header


Новини

13-11-2020

ДА БЪДЕМ ОТГОВОРНИ

 С цел намаляване струпването на хора в сградата на Административен съд - Добрич и намаляване риска за здравето на граждани, адвокати, съдии и съдебни служители, Красимира Иванова - административен ръководител на Административен съд – Добрич,

 ПРИЗОВАВА:

 Страните в съдебните производства да посочват електронен адрес за получаване на съобщения, както и телефони за връзка за своевременното им уведомяване в случай на отлагане или пренасрочване на делата.

По възможност справките по дела да се извършват по телефона.

 Да подават всякакъв вид документи по пощата или по електронен път на следния имейл:  [email protected], като в случай че съдебните книжа, в т.ч. жалби, искови молби и други, иницииращи съдебни производства, са изпратени на посочения електронен адрес, то следва да са подписани с квалифициран електронен подпис.

 Адвокатите да се регистрират в ЕПЕП и да подадат заявление по делата за електронно призоваване, като ползват функционалностите на портала за изпращане и получаване на книжа по делата, съобщения и призовки.

 Вещите лица, назначени по делата, да посочват електронен адрес и мобилен телефон за връзка. Изготвените експертни заключения по административни дела могат да бъдат депозирани, както следва: [email protected] или [email protected], в случай че вещото лице разполага с електронен подпис.

 Ако позволяват климатичните условия, участниците в заседания да изчакват пред сградата на съда, като се допускат в сградата непосредствено преди началото на заседанието, за което са призовани.

 Пребиваващите в сградата на съда да спазват препоръчителната от здравните органи дистанция.

 Всички посетители да бъдат с поставени предпазни маски, които плътно да покриват носа и устата и при влизане да използват поставените на входовете дезинфектанти.

 Административният ръководител на Административен съд – Добрич обръща внимание, че:

 1. Не се допускат лица с признаци на респираторни заболявания – температура над 37.4 градуса, хрема, кашлица и други грипоподобни симптоми.
 2. Движението по стълбищата в сградата на съда е еднопосочно според поставените указателни табели и ограничителни ленти.
 3. Времето за работа с граждани на деловодството е от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14 до 17 ч., тъй като от 12 ч. до 14 ч. се извършва задължителна дезинфекция. След приключване на съответната дейност посетителите на съда трябва незабавно да напуснат сградата.

  Ръководството на Административен съд – Добрич се обръща с молба към гражданите, страните по делата и адвокатите да проявяват чувство на отговорност, разбиране и толерантност в името на опазване живота и здравето на всички участници в съдебния процес.