ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 12.10.2020 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на дванадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   СИЛВИЯ САНДЕВА

 

 

при участието на секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА, сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №72 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 14:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: М.М.С., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВОКАТ О., редовно упълномощена отпреди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С.М.Б., редовно уведомен, не се явява, представлява се от АДВОКАТ О., редовно упълномощена отпреди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С.М.П., редовно уведомена, явява се лично и с АДВОКАТ О., редовно упълномощена отпреди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: К.М.К., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВОКАТ О., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ, редовно уведомен, не се явява, представлява се от СТ. ЮРИСКОНСУЛТ М.Г., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: М. М.. ЕООД, редовно уведомен, представлява се от законния си представител - управителя С.Г.М., и от АДВОКАТ К.К., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: В.Г.Г., редовно уведомен, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: А.Ф.Р., редовно призована, представлява се от назначения й особен представител - адвокат А. ***.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: П.Д.К., редовно призован, представлява се от назначения му особен представител - адвокат А. ***.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Д.П.К., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Д.Х.А., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. О.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

С оглед на редовното уведомяване на страните съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

На основание чл.146 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Производството по делото е по реда на чл.215 от ЗУТ и е образувано по обща жалба на М.М.С., С.М.Б., С.М.П. и К.М.К. срещу заповед № 1837 от 31.12.19г. на кмета на община гр. Добрич, с която на основание чл.135, ал.3  и чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ е одобрен РУП за УПИ ХV-30, УПИ І-1500, УПИ ІІ-1499 и УПИ ІІІ, кв. 1125 на ЖК „Север -І“ гр. Добрич.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед и се иска същата да бъде прогласена за нищожна или алтернативно да бъде отменена като незаконосъобразна.

На първо място се сочи, че заповедта е издадена от лице извън неговата компетентност. Неин издател не е посоченото в нея лице.

Излагат се доводи за липса на фактически и правни мотиви за издаване на оспорения административен акт.

Навеждат се съображения за нищожност на ПУП, въз основа на който е изработен и оспореният РУП.

Твърди се, че при изработването на РУП са нарушени разпоредбите на чл.113, ал 2 от ЗУТ. Не е спазена и разпоредбата на чл. 36 от ЗУТ, с която е предвидена възможност за запазване на заварени годни сгради.

Твърди се също така, че с РУП новостроящата се сграда ще бъде изградена върху две отходни шахти, обслужващи имота на жалбоподателите и съседните до тях имоти. Засяга се и общото водоснабдително съоръжение за имота на жалбоподателите.

Към настоящия момент техния имот има подход откъм булеварда. С предвиденото застрояване по РУП подходът им е препятстван, като друга възможност за това не е предвидена. Засяга се изгледът им към улицата, като липсата на отстояние на съществуващите сгради и новопредвиденото застрояване закрива прозорците на най-близко стоящата съществуваща сграда.

В жалбата е отправено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза и за допускане на гласни доказателства.

По делото е приложена административната преписка по издаването на оспорената заповед.

Няма постъпил писмен отговор по жалбата от страна на ответника.

Постъпил е писмен отговор от страна на заинтересованата страна „М. М..“ ЕООД, с който се оспорва в цялост жалбата и се иска съдът да я отхвърли като неоснователна.

Претендират се и разноски по делото.

Няма постъпил писмен отговор по жалбата от страна на другите заинтересовани страни.

АДВ О.: Поддържам подадената жалба с направените в нея доказателствени искания.

В съответствие с посоченото от нас моля да се приеме приложената преписка, запознала съм се с нея.

На следващо място, моля да бъде назначена СТЕ със задачи:

Какви са предвижданията на РУП.

Променя ли се характера на застрояване и начина на застрояване.

Налице ли са намалени разстояния между съществуващите на място сгради и предвидения за строеж „ОДО“. Какви са те към съседните имоти.

Как се покриват калканите между съседните УПИ.

Променят ли се устройствените показатели, определени с ПУП – ПРЗ.

Предвидени ли са за запазване съседните сгради.

Какво е разстоянието, предвидено между съществуващите на място сгради и предстоящата за строеж сграда „ОДО“.

Къде е предвидена за построяване новата сграда – „ОДО“.

Засяга ли се излазът към улицата на съществуващите на място сгради. Има ли предвидено отстояние между тях и предвиденото за строеж.

Моля в този аспект за назначаването на СТЕ.

По повод на отговора на заинтересованото лице С.М., представляващ дружеството, че ние не сме заинтересовани и производството по делото трябва да бъде прекратено, това очевидно не е така, т.к. предвидената за застрояване сграда е съответно в едно общо УПИ, за което сме получили съобщения за заповедта, която е предмет на обжалване, където изрично е визирано кои именно са заинтересованите лица, в което число попадат и моите доверители.

Що се касае до искането за присъждане на съдебно-деловодни разноски още в този момент правим възражение за изключителна прекомерност на адвокатския хонорар, който излиза извън рамките на предвидения от ЗУТ и съответно в този смисъл правим възражение. Ако резултатът за нас евентуално бъде негативен, да бъде намален до предвидения със ЗУТ. Такова едно възнаграждение е по-скоро възнаградително за несвършена все още работа.

По повод на възраженията ни в жалбата уточняваме, че заповедта не е издадена от кмета, подписът не е негов, както и че кметът не е компетентен да издава заповеди за одобряване на РУП. 

ЮРИСК. Г.:  Оспорвам изцяло жалбата, като считам, че същата е неоснователна. Заповедта е правилна и законосъобразна, издадена изцяло в съответствие с материалния закон, като е спазена законоустановената форма и съответно е издадена от лице, което разполага  с материална компетентност, в кръга на неговите правомощия, като в същата са посочени фактическите и правните основания за издаването й.

РУП е изработен изцяло в съответствие с ПУП - ПР на ЖК „Север – І“, като процесния РУП не предвижда промяна на съществуващите изградени сгради.

Проектът е приет с решение на ОбЕСУТ по протокол №2/19.12.2019г. и считам изцяло за неоснователни въведените от жалбоподателя възражения за нищожност на ПУП- ПРЗ. В тази връзка представям и моля да приемете като доказателства пълни цветни извадки от ПУП – ПРЗ за ЖК „Север –І“, ведно с цялата преписка по приемане и одобряването на ПУП.

Поради гореизложеното жалбата е изцяло неоснователна и моля да бъде оставена без уважение.

По искането за експертиза, предоставям на съда да прецени.

АДВ К.: Оспорвам жалбата. Поддържам писмения отговор.

По отношение на твърденията за нищожност заявявам, че заповедта е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия, в посочената от закона форма и е съобщена на заинтересованите страни  по надлежния ред.

По отношение на доказателствата моля да бъдат приети писмените доказателства.

По отношение на направеното искане за експертиза моля да бъде отхвърлено това искане, т.к. се говори за някаква сграда в имота на моя клиент, която на практика на плана не съществува. Там е отбелязано само едно петно, а къде точно бъдещата сграда ще бъде ситуирана, това е предмет на едно бъдещо производство.

С оглед на това наше твърдение молим, то е и факт, да отхвърлите искането за назначаване на експертизата.

АДВ. А.:  От името на моите доверители А.Р. и П.К., в качеството ми на особен представител, оспорвам издадената заповед на кмета на община Добрич под №1037/31.12.19 г., като считам същата за незаконосъобразна.

Заповедта е незаконосъобразна, защото не е съобразена с разпоредбите на материалния закон, чл.134, ал.1 и чл.134, ал. 2 от ЗУТ.

В разпоредбата на чл.134, ал.1 от ЗУТ се посочва кога може да бъде изменен един ОУП. В разпоредбата на чл.134, ал.2 от ЗУТ се дава кога може да бъде изменен един ПУП, който е влязъл в сила.

По същество с атакуваната заповед, с която се одобрява РУП, се извършва промяна на влязъл в сила и действащ ПУП. Ние твърдим, че не се налице основания, които да дават възможност на инвеститора, неговото заявление да бъде одобрено по начин, че да засегне правото на собственост в УПИ І, ІІ и ІІІ.

Моите доверители се намират в УПИ ІІІ-1497 и считам, че бъдещото застрояване, което ще бъде извършено от инвеститора, който притежава право на собственост единствено и само в УПИ ХV и желае построяване на обществена сграда, която ще засегне жилищно свързано застрояване, което засяга УПИ І,ІІ и ІІІ в  ЖК „Север – І“ на гр. Добрич, считам, че не е съобразено с изискванията на закона.

В този смисъл аз смятам, че следва да се допусне и назначи от Ваша страна вещо лице, което да извърши съпоставка между така одобрения РУП на името на инвеститора М. ***, одобрен с атакуваната заповед на кмета на община Добрич, и ПУП - ПРЗ, отнасящ се до ЖК „Север 1“, като се установи било ли е предвидено досега такова свързано жилищно застрояване, защото в заповедта се твърди, че не е налице промяна в начина и характера на застрояването, а с одобрения с атакуваната заповед проект, точно това се върши и това се вижда от скицата - проект, която е представена по делото.

На следващо място по отношение на височината на сградите, които ще бъдат изградени, налице ли е промяна, изменя ли се начина и характера на застрояване, предвиден в действащия ПУП, така също и в действащия ОУП, за да можем да установим кое е наложило обособяване на едно такова голямо пространство, което е било предоставено на инвеститора да строи в него, защото прави впечатление, че той притежава в УПИ ХV право на собственост в размер на 150 кв.м.

Това е моето искане, защото с тази заповед, с одобряването на този РУП, по същество се извършва промяна в ПУП, респективно в   ОУП. Ако такова е било налице, то не е следвало да бъде извършван такъв работен проект.

На следващо място, ако се приеме, че всичко е точно и правилно в заповедта, то наистина е налице нарушение на разпоредбата на  чл.134, ал. 7 от ЗУТ, в която се посочва, че тогава, когато се касае до изработване на РУП, водещ на промяна на ПУП и ОУП, както е в случая, следва да са налице и писмени съгласия на съответните собственици, в нотариално заверена форма, относно извършването на промяна в начина на застрояване и предназначението и всичко, което колегата каза по исканата от нея експертиза. 

Няма представени такива съгласия. Считам, че тази разпоредба има императивен характер и след като се изработва такъв проект, следва да има съгласие не само на двата съседни имота, но и на всички следващи три имота, на които се касае правото на собственост, в един или друг аспект, с работния проект, да има писмено съгласие в нотариална форма.

ЮРИСК. Г.: Според разпоредбите на ЗУТ, РУП се изработва задължително, когато се касае за извършване на свързано застрояване. Това е и основанието за изработване на настоящия  РУП, одобрен с процесната заповед. Затова смятам за неоснователно твърдението, че с процесната заповед и РУП, който се одобрява с нея, се цели изменение на ПУП.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  В. Г.:  Ние не знаем в този парцел къде ще се строи. Преди няколко години ние изкарахме нов нотариален акт. В стария нотариален акт имахме 180 кв.м. незастроено дворно място, а в новия е 150 кв.м. При запитване ни отговориха, че от нашите имоти е взето от едните 20 кв.м., от другите 30 кв.м., за да се направи подход към ул. „Хайдут Пейо“. Улица „Хайдут Пейо“ тръгва от подлеза и всички имоти последователно имаме излаз именно откъм тази улица.Там където сега е имотът на заинтересованата страна М. М.. преди беше празно общинско място и ние винаги оттам сме осъществявали достъпа до имотите си. Впоследствие установихме, че общината е продала това празно място и продават в момента още едно празно място. Откъм горната част на ул. „Хайдут Пейо“ са задните части на нашите сгради. Откъм горната част на ул. „Хайдут Пейо“ няма излаз за имотите, т.к. там са задните стени на къщите. Къщите са в свързано застрояване, залепени са една до друга, което означава, че за да си осигурим достъп откъм тази част на улицата, трябва да съборим някоя къща или стена от къща.

АДВ. К.: Действащият ПУП е влязъл в сила преди повече от 10 години. Съгласно ЗУТ всеки имот има лице и площ. В настоящия случай виждаме, че лицата на тези имоти са обективирани в действащия ПУП, така или иначе. Там има постройки, чието съществуване не е уточнено, дали са законни или не. В преписката, която е постъпила в общината, има снимки на някакви дървени бараки и огради, поставени там. Очевидно оттам може да се осигури излаз към конкретната улица, която току - що беше коментирана. С оглед на това въпросите за експертизата, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателите, моля да не бъдат допускани. Това, че в момента по някаква пътека минават тези хора е един въпрос, но законът казва, къде е лицето и съответно откъде могат да влизат и излизат. Има процедура по чл.191 от ЗУТ, която указва за временни пътища и моят клиент в някакъв момент е  предложил да бъде направено споразумение в тази връзка, но било отхвърлено категорично.

АДВ. О.: Никой нищо не е предлагал.

УПРАВИТЕЛЯТ С.М.: Аз така или иначе няма да застроя, не ми е предоставено цялото място да застроя, мога да оставя два метра спокойно да минават.

АДВ. О.: Ако господинът твърди, че иска да направи споразумение с моите клиенти, нека се свърже с нас. Моля също така да ми бъде изпратен протоколът по имейл.

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства: нотариален акт №60, том ІІІ, дело №1240/1993г.; удостоверение за наследници №004343/01.12.2003г.;заявление  за процедиране и одобряване на ПУП с рег. №70-00-2068/11.12.2019г. до кмета на община Добрич; нотариален акт за покупко-продажба №25, том ІV, рег. №11313, дело №613/07.11.2019г., скица № С-1210/14.11.2019г. на УПИ ХV-30 в кв. №1125 по ПУП – ПРЗ на ЖК „Север 1“ на гр. Добрич; скица №15-1029115-12.11.2019г. на ПИ с идентификатор 72624.609.1876; протокол №12 от 19.12.2019г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията в община Добрич; заповед №1837/31.12.2019г. на кмета на община Добрич;обявление №70-00-2068/02.01.2020г. на гл. архитект на община Добрич, съобщение за одобрен РУП от община Добрич със заповед №1837/31.12.2019г.; обявление №70-00-2068 от 02.01.2020г. на гл. архитект на община Добрич, инвестиционен проект за обект: РУП на УПИ ХV-30, І,  ІІ, ІІІ, кв. 1125 по ПУП – ПРЗ на ЖК „Север 1“ на гр. Добрич, община Добрич, с възложител М. М.. ЕООД, фаза РУП; извадка от дневник към Табло за съобщенията на община гр. Добрич;снимков материал – 5бр;

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените със становище вх. №1586 от 09.07.2020г. писмени  доказателства: справка от кадастрално-информационна система на АГКК за ПИ № 72624.609.1497; служебна справка от Агенция по вписванията по партида на имот; удостоверение за настоящ адрес на А.Ф.Р.; удостоверение за наследници на Д.К.К.; удостоверение за наследници на Радка Петкова Колева; удостоверение за настоящ адрес на П.Д.К.; удостоверение за настоящ адрес на Д.П.К.; удостоверение за настоящ адрес на Д.Х.А.;

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представената с придружително писмо вх. №1640 от 14.07.2020г. извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти от 09.07.2020г. на СГКК – Добрич.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с писмения отговор на заинтересованата страна „М. М..“ ЕООД с вх. №672/05.03.2020г. писмени доказателства: нотариален акт за покупко-продажба №25, том ІV, рег. №11313, дело №613/07.11.2019г., скица №15-1029115-12.11.2019г. на ПИ с идентификатор 72624.609.1876.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства: копие от обявление на община Добрич за изработени проекти на ПРЗ на ЖК „Север 1“ и ЖК „Север 2“; цветни извадки от ПУП – ПРЗ за ЖК „Север –І“, ведно с цялата преписка по изработването и приемането на ПУП – протокол №24 от заседание на ОбС – Добрич, проведено на 28.07.2009г., копие от ДВ с публикувано решение на №24-9 от 28.07.2009г. и решение №24-10 от 28.07.2009г. на ОбС- Добрич, писмо до редакцията на ДВ от община Добрич №57-01-15/04.08.2009г.; решение №24-9 по протокол №24 от заседание на ОбС – Добрич, проведено на 28.07.2009г.; протокол №8/04.06.2009г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Добрич, копие от ДВ брой 33, копие от обявления от община Добрич вестник НДТ, съобщение за изработен ПУП – ПРЗ /предварителен/ от община Добрич до Светла Димитрова и Янка Колева; копие от ДВ брой № 3/12.01.2009г., копие от обявления от община Добрич вестник НДТ от 19.01.2009г. – 2бр.; обявление №10-17-23/18.12.2008г. от гл. архитект на община Добрич; протокол №3/26.02.2009г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията при община Добрич.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите и заинтересованите страни да се запознаят с горепосочените писмени доказателства относно изработването и приемането на ПУП - ПРЗ за ЖК „Север – І“ гр. Добрич.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза със задачи за вещото лице,  след като се запознае с представените по делото писмени доказателства, с административната преписка по изработването и одобряването на оспорения РУП, както и след справка в община гр. Добрич, да даде заключение:

Какви са предвижданията на действащите ОУП и ПУП - ПРЗ по отношение на процесните имоти УПИ ХV-30, УПИ І-1500, УПИ ІІ-1499 и УПИ ІІІ, в кв. 1125 на ЖК „Север - І“ гр. Добрич. Предвидени ли са за запазване съществуващите в тях сгради по действащия ПУП.

Какви са конкретните предвиждания на оспорения РУП и съответстват ли те на предвижданията на действащите ПУП и ОУП.

Налице ли е промяна на характера и начина на застрояване, предвидени с действащия ПУП.

Предвидени ли са намалени разстояния и какви са те към съседните имоти.

Как се покриват калканите между съседните УПИ и съответстват ли те на нормативите за височини и разстояния.

Променят ли се устройствените показатели (плътност, интензивност, кинт), определени с ПУП – ПРЗ.

Къде е предвидена за построяване новата сграда за обществено обслужване в УПИ ХV-30. Какво е разстоянието, предвидено между нея и съществуващите на място сгради в съседните имоти.

Засяга ли се излазът към улицата на съществуващите на място сгради. Има ли предвидено отстояние между тях и предвиденото с РУП застрояване.  

Налице ли е съгласуваност между текстовата и графичната части на заповедта, с която е одобрен РУП.

Притежава ли одобреният РУП съдържанието за този вид устройствени планове. Отразени ли са в него разположението и очертанието на сградите в план, минималните разстояния между тях и до имотните граници - съобразно допустимите за съответната устройствена зона плътност и интензивност на застрояване, необходимите силуети, изясняващи : максималните височини на сградите и билата им в абсолютни коти, броят на етажите, формата и наклона на покривите, архитектурната връзка между сградите, с оглед на правилното архитектурно - пространствено оформяне.

НАЗНАЧАВА за вещо лице архитект Анна Енчева.

ОПРЕДЕЛЯ първоначално възнаграждение за вещото лице в размер на 400  лв., от които 200 лв., вносими от жалбоподателите, и 200 лв., вносими поравно от ответника и заинтересованата страна  „М. М..“ ЕООД, в 7-дневен срок от днес.

С оглед на необходимостта от попълване на делото с доказателства и изслушване на назначената по делото съдебно-техническа експертиза, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 14.12.2020 г. от 15, 00 ч., за която дата и час трима от жалбоподателите, ответника и заинтересованата страна М. М.. ЕООД са уведомени чрез процесуалните си представители, а жалбоподателката С.П. и заинтересованата страна В.Г. лично от съдебно заседание. Останалите страни да се считат уведомени на основание чл.138, ал.2 от АПК. Вещото лице да се уведоми за изготвяне на експертизата след представяне на доказателства за внесен депозит от страните.

Заседанието приключи в 14:54 часа.                    

Протоколът е изготвен на 13.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: