ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 12.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 278 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Д.М.В., редовно призована, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Г., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - СОФИЯ, редовно призован, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпило е писмено становище от гл. юрисконсулт А.И. като пълномощник на ответника с вх. № 2464/09.10.20 г., с което заявява, че поради служебни ангажименти не може да се яви в днешно съдебно заседание, но не се противопоставя да бъде даден ход на делото при липсата на процесуални пречки за това.

Моли да бъде допуснато изслушване на СТЕ по подробно посочени в становището задачи, а в случай че бъде даден ход на делото по същество, моли за отхвърляне на жалбата като неоснователна и за присъждане на разноски в полза на ответника.

Към становището е приложено заверено копие на пълномощно, удостоверяващо представителната власт на юриск. А.И..

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

С оглед на горецитираното становище и предвид на редовното призоваване на страните, съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА: Производството по делото е второ поред и е образувано след отмяна на решение № 60 от 16.02.2018г.,  постановено по АД №140 /2017г. по описа на Административен съд – Добрич, и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания, дадени в мотивите към решение № 77 от 14.06.20 г.  по АД №4878/2018г. по описа на ВАС.

АДВ. Г.: С оглед на задължителните указания, дадени по дело №4878/2018г. на ВАС, считам, че следва за изясняване на обективната истина по делото да бъде допусната до изслушване съдебно- ветеринарна експертиза, която да отговори на поставените въпроси към експертизата в предходното дело, като държа да бъдат допуснати поставените от нас въпроси. Не възразявам по отношение на въпросите, посочени от процесуалния представител на ответника. Смятам, че всички въпроси, които и ние сме задали при предходното разглеждане на делото, са относими и необходими за изясняване на обективната истина, поради  което считам, че следва да допуснете изслушване на съдебно - ветеринарната експертиза. Други доказателства няма да соча към настоящия момент.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно - ветеринарна експертиза, при която вещото лице, след като се запознае с доказателствата по делото, наличните при жалбоподателя ветеринарно-медицински документи, извърши справка в Интегрирана информационна система на Българска агенция по безопасност на храните - ВетИС, както и след като посети съответната ОД на БАБХ и животновъдния обект на жалбоподателя, да даде отговор на следните въпроси:

Какво представлява заболяването сред пчелите “нозематоза“.

Какви са последствията от заболяването “нозематоза” за пчелните семейства.

Срещало ли се е заболяването в България през периода 2014 -2016 г. и в кои региони.

Има ли заболяването по пчелите характер на епидемия и в каква степен е засегнало страната.

Било ли е налице заболяване “нозематоза” при пчелите, собственост на ЗП Д.М.В., в периода 2014-2016 г. В кой точно момент пчелните семейства са започнали да измират. В каква степен са били засегнати пчелните семейства и кошери. Колко пчели са умрели.

Заболяването внезапно ли е връхлетяло пчелните кошери и семейства.

С какво заболяването се е отразило негативно и неблагоприятно на пчелните семейства.

Можела ли е ЗП Д.В. да предвиди избухването на болестта в собствените си кошери.

Възможно ли е заразяване на други пчелни семейства с “нозематоза” при контакт и съжителство с вече заразени пчелни семейства.

Целесъобразно ли е да се събират на едно място болни и здрави пчели, докато болестта “нозематоза” по болните не отмине, или разделянето им е подходяща превантивна мярка за спасяване на здравите пчели.

Към датата на извършване на проверката на място от страна на ДФЗ-27.07.2016 г. било ли е изпълнено изискването на чл. 7б от Наредба № 10 от 01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства и била ли е извършена официална идентификация на пчелните семейства, както и има ли отразяване за движението на кошерите.

В кой период е започнало заболяването и колко време е продължило

Извършвани ли са лечебно-профилактични мероприятия съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба № 10 от 01.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства.

Настъпилото заболяване отразено ли е във ветеринарномедицинските дневници.

Възможно ли е инфектираните колонии да се възстановят самостоятелно и за колко време.

Приблизително колко пчелни семейства населяват един кошер.

НАЗНАЧАВА за вещо лице проф. д-р И. Ж., преподавател в Аграрния факултет на Тракийския университет в гр.Ст.Загора.

ОПРЕДЕЛЯ първоначално възнаграждение за вещото лице в размер на 600 лв., вносими поравно от двете страни в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от получаване на съобщението за ответника.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за  07.12.2020г. от 11ч., за която дата и час жалбоподателят е уведомен чрез процесуалния си представител, а ответникът - на основание чл.138, ал.2 от АПК.

Да се уведоми вещото лице след представяне на доказателства за внесен депозит от страните.

Заседанието приключи в 15:17 часа.                    

Протоколът е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: