П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 12.10.2020 година.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА И.

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 169 по описа за 2020 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 10:30 часа  се явиха

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „***“ ООД ЧРЕЗ ПРЕДСТАВЛЯВАЩ Ч.М.А. – редовно уведомен чрез процесуалния си представител от предходно съдебно заседание, не се явява управителят, представлява се от АДВ. Н.С.Ч., редовно упълномощен и приет от съда отпреди.

           ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП – СОФИЯ – редовно уведомен чрез процесуалния представител от предходно съдебно заседание,  не се явява,  не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – ****- явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. Ч. - Да се даде ход на делото

СЪДЪТ,

 О П Р Е Д Е Л И:

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: След молба на определеното в съдебно заседание вещо лице, Е.Р., е назначена за вещо лице ****, като с вх. № 2372/2.10.20 г. същата е представила заключение по съдебно - счетоводна експертиза.

С вх. № 2459 от гл. юриск. М.К. е постъпила молба, с която заявява, че е възпрепятствана да се яви в съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие и да се изслуша заключението на изготвената по делото съдебно - счетоводна експертиза. Изразява становище по заключението на вещото лице, а именно, че оспорва същото и излага съображения в тази насока, като моли да не кредитира  заключението на вещото лице. Съответно изразява становище по същество на спора и претендира юрисконсултско възнаграждение.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – ****– 59 г., омъжена, неосъждана, бълг. гражданка, с висше образование.

ОБЕЩАВАМ ДА ДАМ ВЯРНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Поддържам заключението си.

СЪДЪТ: Със задачата в съдебно заседание съдът е поискал, след като се извърши справка с доказателствата по делото, съответно административната преписка, да бъде представено заключение за размера на дължимия данък по ДДС и съответно за корпоративен данък, както и за дължимите към тях лихви. В представеното от Вас заключение не виждам отговор на тази задача.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Да, избягала съм малко от въпроса, всъщност не смятам, не съм на мнението на данъчно ревизионния акт, не смятам, че трябва да се лиши от правото търговецът да ползва ДДС и затова съм приела, че няма какво да се изчислява.

СЪДЪТ: Това, какво Вие мислите, е отделен въпрос. Заключение за това, какво дължи дружеството по ДДС и по ЗКПО и ако дължи, какви лихви следва да бъдат начислени, няма.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не, не дължи, смятам, че не дължи и затова не съм изчислила такива лихви, но не съм го упоменала. Исках да кажа, смятам, че правомерно е начислил данък, който съответно да…

СЪДЪТ: Ако смятате, че заключението за данък от единия и другия вид следва да бъде различно от това на данъчните органи, то би следвало да бъде представено в надлежен вид.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Не считам, че следва да бъде различно представено, както е обявено от търговеца, не  от данъчно - ревизионния акт.

АДВ. Ч. – Нямам въпроси.

СЪДЪТ НЕ ПРИЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ КЪМ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ДЕЛОТО.

АДВ. Ч. – Моля да бъде назначено друго вещо лице за изготвяне на експертизата.

СЪДЪТ: С оглед назначената съдебно - икономическа експертиза в предходно съдебно заседание и липсата на изпълнение на поставената задача от вещото лице, съдът счита, че следва да назначи друго вещо лице, което да даде заключение по поставената в предходното съдебно заседание задача, с оглед на което

   О П Р Е Д Е Л И:

   НАЗНАЧАВА ЗА ВЕЩО ЛИЦЕ ****, която, след като се запознае с доказателствата по административната преписка, съответно по делото, да даде отговор на поставената в предходно съдебно заседание задача.

           СЪДЪТ с оглед изясняване на спора

           О П Р Е Д Е Л И:

               ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за  30.11.2020 г. от  11.30  часа, за която дата жалбоподателят да се счита за редовно уведомен чрез процесуалния си представител от съдебно заседание.  Ответникът да се счита за редовно уведомен на осн.  чл. 138, ал. 2 от АПК. 

              Да се уведоми вещото лице за изготвяне на задачата – ****.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  10.36  часа.                        

               ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 12.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: