header


Новини

19-07-2019

Заповед за съдебна ваканция

З  А  П  О  В  Е  Д

РД – 12 - 221

гр. Добрич 19.07.2019 г.

          На основание чл. 93, ал. 1, т. 7 от Закона за съдебната власт и във връзка с разпоредбите на чл. 157, ал. 1 АПК, и във връзка с организацията на съдебната дейност в Административен съд – Добрич за периода на съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г.

 НАРЕЖДАМ:

1. Сроковете, за насрочване на делата в Административен съд – Добрич спират да текат през съдебната ваканция с оглед разпоредбата на чл. 157, ал. 1 АПК, с изключение на посочените в т. 2 съдебни производства.

2. За периода на съдебната ваканция от 15.07.2019 г. до 01.09.2019 г. в Административен съд – Добрич, съгласно законовите разпоредби, се насрочват и разглеждат следните съдебни производства:

- по чл. 60, чл. 166, чл. 197 и сл., чл. 250 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/;

- чл. 75 и чл. 121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

- искания за обезпечаване на искове и доказателства;

- други дела, за които в АПК или специален закон са предвидени по-кратки срокове

2. Делата по т. 1 се разпределят между всички съдии на принципа на случайния избор.

3. Делата по т. 2 се разпределят на дежурен съдия.

4. За периода на съдебната ваканция администрирането на делата на отсъстващите съдии се извършва от дежурния съдия.

5. Магистратите от Административен съд – Добрич излизат в отпуск след изготвяне на съдебните актове и предаване на възложените им дела в служба “Деловодство”.

6. За времето на съдебната ваканция, съдебният администратор следи за осигуряване в Служба “Деловодство” и “Съдебни секретари” на необходимия брой служители, с оглед бързо и качествено обслужване на гражданите и институциите.

 Настоящата да се сведе до знанието на състава на съда за сведение и изпълнение, както и се публикува на Интернет – страницата на съда.

/п/                                 

 КРАСИМИРА ИВАНОВА                    

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –                  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ