П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 07.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на седми октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА М.

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 382, по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „БУЛМИКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД, грофия, редовно уведомен, представлява се от АДВ.К.К., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ при община Добрич, редовно уведомен, представлява се от Г.К. ***, редовно упълномощен отпреди.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Е.И.Й. се явява.

 

по хода на делото

АДВ.К.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.К.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва –

С протоколно определение от 24.01.2020г. е допуснато извършването на съдебно – геодезическа експертиза с поставени две задачи в нея и е назначена за вещо лице инж.П.М..

С молба, подадена с вх.№746/13.03.2020г. от „Булмикс интернешънъл“ е поискано да бъдат допуснати две допълнителни задачи, към назначената експертиза.  Предходният съдебен състав, с разпореждане е допуснал допълнителните въпроси и е постановил да се уведоми вещото лице. Ответникът обаче, не е бил уведомен за въпросната молба и същият не е изразил становище по допълнителните задачи, както и, че допускането на допълнителните въпроси не е направено законосъобразно.

В предходно съдебно заседание процесуалният представител на ответника е направил възражение, че не е бил запознат с поставените задачи и е оспорил експертизата.

СЪДЪТ, с оглед на горното запитва ответника, продължава ли да оспорва така направената съдебно-техническа експертиза.

ЮРИСК.К.: Оспорвам така направената съдебно-техническата експертиза. За тези два въпроса не бях уведомен. Считам, че същите са неотносими по правния спор и не би следвало съдът да ги допуска. Освен това, жалбоподателят не е правил оплакване по тези въпроси и не са били предмет на спора по делото.

АДВ.К.: Поддържаме искането за допускане на въпросите. Моля да се приеме експертизата, така както е дало заключение вещото лице. Според мен, не е необходимо да се прави нова експертиза. Моля да изслушаме отново вещото лице.

ЮРИСК.К.: Считам, че това вещо лице няма компетентност да даде заключение относно конструкцията на сградите. Относно това дали сградите представляват сгради или преместваеми обекти, следва да се произнесе вещо лице с правоспособност на инженер - проектант. Вещото лице инж.П.М.И. няма такава компетентност, да каже дали сградите са сгради или преместваеми обекти.

АДВ.К.: Инж.М. работи в СГКК и мисля, че въпросите са в нейната компетентност, защото един от въпросите беше дали са елементи на Кадастъра и това е въпрос е точно към СГКК.

СЪДЪТ, след като съобрази становищата на страните намира, че допълнителните задачи по изслушаната експертиза за относими към спора и намира за допустимо оспорването от страна на ответника, за извършване на повторна съдебно – техническа експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на нова съдебно – техническа експертиза, със задачи за вещото лице, след като извърши необходимите проверки да даде заключение за:

Идентичността на сградите по идентификатори по декларацията от 2016г., така както е посочено за 2007г.; 2010г. и 2011г. с описание на имотите по процесната декларация от 2016г.;

Кои са сградите, декларирани през 2016г., идентични със сградите, декларирани с декларацията от 2010г., коригирана с декларацията от 2011г., за които са платени съответните ДНИ и ТБО, съгласно приетата по предходното дело ССЕ;

Има ли обекти в процесния ПИ 72624.610.3 по КК на гр.Добрич, които не представляват сгради, а метални съоръжения, които не са обект на Кадастъра;

При огледа на процесния имот, от къде за жалбоподателя има изход към улица и дали в частта от ПИ 72624.610.278 жалбоподателят има изход към улица;

НАЗНАЧАВА за вещо лице по експертизата инж.Костадин Батанов, при депозит в размер на 200 лева, вносими от ответника, в седемдневен срок от днес.

СЪДЪТ докладва - Представено е заключение на вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза, в срока по чл.199 ГПК.

АДВ.К.: По въпроса за съдебно – счетоводната експертиза, в предходно съдебно заседание, когато беше назначена от съда, ние оспорвахме верността на пътните листи и считам, че погрешно беше възложена експертизата в наша тежест, тъй като не е в наша тежест доказването на тези документи. Моля да прецените и тази експертиза дали правилно е назначена, като цяло.

СЪДЪТ е запознат с възраженията на страната и намира, че експертизата е допустима, основателна и правилно е назначена, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице по съдебно – счетоводната експертиза, като му напомни отговорността по чл.291 НК и му сне самоличността, както следва:

Е.И.Й. – на 51 години, неосъждана, български гражданин, с висше образование.

ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Представила съм писмено заключение, което поддържам изцяло.

За целия процесен период, въз основа на множество пътни листи са документирани маршрутите, изминатите километри, съответно са отчетени, изчислени и осчетоводени разходи за гориво, за дейност „сметосъбиране Добрич“, по МПС-а. Както съм описала, в констативната част, всички автомобили, в Таблица 1, за всеки един от тях, ежедневно се издава пътен лист от диспечер при излизане от гаража. След прибиране се предават в счетоводството и въведената аналитичност на почистващата фирма е в табличен вид, ежедневно, за всеки един автомобил се отчитат изминатите километри. Дейностите се отчитат, за всички автомобили, така както са по договор.

АДВ.К.: Имате ли данни, дали към пътните листи са прилагани тахографски шайби и дали има съпоставка между километрите по пътни листи и от тахографските шайби?

ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Не съм проверявала. Те са множество.

АДВ.К.: Сравнявали ли сте разходната норма дали съвпада по различните курсове?

ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Нямала съм такава задача. Тръгнах да проверявам разходите, но се отказах, защото сметнах, че не е необходимо да утежнявам с разходи процеса и да описвам абсолютно всички разходи за толкова много автомобили, за пет години, ежедневно.

АДВ.К.: Зоната, описана в пътните листи, каква част от града е? На колко зони е разделен града?

ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Нямах такава задача. Моята задача беше как се отчитат и какви са резултатите от тях. Иначе трябваше да описвам от всеки един пътен лист маршрутите и да ги разгранича по автомобили и в коя зона са били.

ЮРИСК.К.: Навреме ли са отчитани в счетоводството?

ВЕЩО ЛИЦЕ Й.: Да, ежедневно. Фирмата е със седалище в София и в цялата страна те имат филиали. В нашия филиал, в Добрич има назначени служители – диспечери и счетоводители. Те работят със система онлайн за това отчитане на пътните листи. Те не обслужват само нашия град.

Редовно са водени пътните листи и са осчетоводявани.

Засичани са всеки месец, къде е зареждано гориво, от определените места за зареждане, има заповед за разходните норми и се отчитат ежемесечно.

АДВ.К.: Да се приеме експертизата. Нямаме възражения.

ЮРИСК.К.: Моля да се приеме експертизата.

СЪДЪТ по изслушаната експертиза

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА заключението на вещото лице, по съдебно – техническата експертиза.

Определя окончателно възнаграждение за вещото лице, в размер на 200 лева, съгласно представената справка – декларация, което да бъде изплатено от внесения по делото депозит.

АДВ.К.: Нямаме други искания към момента.

ЮРИСК.К.: Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ с оглед необходимостта от попълване на делото с доказателства

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 25.11.2020 година, от 14:00 часа, за които дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице, при внесен депозит.

ДЕЛОТО приключи в 11:53 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 08.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: