header


Новини

31-05-2021

Заповед № РД 12-78/31.05.2021г.

З А П О В Е Д
 № РД – 12 – 78
гр. Добрич 31.05.2021г.

 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед № РД – 01 – 373  от 27.05.2021 на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ

 1. Определям работно време с граждани и адвокати за времето от 01.06.2021 г. до 31.07.2021 г., както следва:

От 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.

 1. За периода от 06.21 г. до 31.07.21 г. да се спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД – 01 – 373 от 27.05.2021 на Министерство на здравеопазването.
 2. Да се извършва редовно проветряване и дезинфекция съгласно заповедите на административния ръководител.
 3. Да не се допускат в работните помещения лица с проявени остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус и други).
 4. Да се извърши инструктаж на работещите за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение 2 на горепосочената заповед и осигуряване на вода, сапун и дезинфектант.
 5. На територията на сградата да се спазва физическа дистанция най-малко 1.5 метра, при невъзможност – носене на защитна маска за лице.
 6. Да се осигурят лични предпазни средства на работещите в съда в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, ръкавици и др.)
 7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ВЛИЗАНЕТО В СГРАДАТА НА СЪДА С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ (ЕДНОКРАТНИ ИЛИ МНОГОКРАТНИ).
 8. Работният процес на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма или да се установи работно време с променливи граници, или работа на смени. Да се утвърди график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да се прилагат други превантивни мерки и методи на работа в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
 9. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1.5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 10. Продължава действието на всички предходни заповеди, издадени във връзка с работата на Административен съд - Добрич по време на извънредна епидемична обстановка.
 11. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор на съда.

 Заповедта да бъде поставена на входната врата и публикувана на сайта на съда.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и служители в съда, Началника на ОЗ “Охрана“ - Добрич за сведение и изпълнение.

 

 КРАСИМИРА ИВАНОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ