П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 07.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на седми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 191, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.О.В.,***, редовно уведомен, не се явява, представлява се от АДВ.К.Д., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ, редовно уведомен, не се представлява.

 

по хода на делото

АДВ.Д.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – На два пъти, ответникът е задължен да представи доказателства за връчване на оспореното решение, с оглед срочността на жалбата. По делото няма представени такива доказателства.

АДВ.Д.: Нямаме искания за събиране на други доказателства по делото.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.Д.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата.

С молба с вх.№2024/26.08.2020г. подробно съм изложила становище. Няма да се преповтарям.

Моля да присъдите в полза на доверителя ми, сторените по делото разноски.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 14:36 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: