header


Новини

22-06-2020

ПОСТАНОВЕНО СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ ПО АДМ. ДЕЛО № 720 /2019г. ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

  Първи състав на Административен съд – Добрич постанови съдебно решение по адм. дело № 720/2019 г., с което ОТМЕНЯ по жалба на К. П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К. П., със съгласието на настойника А.П., с която се отказва заплащане на заявени услуги по реда на Наредба № 2 от 27.03.19 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, като ИЗПРАЩА преписката на Управителя на НЗОК за ново произнасяне в едномесечен срок от получаването ѝ.