П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на  пети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело № 293, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ   РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –ДОБРИЧ, редовно  призована, представлява се от адвокат С.С., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА  НАЧАЛНИКЪТ  НА СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – ДЪРЖАВАТА чрез представляващ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОСТРОЙСТВОТО-СОФИЯ, редовно уведомен, представлява се от ЮРИСК.З.М., юрисконсулт в Областна администрация Добрич, редовно упълномощена. Представя пълномощно от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за упълномощаване на Областния управител на област Добрич.

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА – АЛБЕНА АД, чрез К.С., редовно уведомен, представлява се от адвокат С. и адвокат Д., редовно упълномощени и приети от съда отпреди.

СЪДЪТ докладва молба, постъпила на 05.10.2020г., подадена от процесуалния представител на ответника, адвокат В.Г., с която заявява, че не се противопоставя да бъде даден ход на делото. В изпълнение на указания от предходно съдебно заседание министърът на регионалното развитие и благоустройството е представил изрично заявление, че потвърждава извършените до момента действия от юриск.М. и пълномощно, дадено на областния управител.

По хода на делото

АДВ.С. : Да се даде ход на делото.

ЮРИСК.М. : Да се даде ход на делото.

АДВ.Д. : Да се даде ход на делото.

АДВ.С. : Моля съда да се съобрази, че потвърждаването на пълномощия от министъра е след първото участие в съдебното заседание.

 

СЪДЪТ намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

В изпълнение на указания от предходно заседание съдът докладва, че „Албена“ АД представя писмено възражение, с приложено към него решение на ВКС, първо наказателно отделение.

АДВ.С. : Нямам възражение да го приемете, но считам, че е неотносимо към предмета на спора, доколкото в самото решение никъде не е визиран договора, който легитимира РЗИ Добрич –собственик на имота, всички останали възражения, които са изложени в това възражение считам за неотносими, тъй като не могат бъдат предмет на разглеждане пред Вас.

АДВ.С. : Поддържаме възражението с едно допълнение, като считаме, че обсъждане на процесен договор липсва представителната власт, както за продавача Областен управител, така и за продавача праводател на жалбоподателя, защото РЗИ Добрич  и неговия праводател имат право да имат и да придобиват имущество, но не и да правят търговски сделки. За целта е следвало да има както пълномощно, така  и заповед на Министъра на здравеопазването, което липсва в описанието на доказателствата в самия договор.

АДВ. Д.:  РЗИ е второстепенен разпределител на бюджетни средства и не може да придобива вещни права, т.е. да бъде купувач по сделки, въпреки че те са се позовали на Постановление №1 от 2011г. за структурни промени в система на здравеопазването, но в това постановление липсва правомощие на РЗИ, като структура  на здравеопазването да осъществява сделки по придобиване на вещни права.

СЪДЪТ запитва страните за искания по доказателствата.

АДВ.С. : Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ докладва, че видно от молбата на ответника, същият няма искания по доказателствата и изразява становище по съществото на спора като моли жалбата да бъде отхвърлена.

СЪДЪТ, по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА постъпила молба  от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, с която потвърждава  извършените действия.

ПРИЕМА като доказателство по делото : пълномощно от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за упълномощаване на Областния управител на област Добрич.

ПРИЕМА становище от процесуалния представител на ответника, адвокат В.Г..

ПРИЕМА възражение от „Албена“ АД с вх.№2399/05.10.2020г., подадено чрез пълномощниците, адвокат Д. и адвокат С., ведно с Решение №15/18.02.2020г. на ВКС, първо наказателно отделение.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.С.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея, както и в становището, което съм депозирана по повод отговора на заинтересованата страна и да отмените извършеното вписване в кадастралните регистри  на заинтересованото дружество, като собственик в имот, собственост на РЗИ-Добрич. Всички съображения съм изложила подробно в жалбата и в посоченото становище. Поддържам възражението за допуснати процесуални нарушения, с липсата на уведомяване за започналото производство, а не за приключилото такова, в каквато насока са възраженията на заинтересованата страна.

По същество дори и да приемете, че не е налице нарушение на процедурата и извършваното вписване е направено законосъобразно по същество също считам, че то е неправилно, дотолкова–доколкото в разпоредбата на чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР се отнася единствено и само до случаи, когато лице извън вписаното в КР се легитимира с документ за собственост за същия имот, то бива вписано заедно с другия вече вписан собственик. Считам, че в настоящия случай тази хипотеза не е налице, тъй като правата, на които се позовава „Албена“ АД е от акт, който е от преди 40 години, след влизане в сила на КК и евентуално установяване права на собственост върху имота могат да бъдат извършени по общия исков ред, след което може да бъде извършено вписването на претендиращото лице,като собственик,  а не да се използва тази процедура. В този смисъл Ви моля за Вашето решение. Представям писмени бележки и списък на разноските с искане за присъждане, с копие за страните.

ЮРИСК.М.: Считаме жалбата на РЗИ за основателна. Поддържаме всички твърдения за незаконосъобразност, и предвид това считаме вписването на Албена АД, като собственик или носител на вещни права за неправилно и незаконосъобразно. Претендираме разноски, като в тази връзка представям молба за направените разноски.

АДВ.Д.: Молим да постановите решение, което на първо място да приемете, че жалбата е недопустима по изложените съображения в отговора и във възражението, и евентуално да отхвърлите, като неоснователна и недоказана. Видно от представената административна  преписка РЗИ, като жалбоподател, е уведомен за извършената промяна в КР, представена е и обратна разписка. Той се е възползвал възможността да обжалва. Само че, съгласно чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, въпреки че актът е съобщен на жалбоподателя, по силата на чл.59, ал.9 от Наредба  №2/2016г. самото изменение не подлежи на обжалване, поради което и на основание чл.53, ал.3 ЗКИР жалбата е недопустима, тъй като оспорването на РЗИ е насочено към акт, който не е индивидуален по смисъла на чл.21 АПК, тъй като с вписването на правата на Албена АД в КР не се засягат правата на жалбоподателя, т.е. той остава вписан в КР. Такава е и практиката на ВАС, съгласно Решение № 2539/2015г. на ВАС по адм.дело № 126/2015г., в което е прието, че вписването в КР има само факултативен характер и информационно-оповестително действие. Това вписване не поражда, не погасява, не изменя вещни права и не е доказателство за тях. Още повече, че правата на всички собственици, които до този момент са вписани, продължават и не са засегнати. В този смисъл считаме, че и административният орган е изпълнил всички свои задължения, уведомил е жалбоподателя за извършеното изменение. Актът не е нищожен, издаден е от компетентен орган, в предвидената от закона форма и при неговото постановяване не са налице административно процесуални нарушения. В този смисъл, моля да оставите без уважение жалбата.

Претендираме разноски за делото, като представяме договор за правна защита и съдействие и фактура.

АДВ.С. : Моля съдът да съобрази, че в конкретния случай, жалбоподателят РЗИ Добрич, е предявил чужди права от свое в нарушение на чл.26 ГПК, във вр.с чл.144 АПК. Чуждите права в конкретния случай са на държавата.  Жалбата нито обаче е от областен управител, нито от МРРБ, както би следвало да бъде. Чужди права от свое име, считаме, че това е недопустимо. На второ място, както сме посочили във възражението съдът е задължен нормативно  да приложи чл.300 ГПК,  във вр.с чл. 144от АПК,  като възприеме, че  за инкриминирания период на бившия областен управител включва от дата самия процесен договор, който е предмет на обсъждане. Жалбоподателят черпи права именно от договора между Областния управител и праводателя на РЗИ от 2007г., а инкриминирания период на Областния управител обхваща именно тази дата.

Моля съда да съобрази не само, че  договорът е нищожен по чл.26, ал.1 от  ЗЗД, т.е. нищожен, поради липса на съгласие, а също и поради  две насрещни волеизявление. След прочита в буквалния смисъл и  граматическо, и сематично, и всякакво тълкуване водят до извода, че нямаме съгласие. Първо съгласие и насрещно волеизявление на праводателя на РЗИ, поради което договор не може да съществува. Даже практика на ВАС е, когато в подобен случай е нищожен договора, той не представлява правно действие, поради което не може да има правни последици. Ето защо жалбоподателят не може да бъде заинтересовано лице по §1 , т.3 от ДР на ЗКИР и жалбата се явява процесуално недопустима. В конкретния случай, моля съда  да съобрази нито продавача е имал право да продава, нито купувача е имал право да купува, поради което следва да бъде приложен закона какъвто е към 2007г., а именно областният управител, като наказателно отговорно лице, е извършил нотариални действия по договора за покупко-продажба, защото не е следвало да ги извърши, поради което е нарушен чл. 472, във вр. с чл.479 от ГПК /отм./, действал към 2007г. Ето защо такива нарушения на императивни норми не могат до водят дори и в съд като Добрич до някакви правни последици. В крайна сметка, след като няма правни последици този договор е непротивопоставим на Албена АД и по съвкупност, както и да прочетем другите императивни норми, които моля да бъдат записани, а те са :  нарушен е  чл.14 г от Закона за горите към 2007г., защото в текста на самия договор, от които черпи права жалбоподателя няма предходен административен акт за изваждане от държавния фонд за горите процесният имот, а като липса този елемент от гражданско правната сделка, самата сделка е дълбоко нищожна. Моля съдът да тълкува закона,  според точния смисъл съгласно чл.5 ГПК, моля да се приложи такова тълкуване, а не завоалирано и полуаматьорско действие чрез жалба.

Моля да ни присъдите и направените разноски.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените по делото писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя, ведно със списък на разноски и фактури за плащане.

ПРИЕМА молба от юрисконсулт З.М. за присъждане на съдебно-деловодни разноски.

ПРИЕМА договор за правна защита и съдействие и  фактура.

АДВ.С. : Правя възражение за прекомерност на възнаграждението на пълномощниците  на заинтересованата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 06.10.2020г.

ДЕЛОТО приключи в 10.55 часа.

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                               СЕКРЕТАР :