П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 06.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на шести октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЛИ КАМЕНСКА

 

При участието на секретаря СТОЙКА КОЛЕВА, сложи за разглеждане, Административно дело № 421, по описа за 2019 година, докладвано от Председателя.

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – М.И.П., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВ.С.И., редовно упълномощена отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧ, редовно уведомен, явява се лично архитект Б.С..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – Г.Е.Ф., редовно уведомен, явява се лично, представлява се от адвокат Ц.Г., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Б.И.Я., редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат С.И., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.П.Й., редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат С.И., редовно упълномощена.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Е.П.Й., редовно призована, не се явява, представлява се от адвокат С.И., редовно упълномощена.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – арх.А.Е. се явява.

 

по хода на делото

 

АДВ.И.: Моля да се даде ход на делото.

АРХ.С.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Г.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът докладва, че със заявление от 12.08.2020г. заинтересованите страни заявяват, че се  присъединяват към жалбата,  представят пълномощно на адвокат С.И..

Впоследствие с молба от 02.10.2020г.  заинтересованите страни заявяват, че на 03.09.2020г. са продали жилището и поради отпадане на правния им интерес, молят да бъдат заличени като страни по делото. Представят нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот.

Съдът докладва, че заключението по допусната СТЕ е постъпило на 29.09.2020г., в срока по чл.199 от ГПК.

СЪДЪТ докладва постъпила от М.И.П., подадена чрез адвокат С.И. от 02.10.2020г.,  с която заявява, че поддържа жалбата, и моли третото заинтересовано лице Г.Е.Ф. да бъде осъден да заплати на жалбоподателката сторените разноски по водене на делото.

Относно искането на заинтересованите страни:

АДВ.И. : Предоставям на съда.

ОТВЕТНИКЪТ –ГЛ.АРХИТЕКТ арх.С. : Предоставям на съда.

АДВ.Г. : Предоставям на съда.

СЪДЪТ счита, предвид обстоятелството, че процесния имот е придобит от друго лице, следва да го конституира като заинтересована страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ЗАЛИЧАВА конституираните в предходно заседание заинтересовани страни -  Б.И.Я., Д.П.Й. и  Е.П.Й..

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна – М.Г.М., която да бъде призована за следващото съдебно заседание на адрес : гр.Добрич, ул.“В.Т.“ №хх.  При невъзможност да бъде открита на този адрес да се призове на адреса в гр.Добрич, ул.“С.М.“. 

УКАЗВА на заинтересованата страна, че в 14-дневен срок има право да се запознае с материалите по делото, както и със заключението на вещото лице, което ще бъде разпитано в следващо съдебно заседание, и да изрази становище.Заедно с призовката да се изпрати препис от жалбата и оспореното строително разрешение.

 

ОТЛАГА И НАСРОЧВА ДЕЛОТО за 03.11.2020г. от 09.45 часа, за която дата да се изпрати призовка на конституираната заинтересована страна. Останалите страни, вкл. и вещото лице са уведомени в съдебно заседание.

 

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2018г. 

ДЕЛОТО приключи в 10.17 часа.

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                              СЕКРЕТАР :