П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 28.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и осми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 95, по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – ЕТ „Г.К.–***, редовно уведомен, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ, редовно уведомен, не се представлява.

 

по хода на делото

СЪДЪТ докладва –

Постъпила е молба от Директора на Агенция „Митници“, с вх.№2657/28.10.2020г., в която уведомява съда, че във връзка с опасността от разпространение на COVID-19 не възразява да се даде ход на насроченото на 28.10.2020г. съдебно заседание, в отсъствието на представител на Агенцията и се излагат съображения по хода по същество.

Постъпила е и Молба - становище, от адвокат В.Г., процесуален представител на жалбоподателката, с вх.№2665/28.10.2020г., в която същата уведомява съда, че не може да се яви в съдебното заседание, не възразява да бъде даден ход на делото в нейно отсъствие.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва –

Постъпило е Писмо вх.№2636/26.10.2020г., от НАП, с което е представено на съда, сканирано заверено Удостоверение за вписване на обменно бюро №1017 от 14.03.2008г. и Сканирано заверено Приложение №1 към процесното удостоверение.

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, като писмени доказателства по делото: Писмо вх.№2636/26.10.2020г. от НАП; Сканирано заверено Удостоверение за вписване на обменно бюро №1017/14.03.2008г. и Сканирано заверено Приложение №1 към удостоверение №1017/14.03.2008г.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

СЪДЪТ докладва –

Молба от Агенция „Митници“, с вх.№2644/ 26.10.2020г., в която се оспорва депозираната жалба срещу издадения от Директора на Агенция „Митници“ ИАА, поддържа се изложеното в писмения отговор на жалбата и се моли, да се постанови решение, с което да се остави без уважение жалбата, подадена от Г.И.К., в качеството ѝ на едноличен търговец, срещу Решение №Р-5832-16671/16.01.2020г., на Директора на Агенция „Митници“, с което е отказано издаването на разрешение за извършване на дейност по обмяна на валута, в зоната на КПП – Кардам, като неоснователна и недоказана. Излагат се съображения в тази насока. Моли се да се присъдят направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение. Прави се и възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

В представеното становище от адвокат В.Г., по същество на спора се моли да се отмени обжалваният акт и да бъде дадена възможност за представяне на писмени бележки по делото.

СЪДЪТ дава възможност, на процесуалния представител на жалбоподателя, в седемдневен срок за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

Да се уведоми жалбоподателя за дадената му възможност.

 

ДЕЛОТО приключи в 14:40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: