header


Новини

01-09-2020

Заповед №РД-12-117/01.09.2020г.

З А П О В Е Д

№ РД – 12 – 117

 гр. Добрич             01.09.2020 г.

 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение  № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД – 01 – 487 от 31.08.2020 на Министерство на здравеопазването

НАРЕЖДАМ

   1. Определям работно време с граждани и адвокати за времето от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г., както следва:От 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч.
   2. За периода от 01.09.20 г. до 30.09.20 г. да се спазват всички противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД – 01 – 487 от 31.08.2020 на Министерство на здравеопазването.
   3. Да се извършва дезинфекция съгласно заповедите на административния ръководител.
   4. Да не се допускат в работните помещения лица с проявени остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обоняние, нарушение или загуба на вкус и други).
   5. Да се извърши инструктаж на работещите за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение 2 на горепосочената заповед и осигуряване на вода, сапун и дезинфектант.
   6. На територията на сградата да се спазва физическа дистанция най-малко 1.5 метра.
   7. Да се осигурят лични предпазни средства на работещите в съда в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.)
   8. Влизането в сградата на съда с маски, шлемове и др. е задължително.
   9. При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1.5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
  10. Работният процес на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници, или работа на смени. Да се утвърди график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да се прилагат други превантивни мерки и методи на работа в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
  11. Продължава действието на всички предходни заповеди, издадени във връзка с работата на Административен съд - Добрич по време на извънредна епидемична обстановка.

  Заповедта да бъде поставена на входната врата и публикувана на сайта на съда.

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и служители в съда, Началника на ОЗ“Охрана“ Добрич за сведение и изпълнение.

 

КРАСИМИРА ИВАНОВА
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ