П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 19.10.2020 година.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА И.

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 286 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 10:33 часа  на второ четене се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – М.К.И. – редовно уведомена чрез процeсуалния си представител от предходно  съдебно заседание, не се явява, представлява се от АДВ. М.И.М., редовно упълномощена и приета от съда отпреди.

          ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ ДОБРИЧ – редовно уведомен на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява, не се представлява.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Т.П.Д. – редовно уведомена, явява се лично.

             ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. М. - Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, докладва: Производството по делото е било отложено за назначаване на експертиза с оглед изясняване на спора по делото.

Дадена е възможност на ответника, като се запознае със задачите по експертизата, да изрази становище, съответно да направи допълнителни искания. До настоящия момент няма постъпили такива искания.

СЪДЪТ запитва жалбоподателя, преди изслушване на вещото лице, дали има искания за събиране на други доказателства.

АДВ.М. – На този етап, не.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

О П Р Е Д Е Л И:

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Т.П.Д. -  49 г., разведена, висше икономическо образование, неосъждана, бълг. гражданка.

ОБЕЩАВАМ ДА ДАМ ВЯРНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ПОДДЪРЖАМ ЗАКЛЮЧЕНИЕТО.

АДВ.М. – В експертизата е посочено за „***“ ООД, период за полагане на трудово правоотношение от 3.07. до 18.07.19 г. и от 18.07. до 16.09.19 г. Първият ми въпрос е, не следва ли да бъде 19.07., тъй като 18.07. е включително.

И вторият ми въпрос е: Има ли през този период друг договор, тъй като, видно от справката от НБД, справката за актуално състояние на трудовите договори, „***“ ООД има договор с М.К. от 19.04.19 г. до 18.07.19 г. Във връзка с това, че тя е в трудови правоотношения и договор в туризма това, че има още един договор, не би следвало да е пречка и той би трябвало да бъде отразен.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – На стр. 5 от експертизата съм отразила в отговора на задача 4 коректно всички периоди с посочени работодатели и период на действие на трудовите договори. Работодателят „***“ АД има трудови правоотношения с лицето от 9.04.19 г. до 3.07.19 г. с 8 часов работен ден. През периода на това правоотношение възниква ново с „***“ ООД с дата 22.04.19 г. до 17.07.19 г.

АДВ. М. – В справката от 19.04. до 18.07.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – В справката от НОИ ли имате предвид.

АДВ. М. – Справката от НАП, актуално състояние на трудовите договори.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Точно така, това е датата на сключване. В подадените декларации № 1 и № 6, които се подават в персоналния регистър, първият работен ден е този, който е отразен.
И затова има малка разлика.

По принцип би могло да бъде дата на сключване, различна от дата на започване. В декларация № 1, подавайки данни за персоналния регистър, коректно се отразява кой е първият работен ден и затова има разлика плюс-минус един ден, по - точно плюс един ден в датите или плюс повече от един ден. При покриването на един 8 - часов и един 4 - часов, най-общ казано трудови договори, се генерира трудов стаж – 1 работен ден или 8 - часов трудов стаж. Не генерира допълнително нито трудов, нито осигурителен такъв. Ако трябва да бъда обоснована нормативно, моля да го направя допълнително, за да не сгреша основанията, както предпочитам да направя, но това е практиката. Това е тълкуването, ако изразявате съмнение, ще го аргументирам.

АДВ.М. – Същото се отнася и за  „***“ ЕООД, там също има разлика, т.е със „***“ АД, 2018 г. по същия начин има разминаване, там къде е основният договор на „***“ АД. Вие ги давате 11 дни. А всъщност в справката за 2018 г. е до септември. „***“ АД от месец май до месец септември тя е имала договор за 2018 г.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – „***“ АД от 17.09.18 г. има.

АДВ. М. – Гледам справката от базата данни, изкарана е и там, от месец май до месец септември е декларирано, че тя има платен осигурителен доход. От месец май 2018 г. до септември, тя е имала осигурителен доход, това е справка, която е направила с ПИК кода, където си е извадила разпечатка. Разполагаме с различна справка от тази, която е по делото. Ние разполагаме със справка, която моята доверителка е направила със своя ПИК код, в която справка виждам различни периоди от отразените в регистъра на трудовите доходи, който се намира по делото.

 По отношение на „***“ АД при мен фигурира, че месец май 2018 г. до месец септември 2018 г. тя е осигурена, има осигуровки, платени върху осигурителен доход за периода, който гледаме, е от месец септември. А вещото лице, съобразно трудовите договори, както са посочили, е посочила от 16.11.2018 г. със „***“ АД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – В тази фирма „***“ АД трудовият договор е с дата на сключване 16.11.

Аз разбрах за какво става въпрос, от 1.05.18 г. работодателят е „***“ ЕООД.

Официалната информация, с която разполагам, е от НОИ плюс тази от НАП и е отразена коректно в текста на моята експертиза. Впоследствие, след като предадох експертизата, получих една допълнителна справка от НАП, която показва, че данните в експертизата ми са коректни, мога да предоставя екземпляр от нея, потвърждение на експертизата за съда и за страната, т.е. в този период тук се вижда за септември 2018 г. периодът, който е процесен. В случая имаме само един осигурител с идентификационен номер 204941273, осигурителен доход – 2600 лв. за съответния период.

АДВ. М. – От ноември, така ли.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не, първият, най-долният ред е септември – 2018 г., периодът, който ни интересува. Осигурителят е само един – 204941273. И това е „***“ ЕООД.

АДВ. М. – Вие включили ли сте този период от септември.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да, разбира се, че съм го включила, то е на първия ред – 18 дни, стр. 6 в заключението – 12.09.-1.10.2018 г.Представям допълнителна справка от НАП след изготвяне на експертизата, моля да се приложи към заключението ми.

АДВ.М. – Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Считам, че не са коректни данните, които изнасят НОИ и НАП, защото по тази причина жалбаподателката си е изчислила, че притежава необходимия осигурителен стаж, за да получи обезщетението. Нямам искания.

СЪДЪТ ПРИЛАГА справка от НАП към заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице към доказателствения материал по делото.

С оглед представената справка-декларация,  СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лв,  които да се изплатят от внесения депозит.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от правна и фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.М. – Моля да ми дадете възможност за писмени бележки, в които да изразя своето становище в подкрепа на жалбата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

СЪДЪТ, с оглед изричното искане на процесуалния представител на жалбоподателя и на осн. чл. 149, ал. 3 от ГПК във вр. чл. 144 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмени бележки с екземпляр за ответника.  

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  10.49 часа.                 

            ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.10.2020 година.

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: