П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 05.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 213, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „**“ АД, гробрич, с представляващ В.В.З., редовно призован, представлява се от АДВ.Б.К., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО - ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА“ – ВАРНА при Централно управление на НАП, редовно уведомен, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.Х.М., редовно упълномощена отпреди.

 

по хода на делото

АДВ.К.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.М.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – Постъпило е Становище вх.№2031/27.08.2020г. от гл.юриск.Х.М., с което изразява становище по представените от „**“ АД доказателства.

ЮРИСК.М.: Нямаме искания по тези доказателства. Моля само да имате предвид, че същите са частни документи, с недостоверна дата и по същество ще изразя становище по отношение на кредитирането им.

АДВ.К.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.К.: Уважаема госпожо Председател, поддържам всички аргументи в подкрепа на основателността на жалбата, изложени в самата нея и в предходното съдебно заседание.

ЮРИСК.М.: Уважаема госпожо Председател, моля да приемете жалбата на „**“ АД за неоснователна и да потвърдите РА, в частта, в която е потвърден с решение на директора на Дирекция ОДОП-Варна.

В хода на съдебното производство, от страна на дружеството, бяха представени частични доказателства, в частност РКО, както и заповеди за командировка, които нееднократно сме коментирали по настоящото дело, в писмени вид. Същите съдържат частична информация за командироване на лицето, като в същите не се съдържат данни, които да бъдат извлечени и да удостоверяват, че реално процесният недвижим имот, нает от „**“ АД, на територията на гр.София се ползва за целите на икономическата дейност на дружеството. Твърдим, че няма реална връзка между представените документи, както в ревизионното производство, така и тези, представени по настоящото дело в съда.

В хода на ревизионното производство е вярно, че дружеството е представило протоколи от заседания на Съвета на директорите, които подробно са описани и в решението на директор Дирекция ОДОП-Варна, но по дати, засичайки ги с представени заповеди за командировка, те не могат да бъдат обвързани. Отделно от това, както е посочено и в нашето решение, в Съвета на директорите са двама души  - В.З. и още едно лице, като съгласно писмените обяснения на дружеството, тези срещи са се осъществявали в София, защото другото лице е работило там. При справка в регистрите на НАП, а и не са представени други доказателства, които да удостоверяват, че лицето работи на територията на София и необходимостта изобщо тези срещи да се провеждат на територията на София, и е необосновано да се твърди, че протоколите са съставяни там, че се е налагало те да бъдат на територията на гр.София, предвид, че адресът на управление на дружеството е на територията на гр.Добрич.

Отделно от това, моля да имате предвид, че в хода на ревизионното производство, колегите за да бъдат обективни, са направили изследване на това, къде е съсредоточена дейността на дружеството – жалбоподател. Установено е, че дейността на дружеството – жалбоподател се съсредоточава в Североизточна България, като са изследвани именно договори за изпълнение, подробно описани в нашата писмена защита, представена в предходното заседание.

С оглед на това считам, че не са налице твърдените от жалбоподателя обстоятелства, че процесният недвижен имот е ползван за икономическите цели на дружеството.

Отделно от това, вещото лице, в т.3 по съдебно – счетоводната експертиза, приета по делото, е посочило, че в дружеството всички осчетоводявания, включително и на заповеди за командировки и командировъчни са отчетени, чрез документална обоснованост. Това обаче считам, че не е доказан факт и моля да счетете, че е такъв, тъй като от страна на дружеството – жалбоподател, до този момент не са представени всички заповеди за командировка, които са описани подробно от вещото лице, от стр.5 до стр.8 на експертизата.

С оглед на това считам, че жалбоподателят не представя доказателства, които да оборват констатациите на органите по приходите.

Моля Ви за решение в този смисъл и за присъждане на разноски, в полза на Дирекция ОДОП-Варна, независимо от изхода на делото, предвид че частичните заповеди за командировки, които са представени по настоящото дело е можело да бъдат представени и пред административния орган за анализ.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 14:13 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 05.10.2019 година.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: