header


Новини

14-01-2020

Oткрито заседание по АД № 720/2019г.

  За 03.02.2020 год. от 10.45 часа е насрочено открито заседание по образуваното по жалба от К.П., от гр. Добрич, чрез законния ѝ представител, адм. дело №720/2019г., срещу Заповед № РД – Е113 – 02 – 27/ 19.11.2019 г. на Управителя на НЗОК, с която е прието, че заявената диетична храна за специални медицински цели Cornida OAc C по Заявление № Е113 – 02 – 58/ 13.11.19 г., подадено от К.П., със съгласието на майка ѝ, е извън обхвата на чл. 4 от Наредба №2/27.03.2019г. и не попада в предмета на Наредбата за заплащане на медицински и други услуги за лица над 18 години.