header


Новини

22-05-2020

Заповед №РД-12-85/22.05.2020г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020год., изменени и допълнени по протокол № 16 от 19.05.20 г.

Р А З П О Р Е Ж Д А М

 Допълвам и изменям Заповед № РД – 12 – 78 от 14.05.2020 г., както следва:

Достъп до сградата на съда.

1.8. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички, влизащи в съдебната сграда, трябва да бъдат с маски/шлемове.

1.11. При въведено от Регионална здравна инспекция ограничение в придвижването /пълно или частично/, да не се допускат в съдебната сграда на съда лица, живеещи в ограничената територия.

1.12. Стажове на кандидат-юристите да се организират и провеждат по начин, съобразен в най-голяма степен с мерките за ограничаване на разпространението на заболяването, като по преценка на съдията-наставник, може да се предприеме дистанционно възлагане на задачи, дистанционно комуникиране със съдиите и служителите и съответно проверка на работата им по същия начин.

 Режим на достъпа до съдебните зали и провеждането на открити съдебни заседания

3. Достъп до съдебна зала № 1 и № 2 се предоставя на лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

3.17.  При дела със значителен обществен и/или медиен интерес и по решение на съдебния състав, в съдебните зали да се допускат журналисти след предварителна заявка на тел. 058/622611 или 058/622688, при стриктно спазване на указанията на здравните органи за ограничаване разпространението на заболяването, както и на настоящите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия.

3.18. В случаите, при които присъствието на журналисти в залата е невъзможно и при условията на предходната точка, за спазване на принципа за публичност на съдебните производства, следва да се използват всички възможни технически средства за това, като например:

  - излъчване на съдебни заседания в реално време чрез камера от съдебната зала на монитор в коридора пред залата или друго помещение в съда;

  - излъчване на съдебни заседания в реално време чрез стрийминг в платформи за видеосподеляне и социални мрежи /например: Ютюб, Фейсбук и др./;

  - създаване на аудио и/или видеозапис от съдебното заседание, който да се предоставя на медии и журналисти.

3.19. На интернет-страницата на съда да се посочат редът и условията за изпълнението на мерките по т. 3.18.

3.20. При невъзможност от прилагане на някои от мерките по т. 3.18 по дела със значителен обществен и/или медиен интерес, съдебният протокол от проведено заседание да бъде публично обявен, незабавно след подписването му.

Относно работата на призовкарите

7.1. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, предпазни шлемове и др. подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.

Относно работата на пресслужба на Административен съд – Добрич

Отменя т. 8.2.

 

 Настоящата заповед влиза в сила от 19.05.2020 година и има действие до момента на промяна на обстоятелствата, наложили издаването ѝ.

 Координиране изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник – председателя, съдебния администратор и административния секретар.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Добрич, Началника на ОЗ „Охрана“ Добрич, Адвокатска колегия Добрич и държавните и общински органи за изпълнение.

 Заповедта да се публикува на вътрешната страница на Административен съд – Добрич и постави на входната врата.

 Информация относно предприетите действия и създадената организация и заповедта да се публикува на сайта на съда.

 

КРАСИМИРА ИВАНОВА /п/

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ