header


Новини

19-11-2020

ЗАДЪЛБОЧЕНА ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

  С оглед увеличаването броя на заболелите лица на територията на област Добрич и наличието на заболял служител в Административен съд – Добрич, което наложи промяна в начина на работа, се обръщаме към гражданите, страните по делата и адвокатите с апел да ни съдействат за намаляване риска за здравето и живота на тях, на съдиите и съдебните служители от съда, като

НАПОМНЯМЕ:

  В съдебните зали могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

  Влизането в сградата се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37.4 градуса.

  Всички посетители да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата, съответно и/или с маска - шлем и при влизане да използват поставения на входа дезинфектант.

  Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани.

 Пребиваващите в сградата на съда да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция.

  Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание, следва да се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, 0884500432, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

 БЛАГОДАРИМ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО!