ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 05.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №280 по описа за 2020 година.

 

На второ четене в 14:02 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ М., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, представлява се от АДВОКАТ ДАЛАКМАНСКА, редовно упълномощена от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: „МЕЙПЪЛ ЛИЙФ ПОЛТРИ“ ЕООД, редовно призовано, представлява се от АДВОКАТ П., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ОБЩИНА ДОБРИЧКА, редовно призована, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

                   ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:  Производството по делото е по реда на чл.145, ал.1 от АПК, във вр. чл. 45, ал.11 от ЗМСМА и е образувано по жалба на областен управител на област Добрич, уточнена с допълнителна молба с вх. № 1501/30.06.20 г., срещу решение №202 по протокол № 11 от 28.05.2020 г. на Добрички общински съвет, повторно прието с решение №204 по протокол №12 от 16.06.20г. на Добрички общински съвет.

В жалбата се излагат подробни съображения за незаконосъобразност на оспореното решение поради неправилно приложение на материалния закон и се иска същото да бъде отменено като незаконосъобразно.

С придружително писмо вх. №1562 от  07.07.20 г. е представена административната преписка по издаването на обжалваното решение, в това число и на решението, с което то е повторно прието.

С молба вх. №1577 от 08.09.2020 г. жалбоподателят по делото е представил копие на определение № 999 от 23.11.2015г. по в. ч.гр.д. №707/2015г. на Окръжен съд – Добрич.

Няма постъпил писмен отговор по жалбата от страна на ответника и на заинтересованите страни.

ЮРИСК. М.: Поддържам изцяло жалбата. Няма да соча нови доказателства, да се приемат тези с преписката, включително и тези, които ние сме представили.

АДВ. ДАЛАКМАНСКА: Оспорвам жалбата  и считам същата за неоснователна. Нови доказателства няма да соча. Моля да бъдат приети представените доказателства.

АДВ. П.: Аз ще представя писмени доказателства, като започна от това, че дружеството, което представлявам, от 2015г. е заявило интерес да възстанови и да приведе във вид за ползване едно съоръжение, което повече от четиридесет години е било неизползваемо. В тази връзка дружеството, което представлявам, е сключило договори и е възложило доставка и монтаж на оборудване, съгласно разрешителното, което е дадено за водовземане. За тези работи е уведомен кметът на община Добричка и председателят на ОбС.

Отделно, по възстановяването на помпеното оборудване, са възстановени захранващата линия 20 kW, с дължина 1.8 км, подменени са изолатори, възстановен е мачтов трафопост с трафомашина от 400kW ампера, която струва 16 000 лв. и цялата площадка е оградена с плътна ограда, която е съгласно изискванията на Басейнова дирекция.

През периода 2017-2018г. е извършена щателна проверка на съоръжението, пуснат е помпеният агрегат, помпата е започнала да работи при дебит на вода 40 sec/l. В тази връзка е извършена проверка, която е приключила с издаването на Акт 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, и са постигнати нужните изисквания на ЗУТ.

В друго писмо, което ще представя, от 17.03.2020г. до кмета на община Добричка и до председателя на ОбС, отново са посочени всички инвестиции, които е направило дружеството, което представлявам. Тези инвестиции, освен всичко, което изредих, имат и голям обществен интерес, т.к. това съоръжение е от съществено значение за захранването на други обекти, които се намират в близост до с. Стефаново.

По отношение на жалбата считам същата за неоснователна по няколко причини.

На първо място, видно от текста на жалбата, касае се за жалба от областния управител срещу решение №202 по протокол №11 от заседание на ОбС, проведено на 28.05.2020г., и в продължение е посочено, че е повторно прието с решение №204.  Видно от текста на жалбата и за нас става ясно, че се касае за жалба срещу едно решение, решението, което е посочено първо, решение №202. По тази причина, съгласно разпоредбата на чл. 45 от ЗМСМА действително решенията на ОбС подлежат на обжалване, но така обжалваното решение №202 от 28.05.2020г. е извън срока на закона, поради което жалбата не следва да бъде разглеждана. Видно от жалбата, на няколко места е посочено, че се обжалва именно решение №202.

Ако все пак приемете, че жалбата подлежи на разглеждане, заявяваме, че решението, което се обжалва, е валидно, взето е в необходимата форма, спазените са изискванията на ЗОС и ЗМСМА.

Посочвам, че предмет на обжалване е решение, което акцентира върху съоръжението с наименование „сондаж“, което обаче съгласно нормативната уредба е извън предмета на вещите по чл.3, ал.1 от ЗОС, за които следва да се прилагат разпоредбите, посочени в жалбата.

Съгласно Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, това съоръжение е преместваем обект и не попада в категорията от недвижими имоти, недвижими вещи за разпореждане и управление, за които се изисква специалното разрешение съгласно ЗОС. Другите коментари ще развия по същество.

Представям  договор от 23.11.2016 г., сключен между „Луксор проект“ ЕООД и СД „Възход – Арньо – Апостолов и Лазаров“, по силата на който договор моят доверител е възложил да се извърши доставка и монтаж на помпено оборудване за сондажен кладенец. Всичко е описано по кориците на делото.

Представям две писма до кмета на община Добричка и до председателя на ОбС, както и копие на протокол  - образец Акт 12 за годността на всички СМР.

ЮРИСК. М.: Аз правя възражение на възражението по допустимостта на жалбата и искам да попитам на какво законово основание самото съоръжение е дадено за безвъзмездно ползване, на кой закон се позовал общинският съвет.

АДВ. ДАЛАКМАНСКА:  Съгласно първото  решение №1193 от 2015г. общинският съвет е дал съгласие за предоставяне на услугата водоподаване от обект „Дълбок сондаж“ - публична общинска собственост, с цел водоснабдяване на развъден център, който ще бъде изграден в съответния ПИ. Никъде в самото решение общинският съвет не е дал съгласие или несъгласие за начина, по който трябва да бъде сключен или несключен договора с общината, даже въобще няма сказание за сключване на договор между община Добричка и съответното дружество, договор за предоставяне на обекта „Дълбок сондаж“, като от по-нататъшните обаче действия, произведени от общината, вероятно съгласно сключения между кмета на общината и ответното дружество договор, констатациите, направени впоследствие, както от констативния протокол от 2020 г., представен по преписката от общината, така и от даденото становище от дружеството, се вижда, че всъщност въобще не е безвъзмездна предоставената услуга, защото и в самото решение №1193 има заложени четири точки, които въобще не са безвъзмездни,  а сумите, които дружеството е изхарчило за ремонта на това съоръжение, както каза заинтересованата страна неизползвано повече от четиридесет години, възлизат на доста голяма обща стойност. Затова считам, че нито в решение №1193, нито в последващото решение №202 е давано съгласие от страна на общинския съвет за безвъзмездно ползване или за сключване на договор безвъзмездно между общината и съответното дружество.

ЮРИСК. М.: Както правилно адвокатът на общински съвет каза, че решение №1193 е във връзка с разрешение на кмета на община да се даде право на ползване. То не дава съгласие да се сключи такъв договор, но след това общината сключва такъв договор за безвъзмездно ползване и това го пише, че е за безвъзмездно ползване.

Законът дава две възможности за ползване на публична общинска собственост или да се отдаде под наем за срок от десет години, или да се даде за ползване на концесия. Не дава никакви други скрити уговорки да подпишем договор за безвъзмездно ползване, а ние ще имаме устна уговорка да направите нещо друго. Законът ясно казва възможностите за отдаване на публична общинска собственост. Така че този договор и съответно решение №202, което е точно във връзка с удължаване на срока на договора от петнадесет на тридесет години, е напълно незаконосъобразно, неправилно и противоречи на всички закони, свързани с публичната общинска собственост.

Жалбата не е просрочена, т.к. се обжалва решение, което е повторно прието с друго решение. Ние имаме доста такива дела в административен съд и практиката е такава, да се оспорва първото решение, съответно то, второто, няма да съществува, ако първото го няма. Обжалва се първото решение в срока по закон.   

АДВ. П.: Това са два различни административни акта. Ако в повторно гласуваното решение беше променен срокът или беше включена друга клауза хипотетично, то касае се за два напълно различни административни акта и задължение на областна администрация е да следи сроковете и валидността на всяко едно взето решение.

ЮРИСК. М.: Сроковете са спазени, решението е върнато, разгледано е в срока, прието е повторно, така че напълно неоснователно е това, което казвате.

По възражението за недопустимост на жалбата поради нейното просрочие съдът намира същото за неоснователно по следните съображения:  

Съгласно чл.45, ал.11 от ЗМСМА на обжалване по реда на АПК подлежи първото решение, прегласувано с последващо решение на ОбС по повод на заповедта на областния управител, с която то е върнато за ново обсъждане. Логиката на закона е, че се оспорва повторно приетото решение, от което именно възникват правните последици, а потвърждаващото го решение се явява само необходимо условие за формиране на волята на органа на местно самоуправление.  

Второто решение няма самостоятелен характер и не подлежи на отделен съдебен контрол. То е част от административната процедура и неговата законосъобразност се преценява в производството по обжалване на първоначално приетото решение.

Видно от доказателствата по делото, второто решение е прието на 16.06.2020 г. и е съобщено на областна администрация на 18.06.2020 г., а жалбата е подадена в съда на 25.06.2020 г., т.е. в указания в чл.45, ал.11 от ЗМСМА срок.

По тези съображения съдът намира, че жалбата не е недопустима поради просрочие и подлежи на разглеждане по същество.

Предвид на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на заинтересованата страна „М. Л. П.“ ЕООД за прекратяване на производството по делото поради недопустимост на жалбата на областен управител на област Добрич срещу решение № 202 по протокол № 11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020г., повторно прието с решение №204 по протокол №12 от 16.06.2020г. на Добрички общински съвет.

ЮРИСК. М.: Не спорим по индивидуализацията на имота, в който се намира съоръжението. По КК на с. Стефаново имотът е с кадастрален идентификатор 69242.83.10 (бивш №083010 по КВС).

АДВ. ДАЛАКМАНСКА: Ние също не оспорваме това обстоятелство.

АДВ. П.: Ние нищо не оспорваме. Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСК. М.: Да се приемат представените от заинтересованата страна писмени доказателства, въпреки че нямат отношение.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства: копие от Решение №202 по протокол №11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020 година; заверено копие от писмо с вх. №АдК-01-36/01.06.2020 г. от председателя на Добрички общински съвет; заверено копие от Заповед №АдК-04-34/08.06.2020 г. на областен управител на област Добрич; заверено копие на писмо с изх. №АдК-01-36/08.06.2020 г. до председателя на Добрички общински съвет; копие от Решение №204 по протокол №12 от заседание на Добрички Общински съвет, проведено на 16.06.2020 г.; заверено копие от писмо с вх. №АдК-01-44/18.06.2020 г. от Председателя на Добрички Общински съвет; заверено копие от Договор за ползване на съоръжение "Дълбок сондаж ВН-34"; заверено копие от решение 1193 от 2015 г. на Добрички общински съвет; докладна записка от 12.08.2015 г.; докладна записка от 12.05.2020 г.; пълномощно с изх. №АдК-01-36/23.06.2020 г.; протокол №12 от заседание на Добрички ОбС от заседание, проведено на 16.06.2020г.; покана за свикване на извънредно заседание на Добрички общински съвет на 16.06.2020г.; протокол от ПК по общинска собственост, устройство на територията и строителството от 16.06.2020г.; писмо изх. №АдК-01-36/08.06.2020г. от областен управител на област – Добрич; заповед №АдК-04-34 на областен управител на област – Добрич; протокол №11 от заседание на ОбС – Добрич, проведено на 28.05.2020г.;  покана за свикване на редовно заседание на ОбС – Добрич на 28.05.20202г.; протокол от ПК по общинска собственост, устройство на територията и строителството от 19.05.2020г.; докладна записка рег. №ОД-01-2777/12.05.2020г. от кмета на община Добричка, включваща като приложение: молба с per. № ВхК - 1446/ 17.03. 2020г. от „Мейпъл Лийф Полтри"ЕООД; писмо per. №Вхк-3079/1/24.07.2019г.от „ВиК"АД за съгласие; заповед №396/04.05.2020г. на кмета на община Добричка; договор сключен на 23.10.2015г. между община Добричка и „Мейпъл Лийф Полтри" ЕООД; констативен протокол от комисията извършила проверката на 07.05.2020г., АОС № 999/25.09.2019г., докладна записка от кмета на с. Стефаново per. № Вхк-Е-900/04.05.2020г.; решение № 1193/27.08.2015г. по протокол №54 на Добрички общински съвет; докладна записка на кмета на община Добричка рег. №ОД-01-2327/12.08.2018г.; писмо до кмета на община Добричка от Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД с изх. №04/20.05.2015г.;  нотариален акт за учредяване на право на строеж върху недвижим имот №149, том ІІІ, рег. №4718, дело 506/11.05.2015г.; скица на ПИ №15-191567-12.05.2015г. на с идентификатор 69242.83.12, декларация от 20.07.2015г. от кмета на с. Стефаново, община Добричка, искане за съгласие до кмета на община добричка от рег. №ВхК-2105/21.04.2015г.; скица на имот с №083010 в землището на с. Стефаново, община Добричка; заявление за издаване на разрешение за ползване на воден обект –язовири и микроязовири –публична общинска собственост рег. № ВхК-3796/12.08.2015г.; Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, мандат 2019-2023г.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представеното  с писмо вх. №1577 от 08.09.2020г. копие на определение №999/23.11.2015г. по в.ч.гр.д. №707/2015г. на Окръжен съд – Добрич.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА днес представените от процесуалния представител на заинтересованата страна „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД, С. Стефаново, заверени  копия на писмо рег. №ВхК-1685/21.03.2019г. до кмета на община Добричка от „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД, Акт 12 от 29.05.2018 г. за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, протокол образец 19 за установяване завършването и заплащането на натурални видове СМР от 29.05.2018г., писмо рег. №70Л-01-275/15.04.2020г. до кмета на община Добричка от Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД; договор между Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД и СД „Възход – Арньо – Апостолов и Лазаров“ от 23.11.2016г.

ПРИЕМА за безспорно установено между страните и ненуждаещо се от доказване, че съоръжение „Дълбок сондаж ВН-34“ е изградено в ПИ с идентификатор 69242.83.10 по КК на с. Стефаново, община Добричка, бивш имот № 083010 по КВС на землището на село Стефаново.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  ПО СЪЩЕСТВО

ЮРИСК. М.: Моля да уважите жалбата на областния управител и да отмените като незаконосъобразно решение № 202 по протокол №11 от заседание на Добрички общински съвет, проведено на 28.05.2020 г., повторно прието с решение № 204 по протокол №12 от 16.06.2020 г. на Добрички общински съвет.

Решението е незаконосъобразно, прието при допуснато съществено нарушение на материалния закон, визирам ЗОС.

Не е спорно, че съоръжението „Дълбок сондаж“е воден обект по смисъла на ЗВ и е публична общинска собственост на основание чл.19, ал.1, т.1 от ЗВ, за което има и съставен акт за публична общинска собственост №999 от 03.07.2003г.

Подписаният договор за безвъзмездно право на ползване противоречи на ЗОС, чл.7, ал.2 от който гласи, че имотите и вещите, публична общинска собственост, не могат да се отчуждават, да се прехвърлят в собственост на трети лица, освен в полза на Държавата.

Също така имотите публична общинска собственост могат да се обременяват с ограничени вещни права, както е в случая право на ползване, само в случаите определени със закон. Настоящият случай не попада в случаите, които са определени със закон.

Още веднъж моля жалбата ни да бъде уважена и решението да бъде отменено и да ни бъдат присъдени разноски, за което прилагам списък на разноските.

АДВ. Д.: Считам жалбата за неоснователна по следните съображения:

 С решение №1193/2015г. Добрички общински съвет е дал съгласие за предоставяне на услугата водоподаване с цел водоснабдяване на развъден център, чиято търговска дейност ще се развива от търговско дружество „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД  при определени условия със срок на валидност на съгласието петнадесет години.

Считам, че това решение на ОбС представлява етап от процедурата по издаване на индивидуален административен акт, поради което по аргумент на чл.21, ал.5 от АПК същото не подлежи на оспорване, т.к. с решение № 202 всъщност се удължава само срокът на валидност, който е даден в решение № 1193. Срокът на валидност на съгласието на общинския съвет е петнадесет години. Решение №202, преповторено с решение № 204, не променя параметрите на така заложеното съгласие за предоставяне на услугата „водоползване“, а само удължава срока на валидност на съгласието от петнадесет на тридесет години, което е етап от процедура,  не краен такъв.

Считам, че само крайният административен акт, по думи на жалбоподателя от кмета на общината, а по мое мнение от директора на „Басейнова дирекция“, е годен предмет за съдебен контрол, като в производството по неговото обжалване следва да се извърши проверка за законосъобразност на цялата проведена процедура преди това. В тази връзка считам, че решението на ОбС е по-скоро съгласувателно, а не задължително, каквото е постановено и с определение №1155 от 2017г. на по АД 9903/2017г. на VІІІ-мо отделение на ВАС. Защото, както е видно, с първоначалното решение № 1193 общинският съвет е дал срок на валидност на съгласието петнадесет години, но при издаване на разрешителното за водоползване от директора на „Басейнова дирекция“ това съгласувателно становище на общинския съвет не е било взето предвид, а всъщност административният орган - „Басейнова дирекция“, е дал разрешително за десет години.

Тоест срокът на валидност на нашето съгласие на общински съвет се променя до 2026 г.

По същия начин би следвало да се постъпи и с последващото решение №202, т.е. то е един етап от процедурата по удължаване или отказ от удължаване на разрешителното за водоползване от страна на директора на „Басейнова дирекция“, след като изтече срока, за който е издадено разрешителното, а именно 07.07.2026 г.

Оспорвам твърдението на жалбоподателя, че тази услуга така, както е предоставена с решение №1193/2015г., а по-късно с решение № 202, е безвъзмездна, като ще се позова на писмо с рег. №ВХК- 1446 от 17.03.2020г., от което е видно какви задължения и в каква сума е изпълнило дружеството по възстановяване на оборудването от дълбокия сондаж. Всички невъзможности да се достигне до съответна дълбочина за получаване на вода, кабелната линия, която е проведена и положена, рехабилитацията на съществуващия питеен водопровод, който, както виждаме в решение №202, вече по споразумение с ВиК има промяна, която следва да бъде взета предвид от дружеството - инвеститор, а именно не във втория водоем, както е било построено в бившето ТКЗС, а да бъде насочено водоподаването към първия водоем, именно с оглед защита на обществените интереси на населеното място, т.к. липсата на питейна вода е от изключително важно значение и е огромен проблем за община Добричка.

Сумите, които дружеството до момента е заплатило, са оценени от кмета на общината, като е видно от протокола от 07.07.2020г., че всичко до този момент по рехабилитацията на водоподаването, услугата, предоставена от общинския съвет, е заплатена единствено и само от инвеститора, т.е от съответното търговско дружество.

Оспорвам твърдението, че решение № 202/2020г. е нищожно, т.к. не са изпълнени нито едно от петте основания, доказващи нищожност на административен акт. Решението е взето от компетентен орган в правомощията му съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. Спазена е разпоредбата на чл. 27 от ЗМСМА за писмена форма и явно поименно гласуване и необходимия кворум. Не е налице нарушение на материалния закон, което ако е допуснато, би довело до неправилност на акта, но не би засегнало неговата валидност. Считам, че не е налице и превратно упражняване на власт от страна на общинския съвет, защото именно това търговско дружество няма друг начин, по който да снабди развъдния обект за патици, единствен по рода си в България, който да се водоснабдява по някакъв начин, за да може водата да отива до животните, т.к. целта е да се развива животновъдството от това дружество.

Отделно от това не споделям, че няма издадено разрешително за строеж. Тук считам, че жалбоподателят превратно тълкува разпоредбата на ЗВ, а именно, че кметът следва да издаде такова разрешително. Напротив, в закона е казано, в чл. 52, ал. 1, т. 4, че разрешителното може  да бъде издадено от директора на „Басейнова дирекция“, каквото е сторено и такова разрешително за строеж има, така че няма нужда кметът да преповтаря действията. Още повече ,че услугата водоползване касае воден ресурс, който е държавна собственост.

Разрешителното за водоподаване и неговите срокове са уредени в чл.57 от ЗВ, където е казано, че административният орган преценява, при определени обстоятелства, до какъв срок от 20, 25 и 35 години  може да издаде разрешителното за строеж. Но също така в този закон е разписана и процедурата по удължаване на срока на разрешителното за строеж. А именно, както е описано и в самото разрешително, три месеца преди приключването му, инвеститорът би могъл да поиска от издателя на разрешителното удължаване на срока.

Затова считам, че решението на ОбС така, като е постановено в 2015г. и сега, единствено и само с удължаване на срока на валидността на съгласието на общинския съвет да се предостави услугата по водоползване, е правилно и законосъобразно.

И отново ще кажа, че това е един етап от по-нататъшно административно производство, което завършва с издаването на разрешителното за строеж, което всъщност е административният акт, от който следва да се черпи правното основание за водоползването, каквото има направено и каквото до настоящия момент съществува в папките на делото.

Считам жалбата за неоснователна, а решението на общинския съвет за правилно и законосъобразно, като моля същото да бъде оставено в сила и да ни присъдите разноски, съгласно представения договор за правна защита и съдействие.  

АДВ. П.: Дружеството, което представлявам, е извършило едно инвестиционно намерение, което е от изключителна важност за община Добричка. Инвестирани са стотици хиляди левове с цел въвеждане в експлоатация на несъществуващ или почти заровен сондаж в землището на с. Стефаново. Целта е да се охранят обществените интереси, целта е да се опази имуществото, целта е да  се осигури водоползване както за бизнеса и стопанствата в района, така и за живущите в с. Стефаново. Само по себе си решението за нас е законосъобразно и правилно, защитен е общественият интерес.

В чл.56 от ЗОС е уреден въпросът за това как се учредява право на ползване, какво се включва в неговия състав, как се прекратява правото на ползване.

Касае се за вещ, която не е тайно прикрепена към земята, т.к. съоръжението за водовземане е преместваем обект и той може да бъде поставен на различни места. Сама по себе си водата е природно богатство, изключителна собственост на държавата, и разграничавайки сондажа от водата, ние нямаме предмет на ползване.

В настоящия случай е дадена възможност с разрешението за водоползване от страна на „Басейнова дирекция“ да се възстанови и да се въведе в експлоатация съоръжение в имот общинска собственост на територията на с. Стефаново, община Добричка.

Нека да направим разграничение между това, което е посочено в специалния закон, ЗОС и това, което е предмет на разглеждане в настоящия спор. Считам, че се касае за предмет на ползване, който не влиза в кръга от вещите, които законодателят е посочил в ЗОС.

Сам по себе си общински съвет със своето решение е показал, че прилагането  на нормата е съобразено както със ЗВ, ЗМСМА, така и със ЗОС. 

В допълнение искам да посоча, че решението съответства на материалния закон, постановено е от орган, който има права, спазена е нормата на ЗМСМА за гласуване и крайният акт е напълно законосъобразен.

Моля да постановите съдебен акт, с който да оставите жалбата без уважение. Моля да ни бъдат присъдени и сторените по делото разноски. Представям фактура за това.

РЕПЛИКА ЮРИСК. М.: Относно това, че решение №1193 е разрешително за строеж. Това е едно единствено разрешение, което ЗВ изисква. В качеството на собственик на съоръжението, както е написано и в докладната, преди да се приеме решение №1193, тогава от кмета Петков, е записано, че се отнася за воден обект и следва да се вземе предвид специалния ред, който се определя със ЗВ, а именно чл.52, ал.1, т.3, буква „б“, в който е посочено, че разрешение за ползване на воден обект се издава от кмета на общината. Това разрешение не означава едно изречение на кмета „Разрешавам да се ползва петнадесет, тридесет, сто години “, а това разрешение представлява подобно на разрешението от „Басейнова дирекция“.

Разрешението, издадено от кмета на община Добричка, представлява едно съгласие, което се изисква от закона в качеството му на собственик на съоръжението и което е във връзка единствено и само с издаването на разрешително от „Басейнова дирекция“, а не с разрешителното по чл.52, ал.1 от ЗВ. До ден днешен не съществува такова разрешително.

ДУПЛИКА АДВ.  Д.: Ако това е така, както твърди жалбоподателят, то считам, че още по-силно следва да се приеме основанието, че решението на ОбС е съгласувателно, т.к. не е приключила процедурата по издаване на административния акт, а именно разрешение от кмета на общината за водоползване.

Исках да обясня какво представлява този дълбок сондаж, това съоръжение. В действителност то не представлява нищо освен  една стаичка. Затова в т. 1 на решение №1193 пише „възстановяване на оборудването на дълбокия сондаж“. Тази помпа, която трябва да източва от определена дълбочина водата, за да достигне до повърхността на земята, от четиридесет години не работи. Именно този инвеститор е приет, т.к. се е съгласил да приеме цялата тежка административна процедура и да вложи средства, за да може чрез това изтегляне на вода, закупуване на нова помпа, оборудването и рехабилитация и т.н., за да може до населеното място да бъде подавана вода, когато повече от 48 часа ВиК – Добрич не може да подаде вода. Това беше целта, това беше и инвестиционното намерение, това беше и желанието на общинския съвет да бъде дадено съгласие за тази услуга. Като съмненията да бъде изтеглена вода, както се вижда от последните измервания, 400 м и нищо, за нас е голямо съмнение, а това са разходи за инвеститора, който не е получил капчица вода, но е дал достатъчно средства. Дано да се случи така, че да има вода, за да може да има и за търговеца, и за общината. Затова си мисля, че нашето решение си остава съгласувателно.

РЕПЛИКА ЮРИСК. М.: Относно това, че водовземането е в полза на населението, това е напълно невярно, т.к. видно от разрешителното от „Басейнова дирекция“, там не става въпрос за питейни вода и е напълно забранено за питейна цел да се използва, ако няма специално разрешително. Разрешителното е единствено и само в услуга на частното дружество.

СЪДЪТ ПРИЛАГА по делото представения от процесуалния представител на жалбоподателя списък на разноските, както и представеното от процесуалния представител на заинтересованата страна  „Мейпъл Лийф Полтри“ ЕООД писмено становище, ведно с приложения към него договор за правна защита и съдействие.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

                 Заседанието приключи в 14:55 часа.                    

                   Протоколът е изготвен на 06.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: