header


Новини

26-06-2020

Заповед №РД-12-101/24.06.2020г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Заповед №РД– 01–353 от 22.06.2020 на МЗ /поради заболявания, причинени от COVID-19/

НАРЕЖДАМ

  1. Отменям моя Заповед № РД – 12 – 95/15.06.2020 г.
  2. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е влизането в сградата на съда с маски, шлемове и др.
  3. Да се спазват всички противоепидемични мерки съгласно заповедите на Министерство на здравеопазването.
  4. Да се спазва физическа дистанция най-малко 1,5 м.
  5. Да се извършва дезинфекция съгласно заповедите на административния ръководител.
  6. Продължава действието на всички предходни заповеди, издадени във връзка с работата на Административен съд - Добрич по време на извънредна епидемична обстановка.

 Заповедта да бъде поставена на входната врата и публикувана на сайта на съда.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и служители в съда, Началника на ОЗ“Охрана“ Добрич за сведение и изпълнение.

КРАСИМИРА ИВАНОВА
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ