header


Новини

02-06-2020

Заповед №РД-12-87/01.06.2020г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол №15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол №16 от 19.05.20г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М

 Допълвам и изменям Заповед № РД – 12 – 78 от 14.05.2020 г., изм. със Зап. № РД – 12 – 85 от 22.05.20 г. на административния ръководител, както следва:

Режим на достъпа до съдебните зали и провеждането на открити съдебни заседания

 1.5. Поради невъзможност за постоянно проветряване на коридора на съда призованите за следващо съдебно заседание изчакват пред съдебната сграда, с изкл. на условията на изр. второ от т.3.1. от настоящата Заповед.

 3.1. В съдебните зали се допускат само поименно повиканите участници в непосредствено предстоящото за разглеждане дело, при спазване на дистанция съгласно указанията на здравните органи и спазване на мерките за безопасност.

При лоши климатични условия (ниски температури, дъжд, сняг) явилите се страни/техните процесуални представители, да се допускат за изчакване на реда им в съдебната зала, като сядането да бъде през ред и на разстояние на банката един от друг съгласно указанията на МЗ.

 3.14. С оглед обстоятелството, че вече са насрочени делата и уведомени страните, вкл. и за месец юни, указва на съдиите от Административен съд - Добрич да не насрочват занапред по няколко дела в един и същи час, да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им, съобразявайки предвидимата специфика на всяко дело, както и да не се насрочват дела в интервала от 12.00 часа до 14.00 часа.

 Препоръчва на съдиите при насрочване на открити заседания по касационни дела да спазват промеждутък между заседанията от поне 15 минути.

 По делата, насрочени преди настоящата заповед в един и същи час, в случай, че има явили се страни, да се разгледат първо тези дела.

 Настоящата заповед влиза в сила от 02.06.2020 година и има действие до момента на промяна на обстоятелствата, наложили издаването ѝ.

 Координиране изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник – председателя, съдебния администратор и административния секретар.

 Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Добрич, Началника на ОЗ „Охрана“ Добрич, Адвокатска колегия - Добрич и държавните и общински органи за изпълнение.

 Заповедта да се публикува на вътрешната страница на Административен съд – Добрич и постави на входната врата.

 Информация относно предприетите действия и създадената организация и заповедта да се публикува на сайта на съда.

  КРАСИМИРА ИВАНОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ