header


Новини

15-01-2020

НАСРОЧЕНО ДЕЛО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ НАП

  За 26.02.2020 г. от 10:30 часа е насрочено открито заседание по образуваното в Административен съд - Добрич  адм. дело № 754/2019 г. по искова молба на В. Кр. К. от гр. Добрич, с която срещу Национална агенция по приходите е предявен иск по реда на чл. 203 и сл. от АПК, във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ и чл. 39, ал. 2 от ЗЗЛД, за заплащане на сумата от 1000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейни служители, състоящо се в неполагане на достатъчно грижа и неприлагане на ефективни мерки за защитата на сигурността на данните и нарушения на чл. 24 и 32 GDPR и чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца.