header


Новини

15-12-2020

Дела по ЗУСЕСИФ

  През 2020 година в Административен съд – Добрич по жалби на физически, юридически лица, в това число общини, бяха образувани 30 (тридесет) дела по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Преобладават делата по жалби на общините, 22 общо.

  Образуваните дела касаят жалби, свързани с наложени финансови корекции или отказ за финансиране по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020г., Оперативна програма „Околна среда“, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени 2014-2021г.“ 

  Две от делата по ОП „Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ касаят процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „ИК“.

  Номера на делата:

  АД 198/2020, 222/2020, 278/2020, 308/2020, 458/2020, 473/2020, 505/2020, 586/2020, 448/2020, 488/2020, 097/2020, 493/2020, 494/2020, 504/2020, 499/2020, 533/2020, 561/2020, 563/2020, 581/2020, 592/2020, 593/2020, 594/2020, 595/2020, 606/2020, 609/2020, 611/2020, 628/2020, 623/2020, 626/2020, 585/2020