header


Новини

14-05-2020

Заповед №РД-12-78/14.05.2020г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт във връзка с решениe на Съдийска колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15 от 12.05.2020 год. относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19

Р А З П О Р Е Ж Д А М

Достъп до сградата на съда.

1. Достъп в сградата на Административен съд - Добрич се РАЗРЕШАВА на съдии и служители на съда и на участниците по конкретни дела, както и лица, които посещават сградата за получаване на административни услуги при следните условия:

1.1. През главния вход на сградата се извършва еднопосочно влизането на граждани и адвокати, като за целта бъде поставена разделителна лента между потока на влизащи и излизащи.

1.2.  През главния изход на сградата съответно е излизането на граждани и адвокати.

1.3. Единствено през служебния вход/изход се извършва придвижването на съдии и съдебни служители на съда.

1.4. С цел спазване на необходимата физическа дистанция на участниците в процесите непосредствено преди започване на конкретното дело се допускат призованите за едно дело.

1.5. Поради невъзможност за постоянно проветряване на коридора на съда призованите за следващо съдебно заседание изчакват пред съдебната сграда.

1.6. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА е дезинфекцията при влизане в сградата и от главния, и от служебния вход.

1.7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е измерването на телесната температура на граждани и адвокати, като влизането в сградата става при отчетени показания под 37,4 градуса.

1.8. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО всички, влизащи в съдебната сграда, трябва да бъдат с ръкавици  и маски/ шлемове.

1.9. Не се допускат лица с външна симптоматика на заразяване – температура, кашлица и др.

1.10. Запазва се организацията на административната дейност, свързана с приемане на книжа, обслужване на граждани и адвокати на принципа на „едно гише“.

 Достъп до регистратурата и съдебното деловодство.

2. Достъп до регистратурата и съдебното деловодство се предоставя само на:

2.1. страни и техни процесуални представители за справки по дела.

2.2. граждани и адвокати при получаване на изпълнителни листи и заверени преписи от съдебни актове, както и при подписване на молби за издаването им при спазване на дистанция при влизане в сградата и пред деловодството.

2.3. В деловодството се допуска влизане на не повече от 1 човек (при необходимост от преводач, тълковник, процесуален представител, се допуска втори човек при спазване на дистанция между допуснатите).

2.4. След всяко посещение в деловодството на външен за съда човек дежурен служител дезинфекцира с препарати.

2.5. ОПРЕДЕЛЯМ следното работно време за съдебното деловодство, както следва:

     1. Сутрин от 9.00 часа до 12.00 часа

     2. Следобед от 14.00 часа до 17.00 часа

2.6. Да се извършва цялостна дезинфекция на общите части и помещенията с обществен достъп от 08.00 до 09.00 часа и от 12.00 часа до 14.00 часа от чистачите.

2.7. Дезинфекция и последващо проветряване на всички работни помещения да се извършва без присъствие на магистрати, съдебни служители, адвокати и граждани, във времето на предварително обявения график, а на съдебните зали – между делата в заседанието или съобразно разпорежданията на председателите на състави.

 Режим на достъпа до съдебните зали и провеждането на открити съдебни заседания

3. Достъп до съдебна зала № 1 и № 2 се предоставя само на лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

3.1. В съдебните зали се допускат само поименно повиканите участници в непосредствено предстоящото за разглеждане дело, при спазване на дистанция съгласно указанията на здравните органи и спазване на мерките за безопасност.

3.2. В зависимост от възможностите вещите лица по делата е препоръчително да изчакват пред съдебната зала до поканването им, а свидетелите, непосредствено след изслушването им да напускат съдебните зали и сградата. Да не се допуска по делата публика, включително стажанти, журналисти и др. лица извън участниците в конкретните производства.

3.3. Да се приберат от коридорите всички пейки, бюра, столове и др. подобни или да се ограничат чрез ленти или друг подходящ начин за забраната за ползването им.

3.4. На лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и/или техните процесуални представители, се предоставя достъп до съдебната зала в сградата на Административен съд - Добрич за времето на съдебното заседание, след като удостоверят това си качество с призовка или препис от съдебния акт за насрочване на делото в открито съдебно заседание/ съобщение на телефона/ на електронен адрес.

3.5. Не се допуска достъпът на външни лица до останалите помещения и зони в сградата на съда.

3.6. График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Административен съд - Добрич.

3.7. Всяка сутрин на входа на Административен съд – Добрич се обявяват номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на заседанието по делото.

3.8. В случай, че дадено лице откаже да извърши дезинфекция, да постави предпазна маска и ръкавици или е отчетено показание на телесната му температура над 37,4 градуса, служителите, отговарящи за достъпа до сградата на Административен съд - Добрич, съставят протокол, в който описват констатираните обстоятелства и го предават на съдебния състав, който разглежда делото, по което е призовано лицето.

3.9. Задължително се извършва дезинфекция на съдебната зала след всяко разгледано дело от заседанието на съответния състав.

3.10.Когато няма обективна възможност за спазване на мерките за безопасност, дело във вече подготвен и обявен график може да се отсрочи, след съгласуване между съдията и Председателя на съда за друга дата, към която би могло да се осигури нормалното му разглеждане или по обоснована преценка за период след отпадане на опасността от заболяването.

3.11.Посочената по-горе категория дела се отразяват в нарочен електронен регистър, в който Председателят на съда се задължава да отразява тези дела. В регистъра се посочва номерът на делото, съдията-докладчик, причината за отсрочване и датата на насрочване.

3.12. Указва на съдиите да преценят възможността за разглеждане на всички насрочени вече дела в едно заседание съобразно мерките по решението на Съдийска колегия по Протокол № 15/12.05.2020 г., с цел недопускане струпване на хора пред съда и съдебната зала. Съдиите следва своевременно да прегледат графиците си с насрочени дела.

3.13. В случай че не е възможно провеждане съобразно мерките за безопасност или съдебното заседание не може да бъде проведено в предварително определената времева рамка, следва със знанието на Председателя на съда да се предприемат действия за отсрочване или при забава да се уведомят служителите на съдебна охрана на входа, отговорни за пропускателния режим, за възможна забава в определен график за деня. В случай, че дело или дела се отсрочват от графика за съответния ден, на надлежно призованите страни следва да се съобщи незабавно, а при предвидимо закъснение в графика, съдът следва непосредствено преди заседанието да обяви приблизителния час на разглеждане на отделните дела и да ги разгледа в него.

3.14. С оглед обстоятелството, че вече са насрочени делата и уведомени страните, вкл. и за месец юни, указва на съдиите от Административен съд - Добрич да не насрочват по няколко дела в един и същи час занапред, да насрочват по-малък брой дела през по-голям интервал от време помежду им, съобразявайки предвидимата специфика на всяко дело, както и да не се насрочват дела в интервала от 12.00 часа до 14.00 часа.

3.15. Списъците с насрочените дела по състави да се докладват на Председателя на Административен съд - Добрич, най - късно в четвъртък, за делата през следващата седмица, за осъществяване контрол по насрочване на делата за едно съдебно заседание с цел предотвратяване на всякакви опасности от зараза за съдии, прокурори и участници в процеса.

3.16. Да се укаже на страните, особено по касационните дела, по възможност да представят защитите си в писмен вид, без физическо явяване в сградата на съда, с цел опазване здравето на участниците в процеса, съдебния състав, секретар и прокурор.

 Относно работата на службите/деловодствата

 4.1. Изплащането на възнаграждения на вещи лица, особени представители, преводачи и др. и всякакви други плащания да се осъществяват по банков път. За уточняване на плащането и издаване на необходимите документи – фактура, сметка за изплатени суми и др. е необходимо да се обърнете предварително към главния счетоводител на тел. 058/588333.

4.2.  Възлага на съдебния администратор и административния секретар да изготвят графици за периода от 14.05.2020г. - до 15.06.2020г. за работа на общата и специализирана администрация при спазване указанията на Съдийска колегия на ВСС.

4.3. Съдебните служители, които не са в график, подпомагат установената организация за провеждане на открити съдебни заседания и реда в деловодството.

4.4.Съдебните служители, които не са дежурни и в графика за деня, са на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, в периода от 13.05.2020г. до 15.06.2020г. и/или до отпадане на риска от заразата с COVID-19.

4.5.Задължава съдебния администратор и административния секретар да представят справка за свършената работа относно съдебните служители през текущия месец.

4.6.Насърчава съдебните служители от Административен съд – Добрич  да се включат в дистанционните обучения организирани от НИП,  от административния ръководител на съда или други.

4.7.Съдебните секретари да бъдат включени в графика за работа в деловодството и в обработката на делата.

4.8.Съдебните служители, които не са дежурни и в график (насрочени открити заседания), не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.

4.9.В случай на възможност (наличие на компютри/ лаптопи за работа от вкъщи) да се продължи работата на служителите и дистанционно.

 Относно организацията на работа на съдиите от Административен съд - Добрич

5.1. Съдиите, които не са дежурни и в график (насрочени открити заседания), не са задължени да присъстват физически в сградата на съда.

5.2.  Дистанционната работа на съдиите продължава до 15.06.2020г. След посочената дата съставеният график ще бъде актуализиран към поетапно разширяване на присъствения състав, при спазване на ротацията до момента, в който Националният оперативен щаб и Правителството на България обявят, че опасността от зараза с COVID-19 е отминала.

5.3. Задължава съдиите, които не са дежурни и в графика за деня, да бъдат на разположение в рамките на работното време на съда, за да могат да се явят при възникнала необходимост, в периода от 13.05.2020 г. до 15.06.2020 г. и/или до отпадане на риска от заразата с COVID-19.

5.4. Председателят на съда да продължи с отчитането и предоставяне на справка на Съдийска колегия на ВСС за свършената от съдиите работа през текущия месец.

5.5. Насърчава съдиите от Административен съд - Добрич да се включат в дистанционните обучения, организирани от НИП, от административния ръководител на съда или други квалификационни формати.

 Относно подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път. Информация по електронен път или по телефон

6.1. Съдебни книжа могат да се подават на обявените от Административен съд - Добрич електронни адреси.

6.2. Съдебното деловодство да изпраща съдебните книжа по електронен път на заявените от страните и/или на техните процесуални представители електронни адреси или чрез ЕПЕП при изрично заявление за това от страните и/или техните процесуални представители.

6.3. Работата с вещи лица да се извършва по възможност в зависимост от обема на делото по електронен път, като се сканират необходимите за експертизата документи, които да бъдат изпратени по електронен път на вещото лице.

Входирането на изготвените експертизи да става по електронен път.

6.4. При възможност призоваването по делата да се осъществява по телефон или на ел.адрес, със съответното удостоверяване, до официалното обявяване на отпадане на риска от зараза. Единствено при липса на посочен по делото телефон или електронен адрес, призовки, съобщения и съдебни книжа се връчват и изпращат на хартиен носител, по обичайния ред.

6.5. Задължава системния администратор да постави на интернет страницата на съда каталог на всички електронни услуги, които се извършват в Административен съд - Добрич, както и актуалните електронни адреси.

 Относно работата на призовкарите

7.1. Призовкарите да бъдат снабдявани ежедневно с необходимия брой висококачествени маски, предпазни шлемове и др. подходящи средства за безопасно извършване на дейността им.

7.2. Съдебният администратор да създаде организация за ежедневно връчване на възможен брой призовки и съобщения от всеки призовкар.

7.3. В квартали, с компактно население на болни с коронавирус или под карантина, установено от здравните власти, да не се връчват призовки до отпадане на обективната причина. За тези райони се правят уведомявания по телефона или електронен път, или по пощата с обратна разписка.

 Относно работа на пресслужба на Административен съд – Добрич

8.1. Съдебният администратор/ административният секретар да подготвят ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес и по тези, по които медии и журналисти заявяват интерес.

8.2. Публичността на проведените съдебни заседания (при наличие на медиен интерес) да бъде осигурена чрез нарочно съобщение на страницата на съда/до медиите, изготвено от съдия - докладчика непосредствено след приключване на съдебното заседание.

8.3. Съдебният администратор да предостави на журналистите телефон за постоянна връзка и електронен адрес за кореспонденция.

8.4. Ограничаването на публичността на съдебните процеси да се компенсира с медийни кампании за:

  1. Насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от Административен съд - Добрич.
  2. Информиране на обществото относно - начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата; движението на делата, което ще се случва по-бавно от обичайното предвид натрупаната работа и съобразяване със задължителните предписания за безопасност; необходимото по-дълго време за провеждане на съдебно заседание; комуникацията със съда; взаимната необходимост от разбиране и търпение с цел запазване живота и здравето на всички - граждани, адвокати, вещи лица, магистрати и съдебни служители.

Мерки за безопасност

9.1. Всички актуални предприети мерки за безопасност и хигиена, утвърдени в Административен съд - Добрич - ползване на маски, шлемове, дезинфектанти, периодика на хигиенизиране и др. запазват своето действие.

9.2. Да се извършва дезинфекция на асансьора три пъти дневно.

9.3. Да не се включва климатичната система в съда.

9.4. Да се изготви график за почистване в сградата, който да бъде утвърден от административния ръководител.

9.5. Да се постави автоматичен дезинфектант на входовете на съда.

9.6. Ведно с дезинфекцирането на всички помещения на съда да се дезинфекцират и ползваните помещения от съдебната охрана.

Настоящата заповед влиза в сила от 14.05.2020 година и има действие до момента на промяна на обстоятелствата, наложили издаването ѝ.

Координиране изпълнението на настоящата заповед възлагам на заместник – председателя, съдебния администратор и административния секретар.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на съдебния администратор.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички съдии и съдебни служители от Административен съд – Добрич и Началника на ОЗ „Охрана“ Добрич за изпълнение.

Заповедта да се публикува на вътрешната страница на Административен съд – Добрич и постави на входната врата.

Информация относно предприетите действия и създадената организация и заповедта да се публикува на сайта на съда.

КРАСИМИРА ИВАНОВА /п/
АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ