П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 21.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и първи октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 328, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „КЕСКИНОВ“ ЕООД, гр.Добрич, с управител Диан А. Кескинов, редовно уведомен, представлява се от АДВ.Д.Д., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – НАЧАЛНИКЪТ НА СЕКТОР „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ при ОДМВР - ДОБРИЧ, редовно уведомен, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Н.А.Н. се явява.

 

по хода на делото

АДВ.Д.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва –

В изпълнение на разпореждане на съда, по делото е постъпило, от ОДМВР-Варна, административната преписката по регистрацията на полуремаркето.

Тъй като неправилно по делото е била изпратена прокурорската преписка, изпратена е валидната за това производство прокурорска преписка с №812/2020г.

АДВ.Д.: Да се приемат. Запознал съм се.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, към писмените доказателства по делото: Писмо рег.№819000-42334/2020г.; Заявление за регистрация на ПС с рег.№ СТ 0882 ЕМ; Пълномощно; Извадка от Търговски регистър за „Вени – транс 2010“ ЕООД; Договор за покупко-продажба от 12.04.2013г.; Свидетелство за регистрация, част 1; Прокурорска преписка №812/2020г. по описа на РП-Добрич.

СЪДЪТ докладва – Заключението на вещото лице е постъпило в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, по изготвената съдебно – техническа експертиза, като му напомни отговорността по чл.291 НК и му сне самоличността, както следва:

инж.Н.А.Н. – на 62 години, семеен, неосъждан, български гражданин. Без родство със страни по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението.

АДВ.Д.: Нямам въпроси. Моля да приемете заключението.

СЪДЪТ – По въпрос 5, на стр.5 от заключението ви, където сте записали, че последните пет цифри са пореден сериен номер от рамата, като последната цифра е винаги с една единица по-голяма от предходната цифра. А тук не е така?!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Следващото ремарке ще бъде със следващата цифра. Може да се повтарят шестнадесет кода, седемнадесетият го има на девет машини.

СЪДЪТ по експертизата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към писмените доказателства по делото, заключението на вещото лице по съдебно – техническата експертиза.

Определя окончателно възнаграждение за вещото лице, в размер на 320 лева, съгласно представената справка – декларация, при внесен предварителен депозит от 150 лева. Задължава жалбоподателя да внесе допълнителен депозит в размер на 170 лева, след което на вещото лице да се изплати определеното възнаграждение, от внесените по делото депозити.

АДВ.Д.: Нямаме искания за събиране на други доказателства по делото.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.Д.: Представям списък на разноските.

Уважаема госпожо Председател, считам че подадената жалба, срещу така издадения административен акт е основателна.

Видно е, от приложените по делото писмени материали, а и от заключението на вещото лице, че автентичният номер може да се установи и той е такъв, какъвто е посочен в Контролния талон, част 1, приложен по делото, издаден от ОДМВР-Шумен. По делото са приложени и контролните талони и от предходните регистрации от сектор „Пътна полиция“ при МВР – Варна и Стара Загора. Там отново е посочен същият номер на рама, а от завода - производител е изпратен отговор и е видно, че има идентификационен код, който е цитиран и от вещото лице в заключението му и този код, съвпада именно с този номер на рама.

Моля да уважите така подадената жалба и да ни присъдите съдебно – деловодните разноски, съгласно представения списък.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:58 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: