ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 05.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 183  по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 15:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ЕВРОКАПИТАЛ – БЪЛГАРИЯ ЕАД, редовно уведомено, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЧАЛНИКЪТ НА ОТДЕЛ „МДТ“ ПРИ ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомен, представлява се от АДВ.Р., редовно упълномощена отпреди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Й., явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: В изпълнение на допуснатата по делото ССЕ е постъпило заключение от вещото лице Е.Й. с вх. №1710 от 22.07.2020г. по описа на АдмС – Добрич, т.е. в срока по чл.199 от  ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

АДВ. Р.:  Експертизата е в срок, моля да изслушате вещото лице.

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, като му напомни отговорността, която носи по чл.291 от НК и сне самоличността му, както следва:

Е.И.Й., 51г., българска гражданка, омъжена, неосъждана, с висше икономическо образование.

Запозната съм с отговорността, която нося. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението си. Правилно е определена данъчната основа, следователно, съответно изчисленията на размера на задълженията за ДНИ и ТБО, включително и лихвите за забава, са правилни.

АДВ. Р.: Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът с оглед на извършената от вещото лице работа

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ОПРЕДЕЛЯ окончателно възнаграждение за вещото лице в размер на 550 лв. съгласно представената към заключението справка- декларация.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от днес, да довнесе 150 лв. по сметка на АдмС – Добрич – вещи лица, след което пълното възнаграждение да бъде изплатено на вещото лице.

АДВ. Р.: Представям папка с доказателства, които допуснахте за представяне от моя страна. Бих искала да уточня, че първият лист съставлява списък на доказателствата. 

Допълнително ще уточня някои данни от списъка. В кориците на тази папка се съдържа едно споразумение за депо, то е тристранно, между община Шабла, община Каварна и община Балчик. Това споразумение, независимо от текста, който касае вида на услугата, която би следвало да се предоставя от община Балчик, реално погледнато е точно за предоставяне на депо. Малко неясен е текстът, т.к. очевидно община Балчик има предходен основен договор за депо, с който ние не разполагаме, но все пак от това споразумение става ясно, че ние сме договорирали с община Балчик депо.

Въпреки това, в началото на 2016г., първата от процесния период, това споразумение не е действало. Все още към онзи момент, видно от АОС, също съдържащ се в кориците, община Каварна е ползвала собственото си депо. Просто да се направи разграничение за периода. Дейностите по депонирането в Каварненското депо са извършвани от Титан БКС, съгласно договора, който сме приложили, от 19.11.2015г.

Другото, което прави впечатление от тези доказателства е, че графична част за район първи не съм представила. От моето щателно издирване в общината, такава графична част не открих. Бе ми обяснено от служители, че такава не е имало по простата причина, че район първи съставлява целия град Каварна, като има три изключения: местност „Старите лозя“, кв. „Младост 1“ и кв. „Младост 2“, но те са три квартала без изградена инфраструктура и тепърва изграждащо се строителство, по отношение на които има индивидуални споразумения с общината за извършване на тези услуги, а този имот категорично не попада в тези изключения на районирането като район първи на община Каварна.

Представила съм в тази връзка демо версия къде точно попадат двата процесни имота и удостоверение от община Каварна, от което става видно, че тези два имота попадат в район първи, а не в изключенията на тези три квартала.

Другото, което ще ви направи впечатление е, че по отношение на доказателствата за извършено поддържане и почистване на обществени територии, освен протоколите, които съм представила за приемане на извършената работа, съм представила и индивидуални заявки, но те касаят само извънредни поводи за почистване, които са в изключителни случаи, а иначе по график извършваното почистване на обществени територии се установява от представените протоколи.  

По отношение на трудовите договори на заетите в дейностите по сметосъбиране и извозване и почистване на обществени територии съм представила само трудовите договори, сключени с работниците от общинско предприятие „Чиракман“. Прави впечатление, че то е регистрирано през 2017 г. Това не означава обаче, че от 01.01.2016 г. до регистрацията на общинското предприятие „Чиракман“ не са извършвани тези дейности. Напротив, те са извършвани по договора с дружеството „Титан БКС“ от 19.11.2015г., като след регистрацията общинското предприятие  Чиракман“ двете дружества успоредно са извършвали тези дейности.

В тази връзка, ако счетете за необходимо, бихме могли да изискаме от третото неучастващо лице по делото „Титан – БКС“ да представи трудовите договори, защото ние не съхраняваме такива в община Каварна. В крайна сметка мисля, че протоколите за приемането на работата със съответните констатации за качество са достатъчни да установят реалното извършване на тези дейности.

Други доказателства няма да соча. Представям списък за разноски.

Съдът по доказателствата

О П Р ЕД Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства по опис: заповед № 789/ 24.11.2015 год. на Кмета на Община - Каварна, действаща и към момента на съставяне на процесния акт за уста­новяване на задължения; споразумение № 269/ 24.03.2016 год., ведно с анекс № 1/ 24.09.2019 год., ведно с анекс № 2/\ 06.11.2019 год. - за депо; Акт за общинска собственост № 88/ 01.02.2013 год. ; удостоверение № ПД - 03 - 77 - 001/ 01.10.2020 год. на община Каварна, ведно с 2 бр. демо скица на процесните недвижими имоти, ведно със заповедите за райониране - 5 бр.; договор от 19.11.2015 год., сключен между община Каварна и „Титан БКС" ООД за възлагане дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за об­ществено ползване в гр. Каварна, чийто срок на действие е счи­тано от 01.12.2015 год. до 01.12.2020 год., ведно с техническа спецификация, техническо и ценово предложение; график сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на гр. Каварна за 2016 год., 2017 год., 2018 год., 2019 год.; заявки за извършване на услуги по почистване на обществени те­ритории - 11 бр.; трудови договори на заетите лица в звено „Озеленяване и чисто­та" в Общинско предприятие „Чиракман" - 26 бр. - предприяти­ето е регистрирано на 28.03.2017 год.; констативни протоколи за извършени дейности по сметосъбира­не, сметоизвозване и почистване на обществени територии, ведно с разчетно - платежни документи за заплатени услуги и направе­ни разходи - 64 бр., съдържащи волеизявление на възложителя за качеството на извършените дейности; протоколи за извършване на работа във връзка с депонирането на отпадъците на територията на община  Каварна за периода 07.2016 год. - 12.2019 год. - 71 бр.

ПРИЛАГА по делото представения от процесуалния представител на ответника списък на разноските, ведно с приложения към него договор за правна защита и съдействие.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ. Р.: Аз считам, че са налице предпоставките за отхвърляне на процесната жалбата по следните съображения:

Обжалваният в настоящото производство акт е за установяване на задължения и е съставен по чл.107, ал.3 от ДОПК, т.е. касае се за предварително установяване на задължения по данни от подадена от собственика на недвижими имоти декларация.

Видно от представената заповед №189 от 2015г., актът е издаден от служител на община Каварна, който е бил натоварен с тези права и задължения. Видно от заповедта, тези правомощия са му делегирани законосъобразно.

От прочита на акта е видно, че същият е издаден в законоизискуемата писмена форма, съдържа реквизитите, също изискуеми от закона. Намирам, че актът е достатъчно мотивиран, като в него са посочени фактическите и правни обстоятелства, наложили съставянето му, както и нормативната уредба, на която се позовава. Съдържа и методиката, по която са определени данъчните и таксови задължения, включително и лихвите за забава. 

При условие че актът е обжалван по административен ред, йерархически пред началника на отдела, намирам,че с решението си точно този началник е дообосновал тезата на актосъставителя както по отношение на фактическата част, така и по отношение на нормативната му база, поради което считам, че с оглед съдебната практика, дори и актът да страда от някакви пороци, то те са санирани с решението на горестоящия орган.

От доказателствата по делото, в това число и от приетата ССЕ, се установи безспорно задължението по основание и по размер, касателно задължението данък недвижими имоти.

Установява се и още задължението по основание  и размер и за ТБО, т.к. видно от доказателствата актуването е сторено след изчисление на задълженията на базата на реално извършени услуги.

Считам, че административният орган е изпълнил компетентно и правилно задължението си по закон, установявайки съществуването на фактическите основания и изпълнението на законовите изисквания при издаването на оспорения акт.

Поради това моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите сторените по настоящото дело разноски.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законния срок.

Заседанието приключи в 15:54 часа.                    

Протоколът е изготвен на 07.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: