ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 12.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 141  по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ: С.С.С.,  редовно призован, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Х., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - СОФИЯ, редовно призована, не се представлява.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ, редовно призована, представлява се от ПРОКУРОР МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпило е писмено становище от процесуалния представител на ответника - юрисконсулт И.И., с вх. № 2317 от 28.09.2020 г., с което моли да бъде даден ход на делото, в случай че не са налице процесуални пречки за това. Заявява, че няма  да сочи други доказателства и няма други доказателствени искания.

Не възразява да бъде разпитан в негово отсъствие допуснатият до разпит свидетел, като моли да му бъдат зададени конкретно посочени в молбата въпроси.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното уведомяване на страните, както и предвид на горецитираната молба на процесуалния представител  на ответника съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Х.:  С оглед невъзможността да доведа свидетеля, който не зная по каква обективна причина не се явява в днешно съдебно заседание, и доколкото ищецът по делото, който понастоящем е в чужбина, също не може да осигури свидетел при условията на водене, моля да ни дадете последна възможност за осигуряване на един свидетел за доказване на причинени неимуществени вреди.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че следва да се даде възможност на представителя на ищеца да осигури за следващо съдебно заседание присъствието на свидетеля.

По така направеното искане, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ищеца да ангажира допълнителни гласни доказателства за установяване на твърденията си в исковата молба.

С оглед на изясняване на делото от фактическа страна и необходимостта от събиране на доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 07.12.2020 г. от 14:00 ч., за която дата и час ищецът е уведомен чрез процесуалния си представител. Ответникът да се счита уведомен на основание чл.138, ал.2 от АПК. Да се призове Окръжна прокуратура – Добрич.

Заседанието приключи в 14:04 часа.                    

Протоколът е изготвен на 13.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: