ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 12.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №159 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:55  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: „СЕЛИН 09“ ЕООД, редовно уведомено, представлява се от АДВОКАТ Я.П., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ - ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП - СОФИЯ, редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.Й., не се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпила е писмена молба с вх. №2406 от 05.10.2020г. от вещото Е.Й., с която заявява, че се е запознала с приложените материали по делото, извършила е анализ на документите, касаещи закупената и продадена по вид риба за ревизирания период и за месеците извън ревизията за 2016г. и 2017г., но поради обема им и е необходимо технологично време за обобщаване и представяне на заключение, поради което моли за удължаване на срока за изготвяне и представяне на заключение по експертизата.

АДВ. П.: Моля да уважите молбата на вещото лице и да отложите делото за следващо заседание. Обемът наистина е голям и считам, че причините на вещото лице, изложени в молбата, са уважителни. На този етап няма да сочим други доказателства.

С оглед на горецитираната молба и предвид изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище, съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението си в срок, като отложи делото за това.

Предвид на гореизложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 07.12.2020г. от 14:30 ч., за която дата и час жалбоподателят е уведомен чрез процесуалния си представител, а ответникът - на основание чл.138, ал.2 от АПК. Да се уведоми вещото лице.

Заседанието приключи в 15:00 часа.                    

Протоколът е изготвен на 14.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: