П Р О Т О К О Л

 

гр.Добрич, 26.10.2020 година.

 

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на двадесет и шести октомври, две хиляди и двадесета  година, І състав:

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА И.

 

    При участието на секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА сложи за разглеждане АДМ. ДЕЛО № 196 по описа за 2019 година, докладвано от председателя.

               На именното повикване в 12:30 часа  се явиха:

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „***“ ЕООД С ПРЕДСТАВЛЯВАЩ М.Г.Р. – редовно уведомено дружеството, не се явява управителят на дружеството, не се представлява.

           ОТВЕТНИКЪТ – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП – ВАРНА ПРИ ЦУ НА НАП – СОФИЯ – редовно уведомен, не се явява,не се представлява.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Е.Р. – редовно уведомена, явява се лично.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

   СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Молба вх. № 2622/23.10.20 г., подадена чрез пълномощника на жалбоподателя - адв. Ц.П., която не възразява да бъде даден ход на делото. Няма други доказателствени искания. Няма да сочи други доказателства. Заявява, че в случай че процесуалният представител на ответната страна -  ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ – ВАРНА представи нови доказатества в днешно съдебно заседание, следва да ѝ бъде предоставена възможност да се запознае с тях. Изразява становище по същество на спора, с което поддържа жалбата и настоява да бъде отменен РА изцяло и да бъдат присъдени на дружеството всички направени по делото разноски. В случай че се премине по същество на спора, моли да бъдат съобразени представените по делото писмени бележки, които поддържа изцяло.

С вх. № 2631/26.10.20 г. са постъпили пояснения към заключение № 1 и 2 от страна на вещото лице.

   СЪДЪТ, с оглед редовното уведомяване на страните и изразеното писмено становище от процесуалния представител на жалбоподателя,

   О П Р Е Д Е Л И:

   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ ПРИЛАГА молбата на жалбоподателя към делото.

СЪДЪТ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което се напомни отговорността по чл. 291 от НК.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ – Е.Р.Г. – 53 г.  с висше икономическа образование, разведена, без родство със страните по делото. 

ОБЕЩАВАМ ДА ДАМ ВЯРНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СЪДЪТ – Можете ли да обясните на какво се дължат разликите при посочения от Вас размер на корпоративен данък , примерно за 2015 г. е налице разлика от близо  8000 лв. с определения по РА.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ -  Не е така. Затова бях толкова подробна и детайлна в писмените пояснения, които съм представила за улеснение на съда.

Разликата е по отношение на определената от мен надценка, защото данъчните са приели за надценка това, което фирмата е декларирала на базата на аналитичните регистри. Само че по аналитичните регистри – 12 месеца, като обработиш поотделно и като вземеш този, който е цялата година и има на няколко места различия, просто различна надценка се явява. Данъчните са приели, което фирмата е казала при тях, надценката ни е еди каква си и приемат нея. Всъщност реално декларираната информация, е тази, която е подадена в отчета за приходите и разходите, подадената в годишната данъчна декларация не е тази, която съответно ревизираното лице е казало, че това е надценката, заради надценката имаме разминавания в ЗКПО в печалбата. А по отношение на ДДС, което сме посочили в т. 2, това са всъщност, когато дружеството е излязло на възстановяване в някой от месеците, естествено влиза в процедура по приспадане на данъчния кредит, което означава, че следващия месец следва да се приспадне тази сума и поради тази причина сумата е по-различна. Много точно и ясно и детайлно съм записала какви са техните констатации и какви са моите, сравнявайки се с тях.

Корпоративният данък се определя въз основа на годишната данъчна декларация, в която счетоводният финансов резултат на дружеството за съответната година се преобразува по ред и начин, определен в същия закон с данъчни непостоянни разлики и със съответно данъчни временни разлики, и с други суми в случая, предвидени от закона. Съответно счетоводният финансов резултат, то се вижда, той представлява  връзката между приходи и разходи и се вижда от отчета за приходи и разходи.

Задачата на експертизата, която ми беше ми възложена и съответно аз съм я разбрала така, какви са ежедневните покупки в т. 4 каквото съм записала, т.е. какви ежедневни поръчки, плащания има и като се отговори на въпроса, дали има неотчетени приходи през процесния период, какъв данък се дължи. И аз съм го разбрала конкретно за тези цифри, без да имам предвид при образуването на финансовия резултат с данъчната загуба. Цифрите, които бяха представени в заключение 1 на стр. 42, касаеха допълнително определен корпоративен данък за 2015 г., 2016 г. и 2017 г. само за недекларирани укрити приходи и съответстващите им разходи, т.е. отчетната стойност на продадените стоки. Без да вземам предвид преобразуването на финансовия резултат. Задачата според вещото лице не включваше преобразуване на счетоводния финансов резултат, което явно е трябвало да бъде направено. Поради тази причина и за по-голяма яснота на изложеното, експертизата е изготвила отчет за приходите и разходите на дружеството за всяка от процесните години, който отчет освен наименование на разхода и прихода, съдържа още колонки, какво е декларарило дружеството, какво е констатирал рев. акт и какво е констатирала съдебно - счетоводната експертиза. Долу в т. 10 на отчет за приходи и разходи като резултативна величина на трите колони е посочена счетоводната печалба или загуба, която подлежи на преобразуване. И за целите на определяне размера на корпоративния данък за всяка от годините и разликите между рев. доклад и съдебно - счетоводната експертиза съм направила и преобразуване на счетоводния финансов резултат след всеки отчет за приходите и разходите. В крайна сметка, ако аритметически се сметне, да се направи засечка на счетоводен език, това, което дружеството е декларирало, съответно, ако се преобразува с разликата това, което е укрития приход и се махнат разходите, които данъчните не признават, съответно в едната година и ги слагат в другата, ще  се стигне до абсолютно същите цифри, каквито са по рев. акт, т.е. не съм установила разлика с констатациите на данъчните. Изпратено е на двете страни пояснението.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

              ПРИЛАГА пояснението към заключение 1 и 2 на вещото лице към делото.

              СЪДЪТ, с оглед обстоятелството, че определеният с Определение № 285/ 6.10.20 г. депозит за допълнително изслушване на вещото лице,  съобщен на страната за внасяне, не е внесен към днешна дата,

              О П Р Е Д Е Л И:

              ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе сумата за изплащане на възнаграждение на вещо лице за явяване в съдебно заседание и допълнително изслушване, след което да бъде изплатено възнаграждението на вещото лице.

СЪДЪТ, с оглед липсата на доказателствени искания от страните и изричното изявление на жалбоподателя, че няма да прави такива, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

              ЗАСЕДАНИЕТО приключи в  13.00 часа.               

              ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 26.10.2020 година.

                                     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                              СЕКРЕТАР: