П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година.

 

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на пети октомври, две хиляди и двадесета  година, I-ви състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 736 по описа за 2019 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.Д. – редовно уведомена на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява, не се  представлява.

                ОТВЕТНИКЪТ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА – редовно уведомен на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК, не се явява, не се представлява.

    ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

   СЪДЪТ,

   О П Р Е Д Е Л И:

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, докладва: Производството по делото е било отложено за днешно съдебно заседание, с оглед изпратените на ответника молби, подадени от жалбоподателя, за вземане становище по тях. Молба със становище по спора, както и молба с искане за отправяне на преюдициално запитване

С вх. № 1691/20.07.20 г. от Агенция по вписванията е представено становище по същество на спора, което на практика е пристигнало след предходното съдебно заседание.

С вх. № 1942/14.08.20 г. са представени отново писмени бележки от страна на Агенция по вписванията, в които се изразява становище по исковата молба и няма изразено становище по изпратената молба за преюдициално запитване.

С вх. № 2248/21.09.20 г. е представена молба от Т.Д., в която се заявява, че поддържа подадената жалба, подадената молба преди първото открито съдебно заседание, както и искането за отправяне на преюдициално запитване до съда на ЕС и излага допълнителни аргументи за извършени нарушения от страна на ответника,  като прилага ел. разпечатки от интернет-страницата на Агенция по вписванията, Политиката за защита на лични данни, Обща рамка, Политика за защита на лични данни относно Търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като доказателства по делото: молба вх. № 1691/20.07.20 г.,пълномощно,писмени бележки вх. № 1942/14.08.20 г., молба вх. № 2248/21.09.20 г., ел. разпечатки от интернет-страницата на Агенция по вписванията, Политиката за защита на лични данни, Обща рамка, Политика за защита на лични данни относно Търговския регистър, регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

СЪДЪТ,  при справка с писмените бележки от страна на ответника, не установява дали същият е получил екземпляр от молбата за отправяне на преюдициално запитване, с оглед на което счита, че следва да му се изпрати конкретно тази молба за изразяване на становище, ведно с молба вх. № 2248/21.09.20 г. от Т.Д., в която са изложени допълнителни аргументи за извършени нарушения от страна на ответника,  и са приложени ел. разпечатки от интернет-страницата на Агенция по вписванията, Политиката за защита на лични данни, Обща рамка, Политика за защита на лични данни относно ТР, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за  7.12.20 г. от 10.30 часа, за която дата страните да се считат за редовно уведомени на осн. чл. 138, ал. 2 от АПК.

Да се изпрати екземпляр от молбата за отправяне на преюдициално запитване до ответника и молба вх. № 2248/21.09.20 г. от Т.Д., в която са изложени допълнителни аргументи за извършени нарушения от страна на ответника, и са приложени ел. разпечатки от интернет-страницата на Агенция по вписванията, Политиката за защита на лични данни, Обща рамка, Политика за защита на лични данни относно ТР с указания възможност за изразяване на становище в 14 - дневен срок от получаването.

           ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11.13 часа.                   

            ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.10.2020 година.

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                              СЕКРЕТАР: