П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 20.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  двадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело № 308, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „ЕСЕНШЪЛ ОЙЛС“ ООД, представлявано от Б.Т.М., редовно призован от съдебно заседание, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ“ЗЕМЕДЕЛИЕ“, РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ, редовно призован, не се представлява.

по хода на делото

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва молба становище със вх.№2553 от 19.10.2020г. на ответника, в което заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие и прави доказателствени искания, както и изразява становище по съществото на спора. Представя Методика за актуализация цени на земеделска техника и докладна записка от 28.03.2019г., с поставена резолюция на изп.директор за утвърждаване на методиката. Моли да бъде допусната съдебно - икономическа експертиза, като поставя две задачи. Заявява, че ако жалбоподателя представи доказателства, да му бъде дадена възможност да се запознае с тях.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА като доказателства по делото:  Докладна записка от Зам.изпълнителен директор на ДФ“Земеделие“ и Методика за актуализация на наличните база данни - цени на земеделска техника, във връзка с Постановление №189 на МС от 28.07.2016г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020г. и определяне на референтни разходи на конска сила за самоходна земеделска техника-трактори, зърнокомбайни, силажокомбайни, товарачи и пръскачки по мерки и подмерките от ПРСР за периода 2014-2020г“.

Ответникът не изразява становище по представените с молба от 14.09.2020г. от жалбоподателя, писмени доказателства.

СЪДЪТ, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените към молбата Приложение №1 ( л.296 от делото) Разпечатка от страницата с интернет адрес,  Приложение  №2 (л.297 от делото )  Извадка от публикуване на адрес, списък на активи с определени референтни цени за 2018г., Приложение №3 (л.298 от делото, Приложение №4 (л.299 от делото)  Извадка от публикуван на адрес https://www.dfz.bg/bg/prsr- 2014-2020/merki-podpomagane/ Списък на активи с определени референтни цени от 2020г.,  Приложение №5 - Извадка от ръководството за експлоатация и поддръжка на прикачен комбайн за ароматни билки Bonino серия BE (6 страници), Приложение № 6 -Фактура 1000000321 от 11.01.2019г. и преводно нареждане от 11.01.2019г., Приложение № 7 - Фактура № 1000000366 от 20.05.2019г. и преводно нареждане от 16.05.2019г., Приложение №8 - Протокол за предаване-приемане на нова машина от 07.06.2019г., Приложение №9 - Извадка от официалната интернет страница на производителя на машините Bonino https: //www. bonmoitaly.com/en/aromatic-herbs-harvester-machines/ , придружена с превод на български език, Приложение №10 - Писмо с изх. №01-2600/665 от 18.02.2020г. на ДФЗ Приложение №11 - Заявление с вх.№ №01-2600/665 #1 от 09.03.2020г. на ДФЗ Приложение №12 -Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.076, Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ- Тервел-Крушари;

СЪДЪТ докладва постъпила на 19.10.2020г. молба от жалбоподателя с вх.№ 2555,  в която заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото в негово отсъствие. Моли да бъдат приети доказателствата приложени към молбата му от 14.09.2020г.,  тъй като били важни за неговата защита. Представя допълнителни писмени доказателства, с които се е снабдил, въз основа на издадени съдебни удостоверения и изразява становище по тях.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с молбата от 19.10.2020г. на жалбоподателя писмени доказателства : Приложение 1 – Анализ на данни от МЗХГ и ОДЗ-Добрич за регистрирани прикачни комбайни Bonino BE 400 и модификации от серията, предоставени с писмо  с изх.№70-4369 от 06.10.2020г. на МЗХГ и с Писмо с изх.№РД-12-02-675-1  от 02.10.2020г. на ОДЗ Добрич, Писмо с изх.№70-4369 от 06.10.2020г. на МЗХГ и приложените към него копие на договори и фактури за машините, Писмо с изх.№РД-12-02-675-1 от 02.10.2020г. на ОДЗ-Добрич, фактура №1000000366 от 20.05.2019г., договор за покупко-продажба по Програмата за развитие на селските райони №ДМ 050/13.11.2018г., фактура  №1000000308 от 27.12.2018г., договор за покупко-продажба №ДМ-СП- 054/27.12.2018г., фактура №1000000260 от 06.09.2018г., договор за покупко-продажба №ДМ-СП- 32/05.04.2018г., фактура №1000000082 от 21.07.2017г., ., договор за покупко-продажба №ДМ-СП- 002/19.05.2017г., отговор  ГД“Земеделие и регионална политика“ №70-4369/06.10.2020г.,  договор за покупко-продажба №03189/17.08.2017г., Приложение №1 към Договор за покупко-продажба №03189/17.08.2017г., Договор за покупко-продажба №30276, Договор за покупко-продажба №СА-025/11.06.2018г., Договор №ДМ СП 024/01.11.2017г., Договор за покупко-продажба №ДМ СП 002/19.05.2017г., Договор за покупко-продажба №ДМ-СП-32/05.04.2018г., Договор за покупко-продажба по Програмата за развитие на селските райони №ДМ 050/13.11.2018г., Договор за покупко-продажба №СС0127 от 25.06.2018г., Протокол за предаване-приемане на нова машина, Договор за покупко-продажба №03898 от 23.07.2018г., Фактура №1000000236 от 26.07.2018г., Договор за покупко-продажба  от 10.08.2018г., Договор за покупко-продажба от 16.01.2019г., Фактура №0200000990 от 16.01.2019г., Договор за доставка на селскостопанска техника от 22.11.2018г., Договор за покупко-продажба и доставка от 25.06.2020г., Фактура №1300000381 от 26.06.2020г., Договор за покупко-продажба №СА 1023 от 11.12.2019г., Приемо-предавателен протокол към договор за покупко-продажба СА1023/11.12.2019г., фактура №200000050 от 16.06.2020г.;

СЪДЪТ докладва постъпило становище с вх.2567 от 20.10.2020г., преди часа на съдебното заседание от жалбоподателя, в което се заявява, че на жалбоподателя не са му известни 10-те броя приложения към методиката. Изразява становище относно изложените в молба с вх.№2553 на ответника от 19.10.2020г. пояснения за определяне на референтните цени, като твърди, че към датата на кандидатстване 16.11.2018г.,  активът Bonino BE 400 и модификациите от тази серия, не били включени в списъка на активите, за които ДФЗ е определил референтни цени. Счита, че представените от ответника Методика и докладна записка били ирелевантни, защото се  отнасят до актуализация на референтни цени, които са били определени за 2017-2018г. Освен това методиката се отнасяла до самоходна техника и машини, но не и до прикачната техника, която не е самоходна, а се прикачва към самоходна техника.

Твърди, че активът,  за който е кандидатствал жалбоподаталя, е „сменяема прикачна техника”. Не се противопоставя да бъде приета методиката и докладната записка.

Жалбоподателят се противопоставя на искането за назначаване на експертиза, тъй като счита, че отговорите на поставените въпроси не изискват специални знания, те се съдържат в писмени документи. В тази връзка заявява, че за определената референтна цена по поставения първи въпрос за експертизата е разбрал едва с получаване на обжалваното уведомително писмо, т.е. повече от година, след като е  закупил  и  въвел в експлоатация актива. Твърди също, че активът не е бил включен в списък  с активи, за които ДФЗ  е определил референтни цени и в подкрепа на това свое твърдение прилага разпечатка от имейл комуникация от 14.04.2020г. с К.Б., гл.експерт ПДВОМР, която моли да бъде приета като доказателство по делото. Счита, че по втория въпрос не са нужни никакви специални знания. Жалбоподателят е представил тези доказателства  - Приложения с №№1,2,3 и 4 към молбата си от 14.09.2020г.

Счита също, че не следва да се дава възможност  на ответника да се запознава с представените от него доказателства, тъй като те били представени на 19.10.2020г. и не било нужно да се дава допълнителен срок.

СЪДЪТ по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА писмо от адвокат Е.Ф. до К.Б., както и  писмото на К.Б. до управителя на дружеството-жалбоподателят от 14.04.2020г.

По доказателствените искания на ответника съдът констатира, че ответникът не е приложил 10-те бр. приложения цитирани в представената и приета като доказателство Методика.

На основание чл.171,ал.4 от АПК,СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че ако желае да се ползва от доказателствата, посочени като  Приложения от №1 до №10, описани в методиката, следва да ги представи до датата на следващото съдебно заседание.

СЪДЪТ счита, че искането за допускане на съдебно - икономическа експертиза е неоснователно, тъй като поставените въпроси не изискват специални знания, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ УВАЖАВА искането  за допускане на съдебно - икономическа експертиза.

УКАЗВА НА ОТВЕТНИКА, че отговорите на поставените на вещо лице въпроси би следвало да се съдържат в писмени доказателства, намиращи се у ответника.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да представи доказателства дали частично отказаните  за финансиране разходи попадат над определената референтна стойност за закупуване за закупуване на съответния актив; доказателства, че съответният актив е включен с референтен номер в списъка на активите /услугите/ дейностите, за които са определени референтни цени; доказателства за датата на  публикуването им на интернет - страницата на ДФ „Земеделие“; доказателства какви са цените на земеделската техника и каква е определената референтна цена за процесния по делото актив.

СЪДЪТ ОПРЕДЕЛЯ на ответника срок до следващото заседание за представяне на горните доказателства.

Счита, че следва да даде възможност на ответника да се запознае с доказателствата на жалбоподателя,  представени с молбата му от 19.10.2020г. изразените становища на жалбоподателя по доказателствата и с приетите писмо от 14.04.2020г. представени в днешна дата.

СЪДЪТ, с оглед необходимостта от изясняване на спора и събиране на допълнителни доказателства

О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 03.11.2020г. от 09.30 часа, за която дата страните да се считат редовно уведомени по силата на чл.138, ал.2 от АПК.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 20.10.2020г.

ДЕЛОТО приключи в 10.14 часа.

 

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР :