header


Новини

15-04-2020

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  Достъпът на външни лица до сградата на Административен съд - Добрич е регламентиран със заповед на председателя, публикувана в интернет сайта на съда.

  В съдебните зали ще могат да присъстват само лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители. Влизането в сградата ще се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37.4 градуса, както и с предпазни маски и ръкавици.

   Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители, следва да се явяват в съда половин час преди обявения час на заседанието.  График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на съда, като сутринта в съответния ден на входа на Административен съд – Добрич ще се поставя списък с номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на заседанието.

  В съдебната зала съдът и страните ще са разделени от прозрачен параван. След приключване на заседанието на съответния съдебен състав задължително ще се извършва дезинфекция на съдебната зала.

  Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

  От 13 април е възобновено образуването и администрирането на делата. Уведомяването за разпорежданията за отсрочени/ новонасрочени заседания ще се извършва по телефон/ електронна поща, а при липса на такива - по пощата с обратна разписка.  

  От 13 април се обявяват и публикуват на интернет страницата на съда изготвените и подписани вече съдебни актове. Съобщения до страните за подлежащите на обжалване актове, за времето на извънредното положение, ще се изпращат само по делата, попадащи в Приложението към чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Останалите актове ще бъдат съобщавани след края на извънредното положение.