header


Новини

18-03-2020

допълнение към Заповед № РД-12-45/16.03.2020 г.

З А П О В Е Д

№ РД – 12 - 51

гр. Добрич  18.03.2020 г.

На основание чл. 93, ал.1 от Закона за съдебната власт и решение от извънредното заседание на Съдийската колегия  на ВСС по протокол № 9 от 15.03.2020 г. и по протокол № 10, д. т. 24 от заседание на Съдийската колегия  на ВСС от 16.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ Заповед № 45/16.03.2020 г. и същата да се чете, както следва:

1. ДА СЕ ПРЕУСТАНОВИ разглеждането на всички видове административни дела за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително, с изключение на:

- Делата по чл.60 и чл.166 от Административнопроцесуалния кодекс;

- Делата по чл.75 и чл.157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

- Делата по чл.72 от Закона за Министерството на вътрешните работи;.

- Делата за допускане на обезпечение по бъдещ и висящ иск.

- Делата за обезпечаване на доказателства.

         2. Bcичĸи ocтaнaли дeлa, извън пocoчeнитe пo т. І, cлeдвa дa бъдaт пpeнacpoчeни в извънpeдни зaceдaния дo 30 юни 2020 г., ĸaтo дeлaтa, зa ĸoитo ce пpeдвиждaт cъĸpaтeни cpoĸoвe зa paзглeждaнe, дa бъдaт пpeнacpoчeни зa мeceц aпpил и мaй 2020 г.

 

         3. НЕ СЕ ОБРАЗУВАТ в дела входираните книжа, иницииращи съдебни производства, с изключение на производствата по т.1.

         4. Подаването на всякакъв вид документи се извършва по пощата или по електронен път.

         5. Справките по дела се извършват САМО по телефоните, обявени на сайта на съда или по електронен път, на обявения от него електронен адрес.

         6. Да се публикува на официалната електронна страница на съда информация относно създадената организация в условията на обявеното извънредно положение.

         7. ЗАБРАНЯВАМ достъпа в съдебната сграда на граждани, страни по дела, вещи лица, преводачи, адвокати и всички други лица, освен призованите по образуваните и насрочени за разглеждане дела по т. І.

         8. ВЪЗЛАГАМ на съдебния администратор да създаде организация за обезпечаване работата на съда, като изготви график за дежурства на съдебните служители.

         Съдиите ще работят по предварително утвърдения график за дежурства.

         9. ЗАБРАНЯВАМ достъпа на магистрати и съдебни служители в съдебната сграда, с изключение на ангажираните по дежурства, съобразно графика за работа, изготвен от административния ръководител на АдмС – Добрич.

         10. УКАЗВАМ на съдиите, че следва да работят дистанционно по обявените за решаване дела, като възлагам на системния администратор да създаде съответната организация за това.

Изготвените съдебни актове се предават и резултатите по тях се вписват в срочните книгите след отпадане на извънредното положение.

         11. След отпадане на извънредното положение да се изготвят справки относно извършената от съдиите работа – брой написани съдебни актове.

         12. Да се организира извършването на всички административни услуги на принципа на „едно гише“ (деловодството във фоайето на съда), като се осигури непрекъснатото му обезпечаване с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

         13. Определям ползването на Първа съдебна зала, находяща се в максимална близост до входа на съдебната сграда, която да се обезпечи с необходимите предпазни средства срещу разпространение на инфекцията.

14. ПРЕУСТАНОВЯВАМ  връчването на призовки, съобщения и съдебни книжа по всички дела, с изключение на делата по т.І., за периода на обявеното извънредно положение 16 март 2020 г. – 13 април 2020 г. включително.

15. Призовките и съобщенията за делата по т.І да се извършват по телефон или по електронен път.

Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на съдии и служители.

 

КРАСИМИРА ИВАНОВА

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  - ДОБРИЧ