П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 14.10.2020 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на четиринадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

 

При участието на секретаря М. МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя, Административно дело № 221, по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ТРИОАГРО“ ООД, гробрич, с представляващ Г.С.К., редовно уведомен, представлява се от АДВ.Р.С., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – ДИРЕКТОРЪТ НА ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НОИ – ДОБРИЧ, редовно уведомен, представлява се от ГЛ.ЮРИСК.ЛИЛЯНА Ц., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - В.П.К., редовно уведомена, явява се лично и с АДВ.Т.Т., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.К.И., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВ.Т.Т., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – И.К.И., редовно уведомена, явява се лично и с АДВ.Т.Т., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Д.К.И., редовно уведомена, явява се лично и с АДВ.Т.Т., редовно упълномощена отпреди.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА – проф.д-р Д.Д.Р.; доц.д-р Г. НЕДЕВ К.; д-р М.А.Ц. и д-р Я.Г.И. се явяват.

 

по хода на делото

АДВ.С.: Моля да се даде ход на делото.

ЮРИСК.Ц.: Моля да се даде ход на делото.

АДВ.Т.: Моля да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счете, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, подари което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ докладва – Експертизата е изготвена в срока по чл.199 ГПК.

СЪДЪТ

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещите лица, като им напомни отговорността по чл.291 НК и им сне самоличността, както следва:

 

Проф. д-р Д.Д.Р. – на 68 години, омъжена, неосъждана, българска без родство със страните, специалност „Съдебна медицина“;

 

Проф. д-р М.А.Ц. – на 65 години, вдовица, неосъждана, български гражданин, без родство със страните, специалност „Патоанатомия“;

 

Доц. д-р Г. НЕДЕВ К. – на 70 години, женен, неосъждан, български гражданин, без родство със страните, специалност „Неврохирургия“;

 

Д-р Я.Г.И. – на 68 години, омъжена, неосъждана, български гражданин, без родство със страните, специалност „Вътрешни болести, Кардиология и Ревматология“;

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Р.: Поддържаме представеното заключение.

АДВ.С.: По въпрос 2, на стр.12 от заключението ви, въпросът ми е – при условие, че през последните осем месеца пострадалият е имал непрекъснати оплаквания от стягащо главоболие, отпадналост, треперене, гадене, сърцебиене и артериално налягане 170/90, както е посочено в амбулаторния лист от личния му лекар, това не означава ли, че здравословното му състояние не се е повлияло положително от прилаганото медикаментозно лечение?

Според мен фактът, че дълги години е лекувано лицето с медикаменти и в последните осем месеца многократно е посещавал личния си лекар, за мен, като неспециалист, буди съмнение, че здравословното му състояние не се е повлияло добре от медикаментозното лечение. В тази връзка е моят въпрос.

ВЕЩО ЛИЦЕ Р.: Такива материали нямахме. Амбулаторният лист отразява конкретно състояние в деня на прегледа.

ВЕЩО ЛИЦЕ И.: В документите, които са представени, има три амбулаторни листа, в периода януари – май. И в трите амбулаторни листа е вписано името на д-р Ивелин Тончев и са вписани едни и същи оплаквания, от тежест, стягаща болка в главата, гадене и повръщане, и ние изрично сме вписали в нашата експертиза, че това са оплаквания, които са свързани с наднормените стойности на артериалното налягане и не са оплаквания, свързани със стенокардия, или с някакво прединфарктно състояние. Не са оплаквания, които непосредствено говорят, че пациентът ще направи внезапна сърдечна смърт, или инфаркт, или инсулт и т.н. Истина е, че кръвното налягане на пациента не е било добре компенсирано, до май 2018г. и затова се е наложила трикратна корекция на терапията. Някой от медикаментите в схемата са променяни. Какво е било артериалното налягане, след месец май, след последния амбулаторен преглед, до момента на събитието в началото на август 2018г., нямаме документи. Дори и да допуснем, че в последните три месеца преди смъртта, артериалното налягане не е било добре компенсирано, това в никакъв случай не означава, че той е направил инфаркт или инсулт, или че това са причините за събитието, което се е случило. Такава теоретична възможност има, но ние изрично сме посочили в експертизата, че непосредствената причина, довела до смъртта се определя от съдебно-медицинската аутопсия и в микроскопската и в хистологична част. Там няма абсолютно никакви данни за преживян инфаркт, за мозъчен инсулт, за руптура на аневризма и т.н.

АДВ.С.: По въпрос т.4, на стр.16, въпросът ми е – При извършване на аутопсия, може ли съдебният лекар да установи, дали пострадалият е получил сърдечен арест?

ВЕЩО ЛИЦЕ Р.: Тези въпроси могат да доведат по едно неправилно интерпретиране, във фаза на процеса, когато ние вече не сме в залата и няма как да коригираме правилните, от медицинска гледна точка отговори. В нашата експертизата сме имали предвид всички материали, които са ни били предоставени. Отговорът на този въпрос, сам по себе си, извън контекста на конкретното дело, трябва да му бъде отговорено теоретично - не. Морфологична, анатомична изява на сърдечен арест не може да се види, нито от съдебен лекар, нито от патолог, но за нашата експертиза и за изводите направени от нас, след обсъждания, няма нито едни факт от материалите по делото, който да противоречи на направените изводи. Неслучайно сме направили такава задълбочена общо-медицинска преценка и обяснения на тези две състояния, за които имаме документи, но да се опитваме да абсолютизираме, при наличие на такива травми е много сериозна експертна медицинска грешка.

ВЕЩО ЛИЦЕ И.: Все пак, като клиницист искам да кажа, че нито съдебният медик, нито патоанатомът могат да кажат дали е настъпила такава смърт, но за да настъпи сърдечен арест, две са нарушенията - или камерно мъждене, или камерна тахикардия. Но за да настъпи камерно мъждене или камерна тахикардия, и е добре обяснено в експертизата, е необходимо да има морфологичен субстрат в това сърце, необходимо е да има анатомични промени. Промени, които да водят до диастолна или до систулна дисфункция. В експертизата има една част, чисто теоретична, с обяснения на всяко понятие и там много точно е обяснено кога има диастолна дисфункция и кога има систулна дисфункция. Най - общо ще кажа, че сърдечен арест настъпва по – често при систулна, отколкото при диастолна, но дори да вземем по - леката диастолна дисфункция, най-малкото трябва да има хипертрофия, т.е. задебеляване на преградата между лява и дясна камера или на свободната стена на лявата камера и то 50% над нормата, като нормата е 8-10, т.е. тя трябва да е над 15, а аутопсията не показва такова удебеляване и освен това, няма морфологични промени в структурата на миокарда, които да говорят за систулна дисфункция. Нито е дилатирано, нито е разширено самото сърце, нито има някаква плакна патология, нито има цикатлиси, някакви миокардни остри некрози и т.н. Той няма анатомичен субстрат, за да направи сърдечен арест. В този смисъл, и патологът, и съдебният медик могат да отговорят, че при Костадин Костадинов не може да настъпи сърдечен арест, на фона на тези патоанатомични промени, които намираме.

АДВ.С.: По въпрос 6, на стр.17 – Поискахме назначаването на тази експертиза, за да бъде даден отговор на един от основните спорни въпроси по делото, а именно какво е било положението на тялото на пострадалия, при първия контакт с товарача, т.е. дали е бил в изправено положение или вече е бил на земята. Вашият извод за моментална смърт, ще бъде верен, ако първият контакт с товарача и пострадалия, ако пострадалият е бил на земята, но ако пострадалият е бил в изправено положение, изводът ви е неверен. Ако пострадалият е бил в изправено положение при контакта с товарача, защо той не е реагирал по никакъв начин на причинената му болка от сблъсъка с машината и падането му на земята?

СЪДЪТ счита този въпрос за неотносим и не го допуска.

АДВ.С.: По въпрос 7 – Това означава ли, че според вас травмите, счупване на лява подбедрица, ожулване и кръвонасядане в областта на раменете, лява глезенна става и ляво стъпало са причинени от челния товарач?

ВЕЩО ЛИЦЕ Р.: Да, разбира се. Ако това биха травми, преди сблъсъка с товарача, този човек не би могъл да работи, а е ясно, че той до последния момент е работил. Така да се каже, отговорът е риторичен. Няма никакви други данни, за да са причинени тези травми по друг механизъм.

Пак вадим от контекста определени факти и неправилно ги интерпретираме.

АДВ.С.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСК.Ц.: Нямам въпроси към вещите лица. Да се приеме заключението.

АДВ.Т.: Нямам въпроси по експертизата. Да се приеме заключението.

ВЕЩО ЛИЦЕ К.: Претендираме и пътни разноски.  Дойдохме с моя автомобил от Варна. Представям касова бележка за зареденото гориво. Разходът на гориво за автомобила ми е средно 8 на 100.

СЪДЪТ по експертизата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА, представената Комисийна съдебно - медицинска експертиза.

С оглед представените справки - декларации от вещите лица, определя окончателно възнаграждение, както следва за:

Проф.д-р Д.Д.Р. – 777 лева хонорар, и разноски 6,52 лева.

Проф.д-р М.А.Ц. – 717,36 лева хонорар,

Доц.д-р Г. НЕДЕВ К. – 640,50 лева хонорар и пътни разноски (при разстояние Варна – Добрич – Варна 100 км и разход 8/100, при цена на горивото 2,16 лева) в размер на 17,28 лева;

Д-р Я.Г.И. – 640,50 лева хонорар.

Определя за пътни на вещо лице Г. Недев К. 17,28 лева.

По делото е внесен предварителен депозит, в размер на 600 лева.

Разликата в размер на 2199,16 лева, да бъде внесена от жалбоподателя, в 15-дневен срок от днес.

След внасяне на депозита на вещите лица да бъдат изплатени определените възнаграждения и разноски.

 

АДВ.С.: Нямаме искания за събиране на други доказателства по делото.

ЮРИСК.Ц.: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ.Т.: Нямаме искания по доказателствата.

СЪДЪТ счете делото за попълнено с доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

АДВ.С.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме депозираната от нас жалба.

Предвид фактическата и правна сложност на делото, представяме писмена защита, в която подробно сме изложили своите съображения.

Моля, след като се запознаете с нашите аргументи, да постановите решение, с което да отмените решението на директора на ТПНОИ-Добрич и потвърдените с него разпореждане на длъжностното лице от НОИ, поради допуснати съществени нарушения на процедурата и нарушения на материалния закон.

Моля да ни бъдат присъдени сторените към настоящия момент съдебно-деловодни разноски.

ЮРИСК.Ц.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна и моля да бъде оставена без уважение.

Моля да ни дадете възможност за представяне на писмена защита.

Предвид събраните по делото доказателства считам, че по безспорен начин се установи изпълнението на условията на разпоредбата на чл.55, ал.1 КСО и злополуката, състояла се с Костадин Костадинов на 02.08.2018г. правилно е определена, като трудова.

В този смисъл, моля за Вашия съдебен акт.

Моля да ми присъдите възнаграждение за юрисконсулт.

АДВ.Т.: Госпожо съдия, моля да отхвърлите подадената жалба, като недоказана в настоящото съдебно производство.

Присъединявам се към мотивите на колегата от НОИ.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по настоящото производство и да ни бъде дадена възможност за представяне на писмена защита.

СЪДЪТ дава възможност на процесуалните представители за представяне на писмена защита по делото в десетдневен срок.

СЪДЪТ счете делото за изяснено, от фактическа и правна страна и обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ДЕЛОТО приключи в 14:25 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.10.2020 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

СЕКРЕТАР: