header


Новини

03-06-2021

Заповед № РД 12-83/02.06.2021г.

З   А  П   О  В   Е   Д

№ РД – 12 - 83

гр. Добрич 02.06.2021 г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 21 от 02.06.2021 год. относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

  1. ОТМЕНЯМ Заповед № РД – 12 - 78 от 14.05.2020 г., актуализирана със Заповед № РД – 12 - 87 от 22.05.2020 г., РД – 12 - 87 от 01.06.2020 г. на административния ръководител на АдмС – Добрич.
  2. ИЗМЕНЯМ т. 1 от Заповед № РД – 12 – 78/31.05.2021 г. на административния ръководител на съда относно работното време с граждани и адвокати.
  3. ОПРЕДЕЛЯМ следните мерки с цел облекчаване достъпа до съдебната сграда на Административен съд - Добрич:

 1. Достъпът в сградата на Административен съд - Добрич се РАЗРЕШАВА в рамките на работното време с граждани и адвокати, считано от 9.00 до 17.00 часа, без ограничение, при спазване  на действащите към момента противоепидемични мерки, въведени със заповед на Министъра на здравеопазването, за дезинфекция при влизане в сградата, поставена предпазна маска за лице за еднократна или многократна употреба, спазване на дистанция от 1,5 м и др.

 2. При струпване на много хора, водещо до невъзможност за спазване на дистанция между тях, служителят на ОЗ „Охрана“ да допуска в сградата на съда първо страните по насрочените открити съдебни заседания, след което всички останали лица. Вещите лица могат да изчакват извън залите до поканването им по делото.

 3. Допускат се журналисти в съдебните зали по всички видове дела, с изключение на делата, обявени за разглеждане „при закрити врати“, при спазване на противоепидемичните мерки.

 4. Запазва се еднопосочното движение при влизане и излизане в/от сградата на съда.

 5. Да се върнат за ползване пейките в коридора на първия етаж.

 6. Да се осигуряват постоянно дезинфектанти и маски за гражданите.

 7. Дезинфекцията на общите части и деловодството да се извършва сутрин преди 9 часа и след 17 часа.

 

 Настоящата заповед влиза в сила от 02.06.2021 година и има действие до момента на промяна на обстоятелствата, наложили издаването ѝ.

 Заповедта да се публикува на сайта и вътрешната страница на Административен съд – Добрич и постави на входната врата.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Добрич и Началника на ОЗ „Охрана“ Добрич за сведение и изпълнение.

 КРАСИМИРА ИВАНОВА /п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ