header


Новини

10-04-2020

Заповед №РД-12-66/10.04.2020г.

  На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ДВ, бр.28 от 2020 г./

НАРЕЖДАМ:

 ИЗМЕНЯМ Заповед № РД – 12 – 63/07.04.2020 г. на административния ръководител на съда:

1. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 13 април 2020 г. – 13 май 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл. 75, чл. 121 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск;

- Делата за обезпечаване на доказателства;

- Обезпечителните производства

- Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

- Делата по чл. 252 от АПК;

- Делата по Закона за обществените поръчки;

- Делата по Закона за концесиите;

- Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост;

- Делата по Изборния кодекс;

- Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания;

- Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове;

- Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение;

- Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

- Делата, по които произнасянето е в закрито заседание

         2. Всички останали дела, извън посочените по т. 1, да бъдат насрочени за разглеждане преди делата, образувани през периода на обявеното извънредно положение.

         2.1. По висящите и новообразуваните дела следва да се предприемат възможните действия за пренасрочване и насрочване при спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г.

     3. Входираните книжа, иницииращи съдебни производства, се образуват и администрират при спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12, и т. 13 от посоченото решение на СК и при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в съда.

         4. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

         5. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път, на обявения от него електронен адрес.

         6. Да се публикува на официалната електронна страница на съда информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

      7. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. 1., както и с изключение на адвокати и страни, които се явяват да получат документи по т. 12 от настоящата Заповед, съответно вещи лица, които следва да върнат или получат дело по насрочени дела, но при спазване на всички мерки за достъп до съда в извънредно положение – с предпазни маски, ръкавици, ползване на дезинфектант, измерване на температура.  

         8. ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор да създаде организация за обезпечаване работата на съда, като изготви график за дежурства на съдебните служители.

         Съдиите ще работят също по утвърден график за дежурства в нарочната за това Заповед.

        9. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на АдмС – Добрич.

         Насрочването на дела по т. 1 по време на извънредното положение да се извършва по възможност съобразно графика за дежурства на съдиите.

         10. При спазване на ограниченията по т. 10, т. 11, т. 12 и т. 13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. и създадената организация в съда, изготвените и подписани съдебни актове да се предават за вписване в съответните книги и присъединяване към деловодната програма.

         10.2. Изготвените съдебни актове да бъдат публикувани на интернет страницата на съда, като съобщения до страните да не се изпращат за времето на извънредното положение, с изключение на съобщения относно изготвени актове по т. 1.

         10.3. Произнасянето в закрито заседание да се извършва в графика на съдебния състав по дежурство.

         11. След отпадане на извънредното положение да се изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

      12. Да  се организира извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“ (деловодството във фоайето на съда), като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

        12.1. Молбите за издаване на изпълнителни листове, заверени преписи от съдебни актове или съдебни удостоверения да се подават по пощата или на електронния адрес на съда. Ако молбата е подадена без електронен подпис на електронния адрес на съда, при получаване на искания документ молителят следва да приподпише молбата. Изискуемата държавна такса да се заплаща по банков път по сметка на съда, като справка за размера ѝ може да се получи по телефон от дежурния служител в деловодството на съда, а документът за плащането на държавната такса да се представя при получаване на издадения от съда документ.

       13. Определям ползването на Първа съдебна зала, находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, която да се обезпечи с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

      14. ПРЕУСТАНОВЯВАМ  връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т. 1, за периода на продължения период на обявеното извънредно положение от 13 април 2020 г. – 13 май 2020 г. включително.

      15. Призовките и съобщенията за делата по т. 1 да се извършват по телефон/ по електронен път или по пощата с обратна разписка.

 

КРАСИМИРА ИВАНОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  - ДОБРИЧ