header


Новини

24-03-2021

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на Административен съд - Добрич за 2020 г.

  На 23.03.2021 г., от 11.00 ч., в Зала № 1 на Административен съд – Добрич се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2020 г.

 Поради пандемичната обстановка в страна на събранието не бяха поканени гости.

  Красимира Иванова - Председател на Административен съд – Добрич представи Отчетния доклад за дейността на Административен съд – Добрич за 2020 г., като отчете отлични резултати от работата на съда. Въпреки намаления щат на съдии поради пенсиониране на съдия Георгиева, обявеното извънредно положение, затрудненията в резултат на въведените мерки за предпазване от COVID-19 отново нито един съдебен акт не е постановен извън едномесечния срок за произнасяне след обявяването на делото за решаване. Запазена е високата натовареност от предходната година, като по отношение първоинстанционните дела тя даже е увеличена.

 В заключение председателят на съда благодари на всички с думите: „Всеки един съдия и служител от Административен съд - Добрич заслужава признание за проявената отговорност и готовност за изпълнение на ежедневните задачи. В създалата се ситуация на пандемия всички се „учихме в движение“, стараехме се да намерим оптималния вариант за работа, който да е от полза, както на страните в процеса, техните процесуални представители, така и на магистратите и служителите в съда. Резултатите показват, че сме адаптирали успешно процеса към извънредните условия. Успехът е по-скоро въпрос на лична мотивация и готовност за справяне с наличните ресурси. Оставаме с вярата, че през 2021 година ще бъдем с попълнен щат, което ни дава оптимизъм, че през 2021 година резултатите ще са по – добри“, като заяви с гордост, че най – важното е, че всички съдии и служители са приключили годината живи и здрави.

  Пожела на всички и през 2021 година да пазят здравето си и да продължават да работят все така отговорно.