header


Новини

15-04-2020

Заповед №РД-12-69/13.04.2020г.

З   А  П   О  В   Е   Д

№ РД – 12 - 69

гр. Добрич 13.04.2020г.

 На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с изпълнението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 09 април 2020г.) и мерките за превенция и ограничаване на разпространението на covid-19, приети с решения на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протоколи № 9 от 15.03.2020 год., № 10 от 16.03.2020 г., № 11 от 31.03.2020 г. и № 12 от 07.04.2020 г.,

Р А З П О Р Е Ж Д А М

I. Считано от 13 април 2020 год. до отмяната на извънредното положение, въвеждам следните санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки:

1. Забранен е достъпът на външни лица в сградата на Административен съд - Добрич с изключение на:

· достъпа до Служба „Съдебно деловодство“,

· достъпа до Съдебна зала № 1.

2. Достъп до съдебното деловодство се предоставя само на:

2.1. страни и техни процесуални представители по дела, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение

2.2. граждани и адвокати при получаване на изпълнителни листи и заверени преписи от съдебни актове, както и приподписване на молби за издаването им

2.3. вещи лица, които следва да върнат или получат дело по насрочени дела.

3. Достъп до съдебна зала № 1 се предоставя само на лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и техните процесуални представители.

4. Съгласно Заповед № РД – 12 – 56/18.03.2020 г. влизането на лица в сградата на Административен съд - Добрич се осъществява след дезинфекция и измерване на телесната температура с отчетени показания под 37,4 градуса и при условие, че лицата носят предпазни маска и ръкавици.

5. Достъп до съдебното деловодство се предоставя само на лицата по т. 2, като не се допуска повече от един човек, освен работещите там съдебни служители и не се разрешава достъп до едно дело на повече от едно лице.

6. Извършването на административни услуги или справки в Служба „Съдебно деловодство“ по делата, насрочени за разглеждане в открито съдебно заседание в периода на извънредното положение, се извършва след предварително искане, отправено на телефонен номер 058/622611, факс 058623023, електронен адрес: [email protected] или на адреса на съда чрез пощенска или куриерска услуга. В искането заявителите задължително посочват телефон и/или електронен адрес за контакт, на които административният секретар съгласува времето за извършване на справката или административната услуга и потвърждава включването на лицата в график за допускане до съда, с посочен ден и час.

7. На лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и/или техните процесуални представители, се предоставя достъп до съдебната зала в сградата на Административен съд - Добрич за времето на съдебното заседание, като удостоверяват това си качество с призовка или препис от съдебния акт за насрочване на делото в открито съдебно заседание/ съобщение на телефона/ на електронен адрес.

8. График на делата, насрочени за разглеждане в открито заседание, се публикува най-късно до четвъртък на седмицата, предхождаща датата на заседанието, на интернет страницата на Административен съд - Добрич.

9. Всяка сутрин на входа на Административен съд – Добрич се обявяват номерата на делата, които ще се разглеждат от съда през същия ден, като се посочва и часът на заседанието по делото.

10. С оглед осъществяване на действията по т. 3, лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела и/или техните процесуални представители, следва да се явят в съда половин час преди обявения час на заседанието.

11. В случай, че дадено лице откаже да извърши дезинфекция, да постави предпазна маска и ръкавици или е отчетено показание на телесната му температура над 37,4 градуса, служителите, отговарящи за достъпа до сградата на Административен съд - Добрич, съставят протокол, в който описват констатираните обстоятелства и го предават на съдебния състав, който разглежда делото, по което е призовано лицето.

12. Лицата, призовани по образуваните и насрочени за разглеждане през съответния ден дела, и/или техните процесуални представители, изчакват явяването си по делото в коридора, намиращ се непосредствено пред съдебната зала. Не се допуска достъпът на външни лица до останалите помещения и зони в сградата на съда.

13. В съдебната зала се допускат само страните по съответното дело, поставено за разглеждане от съда.

14. Задължително се извършва дезинфекция на съдебната зала след всяко заседание на съответния състав.

II. Всички останали санитарно-хигиенни и противоепидемични мерки, разпоредени до влизане в сила на настоящата заповед, запазват действието си.

 

КРАСИМИРА ИВАНОВА 

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ