ПРОТОКОЛ

 

гр.Добрич, 19.10.2020 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание на деветнадесети октомври, две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. САНДЕВА

 

При участието на секретаря И.Д., сложи на разглеждане докладваното от председателя административно дело №388 по описа за 2018 година.

 

На второ четене в 14:03  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С.Р.Р., редовно уведомен, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Л.Г.Д., редовно уведомена, не се явява, представлява се АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Д.С.В.- Ц., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Б.М.Х., редовно уведомен, явява се лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: К.П.Ц., редовно уведомен, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ОТВЕТНИКЪТ: КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВАРНА, редовно уведомен, не се явява, представлява се от ЮРИСКОНСУЛТ М.Д., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Е.С.А., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Ч.Ч.М., редовно уведомен, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Е.Д.Б., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: С.Л.М., редовно уведомена, не се явява, представлява се от АДВОКАТ Б.Х., редовно упълномощен отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: *** ЕООД, редовно уведомено, представлява се от АДВОКАТ И.И., редовно упълномощена отпреди.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Й.Т.С., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: *** ЕООД, редовно уведомено, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Г.Е.Д., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: М.Т.С., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Р.Д.В., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Н.Д.В., редовно уведомен, не се явява, представлява се от ОСОБЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АДВ. М.М..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: А.И.Р., редовно уведомен, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Д.Р.В., редовно уведомена, не се явява, не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: С.Р.Д., редовно уведомена, представлява се от ОСОБЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ АДВ. М.М..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. И.: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ. Х.: С молба от 29.06.2020г. съм представил заявление до район „Одесос“, с което съм поискал да ми бъде предоставена за справка пълната документация по издаване и одобряване на заповед № Г-17 от 18.01.1995г., както и отговора на район „Одесос“ по повод на това заявление и моля същите да бъдат приети като доказателства по делото.

Не успяхме да постигнем споразумение. От гледна точка на бъдещо строителство като че ли се разбрахме в параметрите на бъдещата сграда, от гледна точка на етажност и изменение на ПУП,  касаещо не само моя имот, но и имот 31, т.к. и от гледна точка на този имот има необходимост от изменение в ПУП. Тези изменения трябва да са процедирани от собственика на имота, който желае да бъде застроен и съответно да се инициира такова производство. Проведохме разговори и преговори, използвахме този период, но следва да се процедира такова изменение на ПУП. Това е от гледна точка на моя имот от северна страна и от гледна точка на собствениците, които са непосредствени съседи на този имот от южната страна. Общо взето уточнихме какво следва да бъде изменено, стигнахме до такова разбирателство. Единствено не можем да се разберем за начина, по който да процедираме.

АДВ. И.: Повечето от нещата, които колегата заяви, мога да ги потвърдя. Действително имаше многократни срещи, за да уточним какъв е целеният резултат. Моите клиенти като бъдещи инвеститори и собственици на имота на Раковска № 33 от своя страна поеха инициативата, т.к. желаят въпросната сграда, която притежават, да остане и да се съхрани за в бъдеще, и така или иначе имат инвестиционни намерения, да спазят всички законови изисквания и да направят така нареченото изменение на ПУП-а, който е влязъл в законна сила и да процедираме изменение по чл. 140, във вр. с чл.134, ал.6  от ЗУТ, като се разбрахме разходите във връзка с това изменение да бъдат направени от моите клиенти. За сметка на това и с цел постигане наистина на пълна договореност между страните беше заявено многократно от моя страна, че за да тръгнем и да имаме подписано такова споразумение, трябва да отделим спорното от безспорното. В тази връзка обясних и говорихме с колегата, че ние, за да процедираме каквото и да е искане до общината, трябва да сме уредили сами между нас въпросните висящи дела. Това става по следния ред. Подписваме извънсъдебно споразумение помежду си с уговорките, които правим. Съответно те приемат за безспорна фактическата обстановка, а именно, че имаме влязъл в сила ПУП, за да можем впоследствие ние него да изменим, и съответно от тяхна страна и като жалбоподатели и като заинтересовани страни да депозират до съда искане по чл.155 от АПК, т.е. правят отказ и оттегляне на съответно възраженията и жалбите си.

Ето тук стигнахме обаче до момента на неразбирателството. Незнайно защо колегата бяга от това в нашето споразумение, което отново подчертавам е извънсъдебно такова, но за да уредим съдебния спор, би следвало да признаем фактите, които са вървели в съдебното производство, има неоспорена СТЕ, представени са доказателства, съответно, ако тръгнем в ход по същество, ще представя допълнително още нещо, за което също съм уведомила колегата. Неразбирателството идва от неговото нежелание да включа като безспорни тези текстове в споразумението.   

Тъй като едната жалба по въпросното дело е за нищожност, аз не съм съгласна с това да не се направи отказ, защото така се накърняват правата на моите клиенти, а аз съм длъжна да ги защитя. Това означава, че ако ние се споразумеем и в бъдеще те решат да подадат някаква жалба за твърдяна нищожност, ние пак да сме в неизгодна ситуация като в момента.  

На колегата му заявих, че така или иначе по другото висящо дело № 2/2018 г. пак на Административен съд – Добрич, ако там имат някакви притеснения, най-малко на самата виза е изтекла срочността и по нея няма как да се работи в момента.

Отделно, ако бяхме стигнали до подписване на споразумение, то щеше да е облечено в неустойки.

От моя страна и от страна на моите клиенти, аз включих текст, с който те се отказват от въпросната виза, предмет на процесното дело и писмено сме заявили, че тръгваме да иницииране изменение на влезлия в сила ПУП, чиято нищожност в момента се иска, за да може да проведем едно разумно, правилно и законосъобразно административно производство.

АДВ Х.: Притесненията ни са от гледна точка на обстоятелството, че един от текстовете, които колегата И. иска да включим в споразумението, е да отразим и да признаем, че заповед №Г-18 от 18.01.1995г. е влязла в сила. Това, аз казах на колегата, е въпрос, който е основен и спорен по делото. Хубаво е да не го споменаваме в споразумението. Това е единият момент и въобще да не коментираме тази заповед от януари 1995г. Това й казах.

Аз така разбирам, че правя компромис от моя страна, да задействаме процедура по изменението на ПУП, който ПУП така или иначе сме поставили на предмет на разглеждане по настоящото дело и имаме определени съображения да го смятаме за нищожен. Компромисът е именно това, ние да спрем с тези си твърдения и да задействаме една процедура за изменение на този ПУП, без да коментираме нищо във връзка със спорните моменти в това производство в споразумението.

Аз това се опитах да кажа на колегата И.. Тя настоява да бъдат вписани определени клаузи, които аз не съм съгласен да подпиша.

АДВ. И.: Да, но тези клаузи гарантират правата на моите клиенти. Още повече, че аз заявих, че в случая заповед №Г-17 си има документи, доказващи нейния стабилитет.

АДВ. Х.: Аз именно очаквах от тяхна страна сериозност, да започнат да извършват това, по което сме говорили и сме се разбрали по параметрите, по които ще правим изменението, но те твърдо заявяват, че докато съществуват делата, не искат да инвестират.

АДВ. И.: Ние, както твърди колегата, не сме били безучастни. Бяха проведени разговори и срещи с главния архитект на община Варна и архитекта на район „Одесос“. Като администрацията и административният орган заявиха, че няма как и принципно няма как да подадем искане за виза за изменение, при положение че има една, която се обжалва. Докато не решим споровете помежду си, няма как да бъде проведено административно производство, защото това би означавало, че при всяка една последваща жалба, ние можем да процедираме още изменения, още визи. Това е недопустимо.

АДВ. Х.: Не може да остане този ПУП така. Просто приехме, те бяха инициаторите на това споразумение, въпреки че смятаме, че този ПУП трябва да бъде отменен или най-малко в тази му част, касаеща тези процесни моменти, особено когато се касае за паметници на културата. И намерихме начин, основание в закона, изменение да му направим, но прекалено много са изискванията чисто юридически от колегата И.. Прекалени са от гледна точка на едно споразумение, което означава, че всички страни трябва да направят нещо гъвкаво и  компромисно, за да се постигне такова споразумение.

АДВ. ИВАНОВ: Това, от което колегата се притеснява, аз съм описала фактическата обстановка от ден едно до ден днешен и съответно съм посочила нещо, което принципно, когато се подписват споразумения извънсъдебни, съдебни дори, реално ти признаваш това, което се е случило преди това. Признава се, декларираме, че се съгласяват с фактическата и правната обстановка, както съм я описала, признават, че ПУП-а е действителен такъв и не страда от пороци и че е влязъл в сила с изменението с въпросната заповед, от което колегата има притеснение. Отново казвам, тези текстове са написани от мен с цел именно и защита и на двете страни и гаранция, че впоследствие, когато се тръгне да се процедира, минем през всички съгласовки за изменение на ПУП-а, стигне се до разрешение за строеж и в един момент няма да се появи трето заинтересовано лице, защото те имат право да си продават имотите, и той съответно да пусне жалба, дори и бланкетна жалба срещу нищожността, отново влизаме в руслото на ситуацията, в която сме в момента. Но пак казвам, това са неща първо, които са извънсъдебни. Колегата заяви, че има притеснения. Притесненията ги имат и моите клиенти. От тази гледна точка аз трябва да защитя доверителите си. В споразумението съм включила неустойки и за двете страни. Предложихме те да дадат някаква сума за неустойка в паричен еквивалент или на нещо друго. Вървяха разговорите добре до момента, в който колегата заяви, че той не би се обърнал в това да защитава нещо в съдебна зала, а после да каже то е правилно и законосъобразно. 

АДВ. Х.: Болните моменти, предмет на оплакванията в нашите жалби и предмет на спора, аз предлагам на колегата да не бъдат вписвани и записвани като текст в самото споразумение. Тези обстоятелства, тези текстове да отпаднат от споразумението. Единствено да говорим и да работим за това бъдещо действие, което ще извършваме, изменението на ПУП-а. Всички други коментари да отпаднат. Това е споразумение според мен. Ние бягаме от спорните моменти по делото и казваме какво ще извършим в бъдеще. Това е предложението ни.

ЮРИСК. Д.: Представям извадка от официалния сайт на ДВ, бр. № 12 от 03.02.1995г., в който е публикувана заповед № Г-17 от 18.01.1995 г. Направих отново опити за достъп до преписката по издаване на заповедта, но не успях да се снабдя с нея предвид на големия период от време - 25 години и служителите, работили по онова време, вече не са в администрацията. Но все пак заповедта е била обявена по начина, по който се е изисквало от ППЗТСУ.

АДВ. И.: Самата заповед, самото изменение обхваща няколко микрорайона на Варна и е с много голям обхват.

Изменението на ПУП, което ще процедираме, ще бъде по отношение на нашия имот, но то ще обхваща и имот 31. Колегата в случая от горната страна няма нищо общо, но там сме се разбрали по отношение на неговите искания за застрояването във височина, там моите клиенти приеха, че ще бъде на по-ниско застрояване, отказват се от цял един етаж.

Самата разработка и самото иницииране за промяна ще обхваща реално имот 33 и съответно уговорките за това, в което сме се разбрали по отношение на калканното застрояване с 31. Там се поеха ангажименти от наша страна, ако се случи нещо, има съответни строителни мероприятия, да им се възстановят евентуални щети при строителството.

По отношение на имот 35 от северната страна сме се разбрали за намаляване на етажността с един етаж.

АДВ. Х.: И да добавя, откъм страната на имот 31 предвиждането за премахване на една част от сградата при бъдещо застрояване, което е предвидено по ПУП, също ще отпадне.

АДВ. И.: В ПУП-а е предвидено цялата тяхна сграда да бъде премахната, но тук няма да бъде премахната, евентуалното застрояване ще бъде от горната част, ако те решат. Запазва се сградата, тяхната, и реално ще има, мисля, 3 метра.

АДВ. Х.: И много важно също се прие, че ще се запазят три фасади оригинални на къщите паметник. В основния имот 33 ще се запази и калканното застрояване, но ще отстъпи по-към дъното на парцела.

АДВ. И.: Ние изначално сме казали, че така или иначе фасадите на сградите ще си останат, няма как да бъдат разрушени, защото имотът, който притежават моите клиенти, е паметник на културата и те ще го съхранят такъв, какъвто е във фасадната част.

Вариантът, който в момента мога да предложа на колегата, защото той ще си оттегли жалбата по двете дела, но отказ от оспорване не му пречи, че каквото и споразумение да има, то ще бъде стабилизирано, когато съответно бъдат постановени съдебни актове за прекратяване на делата. Така сме се договорили, че процедиране на ново изменение с виза ще се случи в момента, в който имаме стабилизирани актове по отношение на двете дела и това мисля, че сме го изчистили.

АДВ. Х.: Да, така е, определено ще ги оттеглим. Но наистина ние ще приемем, че това е сериозна стъпка, ако те направят разработката и я внесат, защото те, като я внесат в администрацията, тя ще каже, не можем да се произнасяме, докато са висящи делата. Какъв е проблемът да оттегля тогава жалбата и да се прекратят делата, но да видя, че те са направили стъпката, действително са сериозни и действат.

АДВ. И.: До момента доказахме нашата сериозност. Бяха направени във връзка с всички ваши искания, разработки, включително и визуализиращи, как ПИ би изглеждал с намаляването на котите и етажността. Аз не намирам за основателно това, което искате, защото искате стабилност, искате гаранция, съответно аз също искам гаранция, че нещата ще вървят.

АДВ. Х.: Ако вие направите разработка на основата, на която сме се разбрали и се внесе в кметството, аз какво ще направя, оттам нататък ще се съглася.

ЮРИСК. Д.: Бих искала да направя още едно доказателствено искане с цел максимално изясняване от фактическа страна на спора. Моля да задължите директора на дирекция „АГУП“ - Десислава Борисова да представи цялата налична в дирекцията преписка по издаване на заповед №Г-17/18.01.1995г., в това число и всички налични доказателства по нейното разгласяване, публикуване и обнародване. 

Тези документи се съхраняват в главния архив, а се съхраняват именно в тази дирекция.  

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ПРИЛАГА представените с молба с вх. № 1488 от 29.06.20г. заверени копия на писмо от община Варна, район „Одесос“, с рег. №АГУП20000248ОД_003ОД/10.03.2020г. и заявление от Б.М.Х. с рег. №АГУП20000248ОД/28.02.2020г. до район „Одесос“ община – Варна.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА  днес представената от процесуалния представител на ответника извадка от ДВ бр. № 12/03.02.1995г.

ЗАДЪЛЖАВА директора на дирекция „АГУП“ при община Варна в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи заверено копие на цялата налична преписка по издаване на заповед № Г-17 от 18.01.1995г. на кмета на община Варна, в това число и всички налични доказателства по нейното съобщаване и разгласяване.  

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да продължат действията си по постигане на спогодба между тях.  

ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 30.11.2020 г. от 15:00 ч., за която дата и час една част от страните са уведомени чрез процесуалните си представители, а друга - на основание чл.138, ал.2 от АПК.

Заседанието приключи в 14:54 часа.                    

Протоколът е изготвен на 21.10.2020 година.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

                                              СЕКРЕТАР: