П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 05.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                                                                

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя,  Адм. дело 229, по описа за 2020 година.

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЕЛ ПЕКО” ЕООД, гр.Добрич, с представляващ П.К.П., редовно уведомен от предходно заседание, не се явява, не се явява процесуален представител.

СЪДЪТ докладва молба от адвокат Ивайло Младенов, пълномощник на жалбоподателя, с която заявява, че не възразява да бъде даден ход на делото. Изразява становище по доказателствата и по съществото на спора.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ” ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА”- ВАРНА, при ЦУ на НАП, редовно призован, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.А.П., редовно упълномощена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Й. се явява.

по хода на делото

ЮРИСК.П. : Няма пречки за даване на делото.

СЪДЪТ предвид намира, че нe са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва, че заключението по допусната съдебно-счетоводна експертиза е постъпило на 24.09.2020г., в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ пристъпи към разпит на вещото лице, на която се сне самоличността и напомни отговорността на чл.291 от НК.

ВЕЩО ЛИЦЕ – Е.И.Й. – български граждани, омъжена, неосъждана, с висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“. Без служебни правоотношения със страните. Известна ми е наказателната отговорност.

Поддържам представеното заключение.

ЮРИСК.П. : Считам, че заключението е обективно и подробно е изготвено.

Имам един уточняващ въпрос. При първоначалните варианти, които са посочени на стр.9,10 и 11 от заключението, приемате, че плащането по фактурата, издадена на „Лазарина 93“, е извършено по-късно, а не на датата на фактура м.ноември 2015г., а през м.март и м.август 2016г. и затова ги намалявате през март и август оборотите с представените към фактурите касови бележки.  Ако приемем плащането по фактурата, че  не е извършена на тази дата, а на датата на фактурата, как би изглеждал тогава облагаемия оборот? Кога би достигнал дружеството оборот за регистрация?

ВЕЩО ЛИЦЕ –Е.Й. :  Ще съответства на периода, който е посочен в ревизионното производство, т.е. предходния месец август.

ВЪПРОС НА СЪДА – Как  установихте, че плащането е извършено по-късно?

ВЕЩО ЛИЦЕ –Е.Й. :  Във връзка с поставената ми 6, въз основа на касови бонове и разходни касови ордери, които са приложени от  „Лазарина 93“ЕООД, във връзка с даването на писмени обяснения.

ВЪПРОС НА СЪДА – Ако приемете, че плащането е извършено по-късно, кой е вариантът за облагане?

ВЕЩО ЛИЦЕ –Е.Й. :  Във всичките варианти, които съм изготвила, като приемем, че плащането е платено на по-късен етап от датата на издаването, във всички четири варианти облагаемия оборот е достигнат към 30.09.2016г. И в четирите варианта.

 Защо се получава така, тъй като във вариантите един път изключвам сумите на фактурите от дата „Табако Трейд“ и „Теодоро Бабаров - Клио Комерс“, които са в незначителна сума и в следващите варианти изключвайки едното дружество „Табако Трейд“, а запазвайки „Клио Комерс“, това остава към 30.09.2016г. Сумите, които са приети в данъчното производство са на малка стойност и не влияят. На „Клио Комерс“ са 363 лв., а на „Табако Трейд“, -   464 лв., и не се получава ефект от приспадането им.

На 30.09.2016г. е постигнат облагаемия оборот.

ВЪПРОС НА СЪДА – В този вариант, какъв допълнителният размер е дължимо ДДС?

ВЕЩО ЛИЦЕ –Е.Й. :  На стр.12  по отношение на дължимото от дружество ДДС, лихви за забава съм изготвила 2 варианта, във връзка с връзка с оспорването на протокола за брак за цигари. Във първия вариант при включване през м.януари  на протокола за брак Таблица 9, общо дължимия ДДС 9095,43 лв., а лихвите 1598,47лв., като в таблица 9 по-месечно са изписани.

И в двата варианта достигаме до размера. Разликата е  във връзка с фактурата на „Лазарина 93“, тъй като приемам, че е платена по-късно.

ЮРИСК.П. : Ако приемем, че фактура е платена на датата на която е издадена, а не по-късно, тогава вариантът е на стр.13, таблица 11 , така ли е?

ВЕЩО ЛИЦЕ –Е.Й. :  Да. Задълженията в таблица 12 ще бъдат в размер и съответстват на Ревизионния акт.

Задача 7 ми е поставен въпрос, как би се променил и би достигнала облагаемия оборот, ако включването на фактура на „Лазарина 93“,  е за м.март. Отговора е, както са приели в ревизионното производство.

В Таблица 13 е в зависимост от протокола за брак.

ЮРИСК.П.: Нямам други въпроси, моля да го приемете.

СЪДЪТ докладва становището на жалбоподателя по заключението на вещото лице в постъпилата на 02.10.2020г. молба, в която се заявява, че жалбоподателят не възразява да бъде прието заключението, а относно констатациите в него, изразява подробно становище по съществото на спора.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението по съдебно счетоводната експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение на вещото лице в размер на 560лв., съгласно представена справка-декларация.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Й.

400 лв. от внесения депозит, а остатъкът от 160 лв., да се изплати след внасянето  му от жалбоподателя.

УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ, че в 7-дневен срок от съобщаване на настоящото определение следва да преведе по депозитната сметка на съда сумата от 160 лв. за окончателно изплащане на възнаграждението на вещото лице.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ЮРИСК.П.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В хода на съдебното производство не се събраха доказателства, които да оборват констатациите на органите по приходи, които са довели до установяване на допълнителни задължения с ревизионния акт. Считам, че ревизионният акт е правилен и законосъобразен и неговата правилност се потвърди от изготвената в хода на настоящото производство съдебно счетоводна експертиза, която почти изцяло потвърди констатациите на органите по приходи за наличие на укрити приходи от ревизираното лице, което безспорно представлява обстоятелство за преминаване на ревизията по особения ред чл.129 от ДОПК.  Считам, че не се доказаха твърденията на жалбоподателя, нито относно липсата на основания за преминаване на ревизията по особения ред, нито относно неотчетените приходи от лотарийни билети и неправилното сторниране от оборота на плащанията с пост терминал.  Моля да приемете, че лицето е достигнало облагаем оборот за регистрация  през месец август 2016г.  и е следвало да се регистрира по ДДС и да заплаща задълженията си, което не е сторил, поради което правилно с ревизионния акт на основания чл.102, ал.3  са му определени допълнителни задължения по периоди подробно описани в Ревизионния акт.

Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки, където по-подробно да изразя становище.

В полза на дирекцията моля да присъдите юрисконсулско възнаграждение за всички инстанции до момента, т.е. за три разглеждания на делото, като всяко разглеждане претендираме сумата от 871,49лв., което е изчислено съгласно минимума по наредбата.

СЪДЪТ,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЛАГА приложения  към молбата на процесуалния представител на жалбоподателя за присъждане на разноски.

ЮРИСК. П. : Не правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника 10-дневен срок за представяне на писмени бележки.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 07.10.2018г.  

ДЕЛОТО приключи в 11.19 часа.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР :