П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 13.10.2020 година.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на тринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                    ЧЛЕНОВЕ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

                                                         НЕЛИ КАМЕНСКА

 

при участието на секретаря Мария Михалева и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА сложи на разглеждане докладваното от Председателя административно дело № 196 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ – ДОБРИЧ, редовно уведомен, представлява се от ЮРИСК. Р.Б., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДОБРИЧ, редовно уведомен,  не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ се представлява от ПРОКУРОР МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЮРИСК. Б.: Моля да се даде ход на делото

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, на основание чл.142, ал.1 ГПК, във връзка с чл.228 и чл.144 АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – С вх.№2488/12.10.2020г. процесуалният представител на ОбС - Добрич, адв. Мая Димитрова, заявява, че не е в състояние да се яви в съдебното заседание, като моли при липса на процесуални пречки да се даде ход на делото. Заявява, че по делото е представена цялата преписка по издаване на оспореното решение и моли да бъде оставена без уважение жалбата на Областния управител на област Добрич.

Юриск.Б.: Ние поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Юриск.Б.: Уважаеми административни съдии, моля да уважите жалбата на Областния управител на област Добрич и да отмените, като незаконосъобразно Решение 6-2, по Протокол №6 от заседание на Общински съвет – Добрич, проведено на 31.03.2020г.

Мотивите за незаконосъобразност на решението, са изложени подробно в жалбата на Областния управител.

Моля да ни присъдите сторените по делото разноски, като представям списък на разноските.

Прокурорът: Уважаеми административни съдии, становището ми е, че жалбата е основателна. Докладната записка на Кмета на община Добрич, с която е било предложено на ОбС да измени общинската наредба, няма мотиви, които да са със съдържание, такова, каквото изисква разпоредбата на чл.28, ал.2 ЗНА, а съдържащите се в нея мотиви са формални и общи. Не са посочени причините, налагащи приемането и изменението на конкретните разпоредби, с които се увеличават такси и цени на услуги. Или, ако за едни изменения са били посочени мотиви, за други такива не са посочени. Не са посочени финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, а както знаем, местните такси се определят, въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставянето на услугата. Не са посочени очакваните резултати от приемането на новата уредба, включително и финансовите такива. Наличието на мотиви, които са формални и съдържащи общи съображения води до основателен в достатъчна степен извод за липса на мотиви, което представлява съществено процесуално нарушение, водещо до незаконосъобразност.

Жалбата срещу Решението на Общинския съвет следва да бъде уважена.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 13:23 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 14.10.2019 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

 

 

СЕКРЕТАР: