ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 19.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №216  по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ЕТ „СТАРИЯ ДЪБ – А – Д.Д.“, редовно призован, явява се лично и с АДВОКАТ К., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ДНСК - СОФИЯ, редовно призован, представлява се от ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ З.Г., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК, редовно призован,  явява се лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ АРХ. А.Е. се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. Г.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното призоваване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: В изпълнение на допуснатата по делото СТЕ е изготвено заключение от вещото лице А.Е.В., което е постъпило в деловодството на съда в срока по чл.199 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

АДВ. К.: Заключението е в срок, моля да се изслуша вещото лице.

ЮРИСК. Г.: Заключението е в срок и моля да се изслуша вещото лице.

 ЗАИНТ. СТРАНА: ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК: Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по назначената по делото съдебно- техническа експертиза, като му напомни отговорността, която носи по чл.291 от НК и сне самоличността му, както следва:

А.Е.В. – 71г., българска гражданска, с висше образование  -  архитектура. Запозната съм с отговорността, която нося. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм заключение, което поддържам.

В устройствена зона „Ок“ може да има и допълващо застрояване, но това, което е допуснато, не е допълващо, а е основно. Това е разликата.

АДВ. К.: Аз подробно се запознах с констатациите на вещото лице. Считам обаче, че точно в тази част, а и не само в тази, дали това застрояване е допълващо или основно е правен извод, а не технически. В този смисъл моля, в тази част, заключението на вещото лице да не се приема, т.к. само съдът може да направи правни изводи въз основа на техническите констатации на вещото лице.   

ЮРИСК. Г.:  Нямам въпроси. Считам, че вещото лице е отговорило много подробно на поставените въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектите бунгала са сгради, т.к. имат основи, трайно свързани са със земята и т.к. на място се извършват СМР.

Това не произтича само от конструктивните системи, които се използват за застояване, а това са сгради за основно застрояване, които отговарят по предназначение на имота според предвижданията на ПУП за курортно застрояване.

Предназначението е важно, за да се установи категорията на обекта. Те не могат да бъдат шеста категория. Трябва да има посочено предназначение. Бунгалата не могат да бъдат за друго освен за курортна дейност, за какво друго могат да бъдат. Тяхното предназначение трябваше да бъде посочено, за да се установи дали са или не са за настаняване на туристи. След като са в имот с предназначение по ПУП за курортно настаняване, според мен те са точно за настаняване на курортисти, макар и това да не е записано в документацията. Ако не са, то следваше да бъде записано, за какво са.

Когато застрояването е допълващо, изискуемото отстояние зависи от височината на допълващата постройка.  При височина 3.6 метра изискуемото отстояние е 3 метра. Но в случая не става въпрос за допълващо застояване, а за основно застрояване, което трябва да бъде на 3 метра от вътрешнорегулационните линии .

Че е основно застрояване, прецених по това, че е бунгало, в което ще се настаняват курортисти, макар това да не е записано. Аз не знам какво друго предназначение може да има бунгало в имот с курортно предназначение.  То трябваше да бъде отбелязано, от това зависи категорията на строежа.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК : Можеше да е за сезонни работници.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това трябваше да бъде отбелязано, защото преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ могат да бъдат за временно настаняване само при бедствия. За какво друго могат да бъдат тези бунгала, за да направим връзка с категорията и да определим тяхната. Ако те са складови помещения, е друг въпрос, но след като има и търговски обект, който на едно място е вписан като Снек бар и в крайна сметка не се знае какво е, то е нещо за обслужване.

Така или иначе не е ясно от документите, които са представени и одобрени, какво е предназначението. Аз предполагам, че то е свързано и съответстващо на ПУП-а - за настаняване на курортисти.

Самите бунгала съответстват като предназначение на ПУП-а. След като са за настаняване на курортисти, те съответстват. Но те са вече основно застрояване, а не допълващо в този случай. По местоположение не съответстват на предвиждането за територията според действащия ПУП, защото са на 1.5 м. По предназначение, пак при условие че са за настаняване на курортисти, са в пълно съответствие с плана.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК : С визата за проектиране са дадени линии за застрояване съгласно чл.140, ал.3 от ЗУТ, които са в допустими отстояния и с фиксирана височина на застрояването, т.е. там височината е фиксирана до 2.5 м. и отстояние 1.5м. С виза по чл.140, а.3 може да бъде променена линията на застрояване въз основа на действащия ПУП.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз смятам, че не може да се даде виза за допълващо застрояване при липса на основно застрояване. Определението за допълващо застрояване е точно „допълва основното“, то трябва да е налице.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК : Не е така, то допълва по функция. Това няма основание в ЗУТ.

АДВОКАТ К.: ЗУТ не прави разграничение между сгради и постройки, той говори за строежи. Дава определение в  параграф 5 за строежи. Условно ги разграничава на сгради и постройки, като сгради нарича строежите по основното застрояване, а постройки нарича сградите на допълващото застрояване, но не прави разграничение по дефиниция по параграф 5 между сгради и постройки. С това уточнение на места в текстовете на ЗУТ срещаме и двете понятия, без те да са обаче определени в параграф 5, те влизат в понятието строежи. Вещото лице посочва, че съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗУТ, когато допълващото застрояване не е предвидено в действащия ПУП, то се допуска с виза за проучване и проектиране, ако постройките, т.е. тези за допълващото застрояване, се застрояват свободно. Никъде не е казано, че трябва задължително да е изпълнено основното застрояване. ЗУТ говори за постройките, ако постройките са поставени свободно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно така го пише, ако се застрояват свободно или допрени до сгради на основното застрояване в УПИ.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК : Не е задължително условие.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Трябва да ги има сградите на основното застрояване и тогава допълващото е или свободно спрямо тях или допряно спрямо тях. Аз твърдя, че не може да има допълващо застрояване, без да е налице основно застрояване в имота и само тогава може да бъде издадена виза за проектиране за допълващо застрояване, в който случай постройките на допълващото застрояване трябва или да са разположени свободно или долепени до основното застрояване. Но при всички положения трябва да има основно застрояване.

По ЗУТ има ограничителни линии и задължителни линии, няма квадратчета, които да показват точните размери, формата в план, нито на основното, нито на допълващото застрояване. В този имот, вече урегулиран, няма основно застрояване. По тази причина, още веднъж казвам, при липса на основно, не е допустимо да се дава виза за допълващо.

Допълващото може да бъде разположено в ограничителните линии, но при наличие на основно.

Може да има проект за основно застрояване, но в момента няма и проект за основно застрояване. Как да допрем или свободно да разположим допълващо застрояване, когато няма основно.

Дори да не е осъществено на място, основното застрояване трябва поне да е проектирано.

ПУП е приет 2011г. с решение № 892, това е устройствената основа.

Височината на постройките спрямо съседните имоти по ПУП средно трябва да бъде до 12 м.  Ако е под 12 м разстоянието до границите се определя  -  ако е до 10 м – 3 м ;  над 10 м до 12 м като 1/3 от височината на сградата. То не е котирано, затова защото зависи каква ще бъде височината на основното застрояване, което ще се проектира. Една трета от проектната височина трябва да бъде разстоянието до границата.

Височината не е на необходимото разстояние от 3 м, защото минималното разстояние на ниско етажно строителство, ако ще е на един етаж, минималното разстояние е 3 м. Не може да има ниско застрояване на по-малко от 3 м отстояние до регулационната линия.

В случая говорим за основно застрояване.

За допълващото застрояване отстоянията са 3 м до височина 3.6 м на допълващото и 1.5 м до височина 2.5 на допълващото. Но това не  е допълващо, затова трябва да бъде на 3 м. 

АДВ. К.: Това е отново правен извод дали е или не е.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако визата е правилно дадена, ако това е  допълващо застрояване, отстоянията са спазени.

На стр. 3 от заключението в чл.28, ал.1 от наредба № 7 съм изброила кои са допустимите сгради за основно застрояване в курортни зони. Първите са курортни обекти за настаняване и подслон, в това число бунгала.

Втора точка – жилищни сгради, в това число и за настаняване на курортисти, това може и да не е хотел, и трета точка - сгради за общественообслужващи дейности - обекти за хранене, обекти за търговия. Това са обекти с основно застрояване и не могат да бъдат с допълващи функции.

Това, че бунгалото е предназначено за настаняване оттук правя извод, че е основно застрояване. За настаняване може да бъде жилищна сграда, почивен дом, вила санаториум, къмпинг.

В курортна зона едно бунгало каква друга функция може да има и защо не е посочена, за да се знае.

Допълващото застрояване се състои от селскостопански, стопански, второстепенни постройки, кладенци, басейни, чешми и т.н. Всичко с изключение на селскостопанските постройки е допустимо в курортните зони.

В курортни зони са допустими всички спомагателни, обслужващи постройки, с изключение на селскостопански постройки за отглеждане на животни.

Ако беше с друга функция бунгалото, можеше да бъде допълващо застрояване само при наличие на основно застрояване,   към което то да бъде допълващо.

АДВ. К.: Аз оспорвам заключението. Считам, че административният процес, макар и със засилено служебно начало,  не изключва принципа на състезателното такова. Експертизата е твърде разширена, изскача твърде много от предмета на поставените задачи, съдържа доста правни изводи, които не са от компетентността на вещото лице.

Първо считам, че цялата експертиза съдържа предположения на вещото лице, стана ясно от дадените устни обяснения по експертизата. Отделно от това има много правни констатации, дали застрояването е допълващо или основно е въпрос по съществото на спора и е въпрос на приложение на правната разпоредба. Това не може да е от компетентността на вещото лице. То следва да отговори конкретно на поставените въпроси, без да предполага и без да допуска как е следвало да бъде издадена визата.

Имаше направени изводи и констатации как е било подадено заявлението и какво е било намерението на заявителя. Това категорично излиза извън предмета на експертизата. Предназначението на сградите не се определя от наименованието, което е дадено, а от конкретното им функционално предназначение. Това също е правен извод в тази част. Оспорвам също заключението на вещото лице по отношение на това, че не е възможно реализиране на допълващо застрояване, без да е реализирано основно или поне проектирано, както стана ясно в обясненията на вещото лице.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК : Аз също оспорвам заключението. Вещото лице е изразило прекалено субективни възгледи и неактуални според моите възгледи законови текстове, на които се мотивира, т.е. дори нямаше изрична правна мотивация за това, че е необходимо изграждане на допълващо застрояване след изграждане на основното застрояване. Няма такова изискване по ЗУТ категорично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не отричам, че наименованието „бунгало“ има много значения, но не е посочено във визата какво е предназначението и аз правя извод на база на предназначението на  имота. Ако беше нещо друго, редно би било то да бъде посочено. Редно би било да бъде посочено конкретното предназначение на бунгалата, за да се определи и категорията на строежа. В случая не е  шеста, а пета.

ЗАИНТ. СТРАНА ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК :

Моля да бъде назначена тройна СТЕ с изричното указание вещите лица да отговорят на същите въпроси, които бяха поставени конкретно по първата СТЕ.

АДВ. К.: Аз не се противопоставям на искането за назначаване на тройна СТЕ.

ЮРИСК. Г.: Аз не считам, че следва да бъде назначена тройна СТЕ, т.к. на всички поставени конкретни въпроси вещото лице е отговорило пълно, точно и ясно. Това, че същото си е позволило да даде правни изводи, те не биха указали влияние върху решението на състава. Аз не виждам кое е неясно в експертизата.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение на вещото лице  в размер на внесения от жалбоподателя депозит от 400 лв.

ДОПУСКА извършването на тройна СТЕ със задачи,  идентични с тези по първата СТЕ, а именно : вещите лица, след като се запознаят с представените по делото писмени доказателства и след справка в община Балчик, да дадат заключение по следните въпроси:

Какви видове СМР са допуснати с разрешение за строеж №16/19.02.2020г. и в каква категория строежи попада разрешеното строителство.

Какви са предвижданията за УПИ VI, кв.249 по плана на с. Кранево, общ. Балчик, според действащия за имота ПУП, и съответстват ли предвидените с разрешението за строеж СМР на тези предвиждания.

Предвиденото в РС застрояване за обекти с основни или допълващи функции ли е и разполагането им на намалено отстояние ли е от границите на съседните имоти според вида на застрояването.

Имат ли разрешените „бунгала“ и „павилион“ характеристики на допълващо застрояване и съответства ли това допълващо застрояване по функционално предназначение на основното, респективно допустимо ли е допълващо застрояване в устройствена зона „Ок".

Какви са допустимите параметри за допълващо застрояване като височини и отстояния спрямо имотните граници и кога те се считат за „намалени“.

Предвижда ли се трайно закрепване на описаните в разрешението за строеж „павилион“ и „бунгала“ и извършване на СМР за разполагането им в имота. 

Допустими ли са разрешените в процесното разрешение за строеж СМР съгласно предвижданията на плана, действащ за УПИ VІ, кв. 249, по плана на с. Кранево, община Балчик

НАЗНАЧАВА за вещо лице в състава на тройната СТЕ по почин на съда арх. А.Е..

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя и заинтересованата страна - гл. архитект на община Балчик, от една страна, и на ответника, от друга страна, да посочат по едно вещо лице за включване в състава на стройната СТЕ.

ОПРЕДЕЛЯ първоначално възнаграждение за вещите лица в размер на 600 лв., вносими от заинтересованата страна - главния архитект на община Балчик, в 10 - дневен срок от днес.

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.2020 г. от 14:00ч., за която дата и час жалбоподателят и заинтересованата страна са уведомени лично от съдебно заседание, а ответникът - чрез процесуалния си представител.

Заседанието приключи в 15:57 часа.                    

Протоколът е изготвен на 21.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: