ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 05.10.2020г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на пети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело 80  по описа за 2020 година.

 

На второ четене в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, редовно призован, не се явява, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ Б., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БАЛЧИК, редовно призован, представлява се от АДВОКАТ А., редовно упълномощен от днес.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Н.П.А., редовно призована, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: К.П.А., редовно призован, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: С молба вх. № 2128 от 08.09.2020 г. жалбоподателят -  областен управител на област Добрич, е поискал спиране на настоящото производство поради наличие на преюдициален граждански спор, заведен в РС – Балчик.

В молбата е посочено, че с оспореното в настоящото производство решение е одобрена пазарна оценка за продажба на общински имот. По повод на този имот е предявен иск по чл. 108 от ЗС за признаване за установено по отношение на община Балчик, че същият е собственост на Държавата, както и за осъждане на ответника да предаде владението му.

По исковата молба е образувано гр. д №383/2020г. по описа на РС – Балчик. След приключване на гражданското производство съдът ще постанови решение, с което ще признае действителният собственик на процесния имот - Държавата или община Балчик.

В тази връзка се излагат съображения, че разрешаването на спора по гражданското дело се явява преюдициално спрямо настоящото съдебно производство, поради което и на основание чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, се иска спиране на административното производство до приключване с влязло в сила решение на гр. д. №383/2020г. по описа на РС – Балчик.

Към молбата е приложено заверено копие на искова молба с вх. №2981 от 27.08.2020г. по описа на РС- Балчик.

Копие от молбата е връчено на ответника, който с писмен отговор с вх. № 2309 от 28.09.2020г. е оспорил искането за спиране на производството по делото по съображения, че липсва преюдициалност на повдигнатия спор за ревандикация на имота спрямо настоящото административно производство, независимо че се касае за един и същ имот, предмет на двете дела.

Посочено е също така, че искането за спиране не е съобразено с характера на оспореното решение. Разпореждането с общинска собственост, в конкретната хипотеза, е сложен фактически състав. Обжалваното решение е само и единствено за одобряване на пазарна оценка, но нямо пряко разпоредително действие, поради което не се влияе от образуваното гражданско производство и изходът на последното не би повлиял на решаването на административния спор по настоящото дело.

По тези съображения се претендира искането за спиране да бъде оставено без уважение като неоснователно.

ЮРИСК. Б.: Поддържам искането за спиране. Исковата молба е вписана, платена е държавната такса, чакаме насрочване на първото заседание по делото.

АДВ. А.: Не оспорваме факта на подаване на исковата молба, нито дали вписването е факт или предстои да се случи. От страна на  ОбС сме запознати като административен орган с факта на оспорване на нашата собственост.

Независимо от горното, освен всички изложени мотиви, касаещи липсата на каквато и да е преюдициалност на административния спор по отношение на гражданското дело и обратно на гражданското дело към административния спор, се налага отхвърляне на подаденото искане за спиране на настоящото производство.

На отделно основание, наличието на обезпечителна мярка е достатъчна гаранция, за да не се постигне негативният ефект от евентуално разпореждане с чужда собственост.

Така че на това основание поддържам вече представеното писмено становище.

ЮРИСК. Б.: Искам да уточня, че обезпечителната мярка не е наложена. Тя е поискана с исковата молба, но към днешна дата нямаме произнасяне на съда, относно това дали я налага или не.  Ние сме поискали възбрана върху имота.

Съдът намира, че искането за спиране на настоящото производство е основателно по съображения, че предмет на гражданското дело по описа на РС - Балчик и на оспореното в настоящото съдебно производство решение на ОбС – Балчик е един и същ имот и разрешаването на спора относно собствеността на имота би имало съществено значение по отношение законосъобразността на оспорвания в настоящото производство административен акт. И това е така, независимо че гражданското производство е образувано след постановяване на процесното решение на ОбС – Балчик, защото съгласно чл. 142, ал.2 от АПК установяването на нови факти след издаване на акта имат значение при преценката на съда.

Разрешаването на гражданския спор за титулярството на правото на собственост е именно такъв нов факт по смисъла на чл. 142, ал.2 от АПК, който би имал значение при проверката за законосъобразност на решението на ОбС.

Предвид на гореизложеното съдът намира, че висящото производство по чл. 108 от ЗС е с преюдициален характер по отношение на настоящото съдебноадминистративно  производство и е основание за спирането му по чл. 229, ал.1, т.4 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК.

С оглед на това съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 СПИРА производството по делото до приключване с влязъл в сила съдебен акт на гр. д. №383/2020 г. по описа на РС - Балчик.

Определението подлежи на обжалване  в 7-дневен срок от днес - за жалбоподателя и ответника, и от получаване на съобщението - за заинтересованите страни Н.А. и К.А., с частна жалба пред ВАС.

Заседанието приключи в 15:30 часа.                    

                   Протоколът е изготвен на 07.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: