РД № Р-03000819004701-092-001/25.02.2020г. с Вх. № 3273/10.03.2020 , Ревизионен акт № Р-03000819004701-091-001/24.03.2020г./лист 1079-1086/ и Приложение Справка за задълженията/1075-1078/;      Жалба срещу РА № Р-03000819004701-091-001/24.03.2020г., ВХ. № 5989/10.04.2020Г. при ТД на НАП Варна, офис Добрич/лист 1097- 1100/ и КОПИЯ Приложения ;

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва до следващото съдебно заседание да конкретизира твърденията в жалбата си като посочи кои от представените в ревизионното производство доказателства счита, че доказват правото за приспадане на данъчен кредит за процесния период 27.07.2017г. – 30.06.2019г., както и кои от доказателства събрани в ревизионното производство установят, че правилно е определил размера на дължимия и внесен от него корпоративен данък.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва  изрично писмено заявление да заяви оспорва ли електронните подписи, положени в документи от ревизионното производство и представени в днешно съдебно производство на ел.носител.

УКАЗВА на страните, че съдържанието на ел.носител ще бъде прегледано в следващото съдебно заседание с цел приобщаване на електронните документи, като доказателство  по делото.

Във връзка с указаната доказателствена тежест, която при така формулираната жалба е за жалбоподателя, СЪДЪТ на основание чл.171, ал.2 от ГПК,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА СЪДЕБНО СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА, по която вещото лице, след като се запознае с материалите по делото и извърши съответните справки в счетоводството на „Етейн“ ЕООД, да даде заключение по следните задачи :

Относно корпоративен данък за 2017г.

1.След съставяне на ГФО за 2017г. и подаване на ГДД в счетоводството на дружеството направено със счетоводно записвания, които не са съобразени със закона за счетоводството, респ. със счетоводните стандарти.

2.На какво основание /какви стопански операции/ в счетоводството на дружеството са изписани разходи в размер на 57 390, 30 лв. по сметка 609 ”Други разходи”.

3.Има ли разлика между декларираните ГДД разходи  и разходите по счетоводни сметки и годишни сметки и в какъв размер е тя.

Относно корпоративен данък за 2018г. :

4.Отчетените по сметка 609 „Други разходи” – сумите от 27 208,25 лв. /отпадък при производство/ и сумата 6732,56 лв./отпадък при рязане/ -  съответни ли са на стойността на отчетената продукция и на себестойността на продадените активи. Какво е съотношението на размера на изписания отпадък в размер на 33 940,81 лв. със размера на изписаната продукция и документално обосновано ли е това съотношение.

Относно отчетените разходи за гориво в размер на 4040,04 лв. : 

5. На какво основание  жалбоподателят е отчел разходи по дебитна сметка 601 „ Разходи за материали“ и кредитна сметка 401 „Доставчици“ по фактури за закупено гориво, посочени на стр.38 от Ревизионния доклад, издадени от доставчиците на други дружество.

6.Посочените разходи за гориво в размер на 165 218,85 лв., по сметка  „Разходи за материали“,  съответни ли са съответната продажна цена на себестойността на продадената дървесина, според счетоводните отчети и подадената ГДД за 2018г.

Относно ДДС :

7.Съдържанието на представените фактури отговаря ли на счетоводните правила и норми за ползване на данъчен кредит и при положителен отговор, да се посочи какъв е размерът на данъчния кредит по всяка от фактурите, който следва да бъде признат.

8.Осчетоводени ли са чрез запис на съответните стопански операции ползването на посоченото количество гориво за добив на дърва, по кои сметки и регистри ползваното количество гориво е осчетоводено и съответно ли на декларираната, произведена / добита продукция.

9.Съобразно отговорите на поставените задачи вещото лице да изготви варианти за увеличаване/намаляване на финансовия резултат и да посочи размера на дължимия корпоративен данък и ДДС за проверяваните периоди, като посочи и размера на дължимите лихви.

НАЗНАЧАВА за вещо лице Е.Й.,  при депозит в размер на 300 лв., вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщаване на определението на съда.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 23.11.2020г. от 11.45 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Делото да се предаде на вещото лице след внасяне на депозита.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 07.10.2018г.  

ДЕЛОТО приключи в 11.46 часа.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР :